Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Keskkonnahoidliku hariduse algatused

Euroopa Liit innustab haridus- ja koolitussektorit võtma meetmeid rohepöörde toetuseks ning suurendama kõikide õpilaste pädevust kestlikkuse alal.

Miks on vaja kekkonnahoidlikku haridust?

Igas vanuses õpilased peavad suutma omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis aitavad elada keskkonnasäästlikumalt, muuta tarbimisharjumusi ja luua rohelisemat tulevikku. Hariduse ja koolituse oluline ülesanne on toetada inimesi, et nad saaksid liikuda keskkonnateadlikkuselt edasi individuaalse ja kollektiivse keskkonnahoidliku tegutsemise suunas.

Kogu Euroopas on kliimamuutuse, elurikkuse ja kestlikkuse valdkonnas järjest rohkem algatusi ja meetmeid ka hariduses ja koolituses. Hoolimata edusammudest ja avaliku huvi kasvust ei ole keskkonnakestlikkuse alane õpe siiski veel ELi hariduspoliitika ja õppetegevuse osa.  

Mida teeb EL?

Euroopa Komisjon käsitleb neid probleeme mitme algatuse abil:

  • kliimaalast haridust edendav koalitsioon on kliimamuutuste ja kestlikkuse teemadele pühendunud õpilaste ja õpetajate kogukond;
  • ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus keskkonnasäästlikkust toetava õppe kohta (soovituse eesmärk on toetada liikmesriikide tegevust selles valdkonnas ja soodustada koostööd ELi tasandil); 
  • uus Euroopa kestlikkusalaste pädevuste raamistik määratleb teadmised, oskused ja hoiakud, mida eri vanuses õpilased peaksid rohepöörde valguses omandama; 
  • algatus „Teadlased koolides“ võimaldab noortel teadlastel suhelda õpetajate ja teiste õpilastega kliimamuutuste ja kestliku arengu teemadel;
  • koostöö Euroopa Investeerimispangaga (EIP), näiteks programmi „InvestEU“ kaudu, et liikmesriikidel oleks hõlpsam saada rahastust kestliku haridustaristu ning oskuste ja õppemetoodika arendamise jaoks;
  • Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmid aastateks 2021–2027 on muudetud rohelisemaks ja digitaalsemaks.

Euroopa haridusruumi strateegiline raamistik

Euroopa haridusruumi strateegilise raamistiku (2021–2030) osana on loodud kutsehariduse ja -õppe, kõrghariduse ja üldharidussektori töörühmad, kes tegelevad keskkonnahoidliku haridusega. Need töörühmad julgustavad vastastikust õpet ja parimate tavade vahetamist liikmesriikide ja sidusrühmade organisatsioonide vahel.

 

Seotud teemad