Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Izobraževanje in migranti

Vključevanje migrantov v izobraževanje in usposabljanje

Učenci z migrantskim ozadjem se pri prilagajanju na novo učno okolje pogosto srečujejo s težavami. Smernice in izmenjava dobrih praks pomagajo delavcem na področju izobraževanja in usposabljanja, da lahko odgovorijo na učne potrebe dijakov in študentov v vedno bolj raznolikih in večjezičnih razredih. 

Evropska komisija od leta 2016 podpira države članice EU pri prizadevanjih za vključevanje migrantov v njihove sisteme izobraževanja in usposabljanja – od predšolske vzgoje in varstva do visokošolskega izobraževanja. Akcijski načrt za vključevanje državljanov tretjih držav je opredelil tri prednostne naloge na področju izobraževanja:

  • čim prej vključiti nove migrante v osrednje izobraževalne strukture
  • preprečiti doseganje podpovprečnih rezultatov pri migrantih
  • preprečevati socialno izključenost in spodbujati medkulturni dialog

Konkretni ukrepi v okviru akcijskega načrta zajemajo orodja za ocenjevanje spretnosti in kvalifikacij migrantov ter sodelovalne platforme za spodbujanje izmenjav informacij med izobraževalnimi ustanovami in osebjem. 

Kako EU podpira vključevanje migrantov

Evropska komisija poenostavlja izmenjavo primerov dobre prakse na področju vključevanja migrantov med državami članicami prek dejavnosti vzajemnega učenja. Te dejavnosti tudi spodbujajo sodelovanje snovalcev politike in jim omogočajo, da bolje obravnavajo trenutne in prihodnje izzive. Med letoma 2016 in 2018 so v okviru vzajemnega učenja obravnavali naslednje teme: 

  • ocena znanja jezikov in vključevanje mladoletnikov brez spremstva prek izobraževanja 
  • sprejem novo prispelih migrantov in ocena prejšnjega šolanja
  • priznavanje kvalifikacij beguncev
  • medkulturni dialog kot orodje za obravnavanje migracij, beguncev in prosilcev za azil v izobraževalnih okoljih
  • jezikovna in kulturna raznovrstnost
  • politike vključevanja migrantov: načela, izzivi in prakse

Poleg tega Komisija nudi ciljno usmerjene strokovne nasvete prek vrstniškega svetovanja za podporo reformam politike v državah članicah, denimo kar zadeva vključevanje novo prispelih migrantov v šole. Taki dogodki se organizirajo na zahtevo katere koli države članice ter vključujejo snovalce politik iz drugih nacionalnih uprav in neodvisne strokovnjake, ki si v participativnih delavnicah prizadevajo skupaj poiskati rešitve za izzive posamezne države.

Komisija s programom Erasmus+ financira projekte in druge dejavnosti za vključevanje migrantov v vsa področja izobraževanja in usposabljanja. Strateška partnerstva so namenjena razvoju inovativnih izobraževalnih praks in spodbujanju nadnacionalnega sodelovanja. Erasmus+ tudi podpira krepitev zmogljivosti v visokem šolstvu partnerskih držav, ki še posebej občutijo posledice migracije. 

Evropska komisija sofinancira mrežo SIRIUS na področju izobraževanje migrantov. Mreža podpira izobraževanje otrok in mladih z migrantskim ozadjem s strateškimi dejavnostmi na nacionalni in mednarodni ravni in povezovanjem raziskovalcev, snovalcev politike, strokovnjakov na področju izobraževanja migrantov ter samih migrantov in beguncev. 

Portal School Education Gateway, ki ga sofinancira program Erasmus+, omogoča šolskim delavcem, da izmenjujejo informacije, gradivo (članke, učne priprave itd.) in dostopajo do storitev (npr. spletni tečaji) o vprašanjih vključevanja, kulturne raznolikosti in vključevanja novo prispelih učencev migrantov v šole. Platforma eTwinning povezuje šole po vsej Evropi prek orodij IKT ter omogoča šolskemu vodstvu in delavcem, da izmenjujejo svoje izkušnje ter si vzajemno pomagajo. 

Komisija je več kot 100 000 beguncem in novo prispelim migrantom omogočila dostop do spletne jezikovne podpore. S pobudo želi pomagati posameznikom, da se vključijo v družbo države gostiteljice, tako da se naučijo lokalnega jezika.