Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropské vysokoškolské vzdělávání v globálních souvislostech

Proč je ve vysokoškolském vzdělávání důležitá mezinárodní spolupráce? 

Vysokoškolské instituce jsou si dobře vědomy toho, že je třeba vyvíjet činnost také mimo kampus, a to i v zahraničí. Právě to je totiž jedním z předpokladů získání a rozvíjení účinných dovedností u pracovníků (včetně těch, kteří mají rozhodovací pravomoci). 

Ačkoli má EU dlouhou tradici spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi svými členskými státy, nyní se do tvorby mezinárodních akademických sítí ve stále větší míře zapojují rovněž partnerské země mimo Evropu. EU proto musí prohloubit tento mezinárodní rozměr podporou spolupráce a politických dialogů.

Přínosné je to pro všechny strany. Mezinárodní rozměr politik EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání podporuje dosažení cílů vnitřní politiky EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Spolupráce mezi vysokými školami v rámci Unie i mimo ni totiž především pomáhá získat pro vysoké školy v EU ty největší talenty a podporuje vzájemné učení a mezinárodní srovnání. To naoplátku prospívá excelenci ve výzkumu a ve výuce.

Mezinárodní spolupráce v této oblasti kromě toho podporuje inovace a vznik pracovních míst v EU tím, že umožňuje mobilitu dovedností mezi různými zeměmi. Období studia nebo výuky v zahraničí se všeobecně uznává jako zvýšení individuální zaměstnatelnosti. A v globálním měřítku díky této mobilitě získávají příští generace jiný přístup: Jejich uvažování se neomezuje na hranice jejich státu a dostává mezinárodní rozhled.

Mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání je vedle toho také účinným nástrojem k posílení snah EU v oblasti veřejné diplomacie na celém světě. Podporuje politiky EU za hranicemi Unie, zejména politiky v oblasti rozšíření a sousedství, mezinárodního rozvoje, migrace a mezikulturního dialogu. Rozvíjí a udržuje dlouhodobé mezilidské kontakty mezi akademickými pracovníky a absolventy, kteří se snaží řešit společné problémy. 

Podpora spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání je pro partnerské země na celém světě klíčová pro intenzivnější získávání a rozvoj dovedností v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN — zejména s cílem č. 4 (kvalitní vzdělání). V rámci mnoha projektů spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání se rozvíjí dovednosti, které jsou nezbytné pro dosažení účinného pokroku při dosahování jiných cílů; například ve zvyšování energetické účinnosti, ochraně mořského prostředí a zajišťování potravin.

V roce 2014 byl všem zemím po celém světě umožněn přístup k programu Erasmus+ , který je nyní nedílnou součástí regionální spolupráce EU na celém světě, s cílem přispět ke snížení chudoby a podpořit růst podporující začlenění. 

Program Erasmus + podporuje modernizaci vzdělávacích programů, pomáhá zvyšovat kvalitu výuky a vzdělávání a přispívá k transparentnějšímu řízení vzdělávání a ke spolupráci ve veřejném i soukromém sektoru v této oblasti. 

Další informace o úloze programu Erasmus+ v mezinárodní spolupráci na celém světě nabízejí regionální informační přehledy týkající se tohoto nejdůležitějšího vzdělávacího programu EU.