Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Doporučení Rady o společných hodnotách, inkluzivním vzdělávání a evropském rozměru výuky

Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, jsou hodnoty, které sdílí členské státy EU. Představují základní konstrukci Unie, která spojuje země, komunity a lidi, jak je uvedeno v článku  2 Lisabonské smlouvy

Vytvoření a zachování soudržné evropské společnosti však stojí a padá se vzděláváním a odbornou přípravou, které musejí mít na všech úrovních vysokou kvalitu, inkluzivní charakter a v neposlední řadě také evropský rozměr. Studium společného evropského kulturního dědictví a rozmanitosti a hluboké porozumění vzniku a fungování Evropské unie patří k základním znalostem všech občanů EU. 

Komise navrhla doporučení Rady o společných hodnotách, inkluzivním vzdělávání a evropském rozměru výuky, které Rada přijala v souladu s řádným legislativním postupem. Cílem doporučení je podporovat pocit sounáležitosti: předávat společné hodnoty, prosazovat inkluzivní vzdělávání a vyučovací hodiny o Evropě a jejích členských státech, a přispět tak ke zvýšení pocitu příslušnosti k jedné škole, místu, zemi a evropské rodině.

Doporučení se rovněž snaží posílit sociální soudržnost, bojovat proti xenofobii, radikalizaci, konfliktnímu nacionalismu a šíření falešných zpráv. Těchto cílů chce dosáhnout:

  • podporou společných hodnot ve všech fázích vzdělávání
  • posílením otevřenější vzdělávání
  • podporou evropského rozměru ve výuce při současném posílení pravomocí správních orgánů členských států v této oblasti
  • nabídkou rozmanité škály podpory pro učitele a vzdělávací instituce.

Tato opatření jsou v souladu s probíhající prací na úrovni EU za účelem provádění evropského pilíře sociálních práv. Provádění tohoto doporučení i nadále podporují především programy a finanční nástroje EU, zejména program Erasmus+evropské strukturální a investiční fondy.