Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení

Klíčové kompetence

Evropská komise spolu s členskými státy EU usilují o to, aby všichni občané bez ohledu na věk rozvíjeli své klíčové kompetence a základní dovednosti v rámci celoživotního učení. Klíčové kompetence zahrnují znalosti, dovednosti a postoje, které všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, zaměstnatelnosti, sociálnímu začlenění a aktivnímu občanství. 

Snahou je propagovat tyto klíčové kompetence: 

  • zajištěním vysoce kvalitního vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení přístupného všem
  • poskytováním podpory pedagogickým pracovníkům při realizaci přístupů k výuce a učení založených na kompetencích 
  • podporou rozmanitosti vzdělávacích přístupů a kontextů v rámci celoživotního učení
  • analýzou přístupů k posuzování a ověřování klíčových kompetencí

Podniknuté kroky 

Rada přijala na základě návrhu Komise doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení. Doporučení určuje osm klíčových kompetencí potřebných pro osobní naplnění, zdravý a udržitelný životní styl, zaměstnatelnost, aktivní občanství a sociální začlenění: 

• gramotnost 
• mnohojazyčnost
• matematické dovednosti a dovednosti v oblasti přírodních věd a inženýrství 
• digitální kompetence a kompetence v oblasti technologií
• personální dovednosti a schopnost nabýt nové kompetence 
• aktivní občanství 
• podnikavost 
• kulturní povědomí a vyjadřování 

Doporučení Rady poskytuje společný evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro tvůrce politiky, poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy, sociální partnery a samotné studující. Představuje rovněž úspěšné způsoby, jak podpořit rozvoj kompetencí prostřednictvím inovativních přístupů ke vzdělávání, metod hodnocení a podpory pedagogických pracovníků.