Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Význam vzdělávání pro růst a zaměstnanost

Význam vzdělávání pro zaměstnanost a ekonomiku EU

Zajištěním účinnosti vzdělávacího systému lze dosáhnout toho, že bude pracovní síla svou kvalifikací i dovednostmi odpovídat potřebám evropského hospodářství.

K zajištění maximální produktivity a kontinuálních inovací v dnešní stále globalizovanější ekonomice potřebuje Evropská unie kvalifikovanou pracovní sílu. Účinnými politikami v oblasti vzdělávání a odborné přípravy lze rovněž podporovat osobní rozvoj občanů a jejich občanskou angažovanost a zároveň posilovat sociální integraci a začlenění

Z výsledků nedávného průzkumu však vyplývá, že mezi nabídkou dovedností a potřebami pracovního trhu je rostoucí nepoměr. Celkem 20 % obyvatel EU v produktivním věku disponuje nedostatečnými dovednostmi v oblasti čtení a psaní.

Tento handicap pak lidem brání v plném využití svého osobního potenciálu a snižuje jejich vyhlídky na získání zaměstnání. Kromě toho jde o faktor brzdící hospodářský růst.

Role EU v modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy 

Odpovědnost za vzdělávací systém sice mají jednotlivé členské země, ale Evropská komise jim v zájmu kvalitnějšího a modernějšího vzdělávání poskytuje podporu.

V této souvislosti si EU v rámci strategie Evropa 2020 stanovila cíl snížit do roku 2020 podíl studentů, kteří nedokončí sekundární vzdělání, na méně než 10 % a naopak zvýšit podíl absolventů vysokoškolského studia na alespoň 40 %.

Cíle, nástroje a opatření pro tuto spolupráci na celounijní úrovni jsou uvedeny ve strategickém rámci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020). Ten je platný do roku 2020.

Dosažený pokrok je sledován pomocí indikátorů a mezních hodnot. V rámci strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 a evropského semestru:

  • vypracuje Evropská unie rozbor situace v jednotlivých zemích, aby jim mohla pomoci při formulaci jejich vzdělávací politiky, a pak sleduje pokrok, kterého daná země v tomto ohledu dosáhla. V rámci těchto analýz se řeší problémy zjištěné na celounijní, celostátní i regionální úrovni a usiluje se o podporu vzájemného učení, sdílení osvědčených postupů, zjišťování investičních potřeb v daných oblastech.
  • Jednotlivým zemím EU jsou každoročně poskytována doporučení týkající se realizace reforem v prioritních oblastech (tzv. specifická doporučení pro jednotlivé země).
  • EU rovněž organizuje řadu konzultací se zapojením zainteresovaných stran, např. vzdělávacích institucí, subjektů poskytujících odbornou přípravu, občanské společnosti, podniků, sociálních partnerů a organizací zaměstnavatelů, a vyvíjí další činnosti v oblasti spolupráce.

Každoročně se například pořádá Evropské fórum pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež, které slouží jako platforma pro sdílení názorů mezi různými subjekty, které se věnují vzdělávání, odborné přípravě a mládeži.