Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 10. meede

Ettepanek nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse digioskuste õpetamise täiustamist hariduses ja koolituses

Tehnoloogia areng on hüppeliselt suurendanud vajadust digioskuste ja -pädevuste järele kõigil majanduse ja ühiskonna tasanditel. Digioskuste tase on aga endiselt ebapiisav.

Digikompassi 2030 raames ja nõukogu resolutsioonis, mis käsitleb strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, on seatud ulatuslikud eesmärgid, milles keskendutakse eri kodanikurühmade, näiteks erialatöötajate, täiskasvanute ja noorte digioskuste tasemele.

Nende algatuste kohaselt tuleb haridus- ja koolitussüsteemides suurendada jõupingutusi, et võimalikult paljud õpilased omandaksid digioskused ja -pädevused juba varases eas. 

Eesmärgid 

Euroopa Liidu liikmesriigid seisavad silmitsi ühiste probleemidega, mis on seotud nende elanikkonna digioskuste tasemega ning nende haridus- ja koolitussüsteemide suutlikkusega aidata õppijatel arendada digipädevusi, mida neil on vaja elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks.

Digioskuste õpetamise täiustamine

Selleks et anda eurooplastele võimalus omandada õppetöö ja koolituste käigus alg-, kesk- ja kõrgema taseme digioskusi, koostab Euroopa Komisjon nõukogu soovituse ettepaneku digioskuste õpetamise täiustamise kohta hariduses ja koolituses. 

Algatuses esitatakse vajalikud sammud, et edendada digipädevuse arendamist juba varases eas ning hariduse ja koolituse kõigis etappides. Selles käsitletakse ka ELi investeeringuid, et toetada õpetajate erialast arengut.

Lisaks on soovituse eesmärk toetada parimate tavade vahetamist õpetamismeetodite kohta, sealhulgas kvaliteetse arvutihariduse pakkumist kõikidel haridustasanditel, ning edendada dialoogi kodanikuühiskonna ja tööstusega, et töötada välja head tavad ja täita uute ja tekkivate oskustega seotud vajadusi.

Põhitegevused

 • Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne „Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education“ (avaldatud 2022. aasta märtsis)
 • Eurydice uuring „Informatics in School Education“ (september 2022)
 • Ettepanek nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse digioskuste õpetamise täiustamist hariduses ja koolituses (2023. aasta 1. kvartal)

Oodatavad tulemused

 • Pakutakse välja viise digioskuste sidusaks õpetamiseks hariduses ja koolituses.
 • Töötatakse välja informaatika õppeaine suunised, sealhulgas selle õpetamise ja õppimise põhimõtted, kontseptsioonid ja tavad.
 • Jõutakse kokkuleppele ühtse visiooni ja ühise terminoloogia osas, mis on seotud informaatika õpetamisega kõigile õppijatele Euroopas.
 • Aidatakse saavutada digikompassi ja Euroopa haridusruumi digioskuste alaseid eesmärke seeläbi, et parandatakse Euroopa kodanike digioskuste taset ning suurendatakse selliste mees- ja naisüliõpilaste ja -õppurite arvu, kes soovivad töötada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektoris.

Ajakava

 • Oktoober 2021 – märts 2022 – Teadusuuringute Ühiskeskuse aruande (arvutusliku mõtlemise kohta) ajakohastamine
 • Märts – september 2022 – sihtkonsultatsioonide läbiviimine sidusrühmadega
 • September 2022 – Eurydice aruande avaldamine informaatika kohta koolihariduses
 • Jaanuar – märts 2023 – ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus digioskuste õpetamise täiustamise kohta 

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu.

Võtke ühendust

Huvi korral saab meetme kohta lisateavet e-posti aadressil EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetmega ning kogu digiõppe tegevuskavaga seotud viimaseid uudiseid ja arengusuundi saab jälgida Twitteri kontol EUDigitalEducation.

 

Teemaga seotud sisu