Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 6

Idag är system med artificiell intelligens (AI) en del av vår vardag. När AI-systemen fortsätter att utvecklas och dataanvändningen ökar är det mycket viktigt att utveckla en bättre förståelse för deras konsekvenser för världen runtomkring oss och även för utbildningen. 

AI har stor potential att omvandla utbildningen för studerande, lärare och övrig skolpersonal. Den kan till exempel hjälpa till att minska antalet unga som lämnar skolan med bara grundskola, kompensera för inlärningssvårigheter och stödja lärare med varierat eller individanpassat lärande genom bland annat appar för språkinlärning, text-till-tal-generatorer och AI-mentorer för studerande. 

Samtidigt som detta pågår finns det ett växande behov av forskare, pedagoger och studerande som har grundläggande kunskaper om AI och dataanvändning för att kunna använda den här tekniken på ett positivt, kritiskt och etiskt sätt och utnyttja dess fulla potential. 

Mål 

För att öka förståelsen hos allmänheten om potentialen för utbildningssektorn av AI-tillämpningar och dataanvändning och öka medvetenheten om möjliga risker med dem ska kommissionen utarbeta etiska riktlinjer för AI och dataanvändning i undervisning och lärande. 

Kommissionen ska även stödja relaterad forskning och innovation genom programmet Horisont Europa och ta fram ett utbildningsprogram för forskare och studerande om de etiska aspekterna av AI och dataanvändning. 

Nyckelaktiviteter

 • Inrättande av en expertgrupp för att utarbeta etiska riktlinjer om AI och dataanvändning inom utbildningen som ska delas med lärare och pedagoger.
 • Stöd till relevanta aktiviteter inom Horisont Europa, bland annat
  • en ansökningsomgång för utbildning – HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91 om att säkerställa tillförlitligheten hos och tilliten till kvaliteten på forskningsetisk expertis i samband med ny/framväxande teknik
  • en ansökningsomgång om utvidgad verklighet inom utbildning.

Förväntade resultat

 • Främja etisk användning av AI och data för undervisning och inlärning. 
 • Förbättra färdigheter och kunskaper om ”inbyggd etik för AI” bland universitetsstuderande och forskare, kombinerat med ett mål om 45 % kvinnliga deltagare i utbildningsaktiviteter.
 • Uppmuntra användningen av utvidgad verklighet i utbildning. 

Tidslinje

 • Juli 2021 – första mötet med expertgruppen 
 • Juni 2022 – sista mötet med expertgruppen 
 • September 2022 – lansering av etiska riktlinjer för artificiell intelligens (AI) och dataanvändning i undervisning och lärande för utbildare
 • Senast slutet av 2021 – lansering av ansökningsomgången HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91 om att säkerställa tillförlitligheten hos och tilliten till kvaliteten på forskningsetisk expertis i samband med ny/framväxande teknik 
 • Senast slutet av 2021 – lansering av ansökningsomgången om utvidgad verklighet inom utbildning 

Finansiering

Denna åtgärd finansieras av EU:s program Erasmus+ och Horisont Europa.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ @EUDigitalEdu för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.


Bild i sidhuvud: © Europeiska unionen, 2021.