Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 10

Projekt zalecenia Rady w sprawie poprawy oferty kształcenia i szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych

Postęp technologiczny spowodował gwałtowny wzrost zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje cyfrowe we wszystkich branżach gospodarki i wszystkich grupach społeczeństwa. Tymczasem zaledwie 54 proc. ludności UE potrafi wykonać proste czynności wymagające takich umiejętności, jak podłączenie się do sieci Wi-Fi czy korzystanie ze stron internetowych.

Ambitne cele wyznaczone w ramach cyfrowego kompasu 2030 oraz w rezolucji Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dotyczą przede wszystkim poziomu umiejętności cyfrowych w różnych grupach społecznych, takich jak specjaliści, osoby dorosłe czy młodzież.

Inicjatywy te wymagają od systemów kształcenia i szkolenia podjęcia intensywniejszych działań, aby zapewnić umiejętności i kompetencje cyfrowe możliwie największej liczbie uczniów już od najmłodszych lat.

Rozwiązanie powszechnych problemów

Kraje UE stoją przed wspólnymi wyzwaniami, które wiążą się z poziomem umiejętności cyfrowych społeczeństwa oraz ze zdolnością systemów kształcenia i szkolenia do wspierania osób uczących się w rozwijaniu kompetencji cyfrowych potrzebnych im do życia, pracy i nauki.

Poprawa oferty edukacyjnej w zakresie umiejętności cyfrowych

Aby umożliwić Europejczykom rozwijanie podstawowych, średniozaawansowanych i zaawansowanych umiejętności cyfrowych w procesie kształcenia i szkolenia, Komisja Europejska opracowała wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie poprawy oferty kształcenia i szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych.

W zaleceniu określono działania niezbędne do promowania rozwoju kompetencji cyfrowych od najmłodszych lat i na wszystkich etapach kształcenia i szkolenia. Proponowane działania obejmują wykorzystanie instrumentów unijnych do inwestowania w rozwój zawodowy nauczycieli.

W zaleceniu promowana jest wymiana najlepszych praktyk w zakresie metod nauczania, w tym poprzez podkreślenie roli wysokiej jakości edukacji informatycznej na wszystkich poziomach kształcenia. Promowana jest także współpraca ze społeczeństwem obywatelskim i z sektorem przemysłu służąca opracowaniu dobrych praktyk oraz wyjściu naprzeciw obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu na umiejętności.

Główne działania

Oczekiwane wyniki

  • Zaproponowanie sposobów na zapewnienie spójnej oferty kształcenia i szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych
  • Opracowanie wytycznych dotyczących informatyki jako przedmiotu szkolnego, z uwzględnieniem jej zasad, koncepcji i wymiaru praktycznego w nauczaniu i uczeniu się
  • Osiągnięcie porozumienia w sprawie spójnej wizji i wspólnej terminologii dotyczącej zapewnienia edukacji informatycznej wszystkim uczniom w Europie
  • Ułatwienie realizacji celów cyfrowego kompasu i europejskiego obszaru edukacji w zakresie umiejętności cyfrowych przez podwyższenie poziomu umiejętności cyfrowych Europejczyków, a także zapewnienie równowagi płci w grupie studentów i uczniów, którzy rozważają pracę w branży ICT

Ramy czasowe

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach programu Erasmus+.