Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rozvoj dovedností a zvyšování kvalifikace

Význam rozvoje klíčových kompetencí

Hospodářství EU se neustále vyvíjí. Konstantní nezůstává ani poptávka po znalostech a dovednostech. A aby byli lidé na tyto změny lépe připraveni, musí mít k dispozici soubor klíčových dovedností, jako je nejen čtení, psaní, ovládání početních úkonů, ale i znalost informačních technologií. Stejně důležitá je pro současného člověka i schopnost kritického myšlení, kreativita či týmová spolupráce, a to jak v pracovním, tak občanském životě.

V rozvoji uvedených kompetencí hraje zásadní roli systém vzdělávání a odborné přípravy. Tam získají mladí lidé základ na celý život. 

Abychom mohli lépe identifikovat a řídit získávání požadovaných dovedností, znalostí a kvalifikací, především nepoměr nabídky schopností a vyhledávaných profilů na trhu práce, je třeba zajistit dialog a efektivní komunikaci mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi o tom, jaké jsou potřeby evropské ekonomiky.

Iniciativy EU v této oblasti

  • Ve svém doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení představila Rada soubor 8 klíčových kompetencí, kterými by měli disponovat všichni v zájmu osobního rozvoje a naplnění, aktivního občanství, sociálního začlenění a zaměstnatelnosti.
  • V Nové agendě dovedností pro Evropu je uvedeno 10 akcí, které je nutné realizovat v zájmu zajištění odpovídajícího vzdělání, schopností a podpory občanů EU v této oblasti.
  • Komise vydala Akční plán digitálního vzdělávání, který obsahuje 11 akcí, jimiž se má docílit zvýšeného využití digitálních technologií ve výuce, při studiu a rozvoji digitálních kompetencí.
  • Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa je partnerství zúčastněných stran, které má řešit nedostatek pracovníků s odpovídajícími dovednosti v oblasti IT a přebytek neobsazených pracovních míst v této oblasti.
  • Akční plán pro podnikání 2020 má za cíl stimulovat evropský podnikatelský potenciál zaměřením se na odstranění stávajících překážek a od základů změnit podnikatelskou kulturu v Evropě.
  • ESCO je mnohojazyčná klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání v EU. Zavádí standardizovanou terminologii ve 25 evropských jazycích a kategorizuje základní dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání, která jsou relevantní pro evropské hospodářství a poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy v EU.
  • Přehled dovedností (v angl. Skills Panorama) napomáhá pravidelnému sledování potřeb evropského hospodářství v oblasti dovedností a hodnotí současnou situaci na vnitrostátní i celoevropské úrovni Poskytuje data o trendech poptávky po konkrétních dovednostech v členských zemích i Unii jako takové.