Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Tá an leathanach seo á aistriú faoi láthair. Idir an dá linn, is féidir an leagan is déanaí a léamh i mBéarla.

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomhaíocht 10

Moladh ón gComhairle maidir le soláthar scileanna agus inniúlachtaí digiteacha san oideachas agus san oiliúint a fheabhsú

Leis an dul chun cinn teicneolaíoch, tá borradh as cuimse faoin ngá atá le scileanna agus inniúlachtaí digiteacha ar gach leibhéal ar fud an gheilleagair agus na sochaí. Mar sin féin, ní féidir ach le 54% de dhaonra an Aontais cúraimí bunúsacha digiteacha a dhéanamh, cuir i gcás nascadh le Wi-Fi nó suíomhanna gréasáin a úsáid.

Na spriocanna uaillmhianacha a leagtar amach mar chuid de Chompás Digiteach 2030 agus sa Rún ón gComhairle maidir le creat straitéiseach le haghaidh comhar Eorpach san oideachas agus san oiliúint, díríonn siad ar leibhéal na scileanna digiteacha le haghaidh grúpaí éagsúla saoránach, amhail daoine gairmiúla, daoine fásta nó daoine óga.

Tá gá le córais oideachais agus oiliúna i dtaca leis na tionscnaimh sin chun iarrachtaí a neartú agus chun scileanna agus inniúlachtaí digiteacha a sholáthar don oiread scoláirí agus is féidir ó aois níos óige.

Aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna coiteanna

Tá saincheisteanna coiteanna roimh thíortha an Aontais Eorpaigh a bhaineann le leibhéal scileanna digiteacha a saoránach agus le cumas a gcóras oideachais agus oiliúna tacú le foghlaimeoirí a bhfuil na hinniúlachtaí digiteacha a theastaíonn uathu á bhforbairt acu chun cónaí, obair agus foghlaim.

Feabhas a chur ar sholáthar scileanna digiteacha

Is aidhm don Mholadh sin ón gComhairle

  • muintir na hEorpa a chumasú chun bunscileanna, meánscileanna agus ardscileanna digiteacha a fhorbairt tríd an oideachas agus an oiliúint,
  • sin agus cuirtear in iúl leis na céimeanna is gá chun forbairt inniúlachta digití a chur chun cinn ó aois óg agus ag gach céim den oideachas agus den oiliúint. Cuimsítear leis sin úsáid acmhainní an Aontais chun infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt ghairmiúil múinteoirí.
  • déantar malartú dea-chleachtas i dtaca le modhanna teagaisc a spreagadh, béim ar fhaisnéisíocht ardcháilíochta ar gach leibhéal oideachais san áireamh, mar aon le dul i mbun oibre leis an tsochaí shibhialta agus le lucht tionsclaíochta chun dea-chleachtais a fhorbairt, agus chun freastal ar riachtanais scileanna nua agus scileanna atá ag teacht chun cinn.

Príomhghníomhaíochtaí

Na torthaí a bhfuiltear ag súil leo

  • conairí a mholadh le haghaidh soláthar comhleanúnach scileanna digiteacha san oideachas agus san oiliúint
  • treoir a chruthú maidir le Faisnéisíocht mar ábhar, prionsabail, coincheapa agus cleachtais sa teagasc agus san fhoghlaim ina measc
  • cur le cuspóirí spriocanna scileanna digiteacha an Chompáis Dhigitigh agus an Limistéir Eorpaigh Oideachais trí fheabhas a chur ar leibhéal scileanna digiteacha mhuintir na hEorpa, chomh maith le cothromaíocht inscne i measc na mac léinn agus na bhfoghlaimeoirí a smaoineoidh ar ghairm in earnáil Theicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC)

Amlíne

Maoiniú

Tá an ghníomhaíocht seo á maoiniú ag clár Erasmus+, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste um Aistriú Cóir, Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, an Clár don Eoraip Dhigiteach, Fís Eorpach.