Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Arbetsgrupper för utbildningssamarbetet i EU

Arbetsgrupperna fokuserar på följande områden:

Arbetsgrupperna är ett led i det europeiska utbildningssamarbetet under 2021–2030 och bygger vidare på tidigare arbetsgruppers resultat. De ska bidra till att förverkliga det europeiska området för utbildning, i enlighet med kommissionens meddelande och rådets resolution från februari 2021. De sju arbetsgrupperna ska arbeta fram till december 2025 då deras mandat löper ut.

Arbetsgruppernas uppgift är att utbyta information om ländernas utbildningsreformer och inspirera till positiva förändringar i hela EU. Deras arbete kan bidra till ett inkluderande, holistiskt och livslångt lärande och stärka samverkanseffekterna mellan EU:s olika initiativ och finansieringsprogram för att förverkliga det europeiska området för utbildning.

Information om arbetsgruppernas medlemmar, mötesprotokoll och andra handlingar hittar du i kommissionens register över expertgrupper.

Bakgrund

Arbetsgrupperna består av myndighetsföreträdare från EU-länderna och andra deltagande länder och företrädare för intresseorganisationer och arbetsmarknadens parter. EU-kommissionen fungerar som samordnare. Grupperna bidrar till viktiga EU-initiativ inom utbildning för att främja nationella reformer och är ett forum för utbyte av erfarenheter och bästa praxis om hur man bäst hanterar svåra utmaningar.

De första arbetsgrupperna tillsattes inom programmet Utbildning 2010 för att genomföra den öppna samordningsmetoden för utbildningsfrågor. För strategin Utbildning 2020 var arbetsgrupperna det främsta forumet för ömsesidigt lärande.

De nya arbetsgrupperna ska hjälpa EU-länderna och kommissionen att förverkliga det europeiska området för utbildning i linje med handlingsplanen för digital utbildning, den europeiska kompetensagendan och andra EU-initiativ för utbildning och kompetens.

Arbetsgruppen för förskola och barnomsorg

Den här arbetsgruppen ska hjälpa länderna att genomföra rådets rekommendation från 2019 om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet, särskilt när det gäller kvalitetsramen. Gruppen ska i första hand stödja erfarenhetsutbyte på grundval av mätningar, övervakning och utvärdering av kvaliteten och ska följa upp den tidigare arbetsgruppens arbete med inkludering, professionalisering av yrket och pandemihanteringen inom förskola och barnomsorg.

Registret över expertgrupper – arbetsgruppen för förskola och barnomsorg

Arbetsgruppen för skolan

Den här arbetsgruppen ska bidra till bättre grundläggande färdigheter och till att alla elever går klart skolan. Den ska också främja utbildning för den gröna omställningen och ökad kompetens och motivation inom läraryrket.

Arbetsgruppen består av två undergrupper:

  • Vägar till en framgångsrik skolgång

    Den här gruppen ska hjälpa länderna att genomföra och följa upp rådets kommande rekommendation om vägar till en framgångsrik skolgång genom att främja ömsesidigt lärande och utbyte av bästa praxis, bland annat när det gäller välbefinnande i skolan.

  • Utbildning för en hållbar miljö

    Den här gruppen ska stödja uppföljningen av rådets rekommendation om utbildning för en hållbar miljö och främja ömsesidigt lärande och utbyte om hur skolan kan stödja hållbarhetskompetens och omställningen till ett grönare och mer hållbart Europa.

Registret över expertgrupper – arbetsgruppen för skolan

Arbetsgruppen för högre utbildning

Den här arbetsgruppen ska stödja ländernas reformer för att maximera den högre utbildningens potential. Det handlar bland annat om att reformera den högre utbildningen, rusta studenterna för förändringar i samhället och på arbetsmarknaden, öka innovationskapaciteten i EU och bidra till ett europeiskt område för utbildning senast 2025, i linje med den kommande EU-strategin för universiteten. Arbetsgruppen ska främja ömsesidigt lärande om nationella utbildningsreformer och diskutera tekniska detaljer i olika europeiska initiativ för den högre utbildningen. Arbetsgruppen ska underlätta synergieffekter mellan lärosätenas utbildnings-, forsknings- och innovationsuppdrag inom ramen för det europeiska området för utbildning och det europeiska forskningsområdet.

Registret över expertgrupper – arbetsgruppen för högre utbildning

Arbetsgruppen för yrkesutbildning och den gröna omställningen

Den här arbetsgruppen ska hjälpa länderna att arbeta för principerna och målen i

Arbetet är i linje med EU:s gröna giv, den europeiska pelaren för sociala rättigheter, åtgärd 6 i den europeiska kompetensagendan samt prioriteringarna 2 och 5 i rådets resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett europeiskt område för utbildning (2021–2030).

Registret över expertgrupper – arbetsgruppen för yrkesutbildning

Arbetsgruppen för vuxenutbildning: möjligheter för alla

Den här arbetsgruppen ska hjälpa EU-länderna att genomföra den europeiska kompetensagendan från 2020 som går ut på att erbjuda vuxna kompetensutveckling och omskolning och uppmuntra dem till livslångt lärande. Den ska också stödja kapacitetsuppbyggnad för att genomföra rådets rekommendation från 2016 om kompetenshöjningsvägar: nya möjligheter för vuxna och rådets rekommendationer från 2022 om individuella utbildningskonton och om mikromeriter. Arbetet ligger också i linje med handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Arbetsgruppen fokuserar på nationella kompetensstrategier, färdigheter för livet och finansiering av vuxenutbildning och tar ett helhetsgrepp på vuxenutbildningen. Målet är att nå ut till alla vuxna och täcka in alla typer av färdigheter de behöver för sin personliga och yrkesmässiga utveckling.

Registret över expertgrupper – arbetsgruppen för vuxenutbildning

Arbetsgruppen för digital utbildning: lärande, undervisning och bedömning

Den här arbetsgruppen ska stödja ländernas politiska reformer enligt handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027 och särskilt främja bra digital utbildning för alla i EU, samtidigt som man tar hänsyn till den digitala omställningen och följderna och lärdomarna av coronapandemin. Arbetsgruppen ska försöka hitta svar på följande två frågor:

  • Hur kan vi bidra till ett högpresterande ekosystem för digital utbildning?
  • Hur kan vi förbättra människors digitala färdigheter för den digitala omställningen?

Registret över expertgrupper – arbetsgruppen för digital utbildning

Arbetsgruppen för jämlikhet och värden inom utbildning och praktik

Den här arbetsgruppen fokuserar på strukturreformer för att främja jämlikhet inom utbildningen och utgår från EU:s värden, bland annat insatser mot radikalisering, medborgarutbildning, den europeiska dimensionen i utbildning, desinformation och inkludering av flyktingar och migranter i utbildningen. Gruppen ska undersöka områden som är relevanta för jämlikhet med ett tudelat mål i åtanke: en inkluderande utbildning för alla och riktade insatser för särskilda grupper. Insatserna för särskilda grupper kan gälla jämställdhet, antirasism eller lika möjligheter för romer, invandrare, hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning. Man ska också ta itu med övergripande frågor som påverkar hela samhället och alla diskriminerade och missgynnade grupper. Här handlar det om att bekämpa segregering inom utbildningen och främja mångfald.

Registret över expertgrupper – arbetsgruppen för jämlikhet och värden