Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Delovne skupine strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora

Vsaka delovna skupina se osredotoči na eno od tem v skupnem interesu:

 • Predšolska vzgoja in varstvo
 • Šole, vključno s podskupinama
  • Poti do uspeha v šoli
  • Izobraževanje za okoljsko trajnostnost
 • Visokošolsko izobraževanje
 • Poklicno izobraževanje in usposabljanje ter prehod na zeleno gospodarstvo
 • Izobraževanje odraslih: zagotavljanje priložnosti za vse
 • Digitalno izobraževanje: učenje, usposabljanje in ocenjevanje
 • Enakost in vrednote v izobraževanju in usposabljanju

Delovne skupine bodo na podlagi rezultatov delovnih skupin ET 2020 v okviru novega cikla evropskega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju (2021–2030) v skladu s sporočilom o evropskem izobraževalnem prostoru in resolucijo Sveta iz februarja 2021 prispevale k uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora. Delovne skupine bodo nadaljevale svoje delo, dokler njihov sedanji mandat ne poteče decembra 2025. 

Delovne skupine se v okviru vzajemnega učenja osredotočajo na izmenjavo informacij o reformah nacionalnih izobraževalnih politik in se zavzemajo za spodbujanje pozitivnih sprememb v Evropski uniji. Rezultati delovnih skupin bodo navdihnili vključujoče in celostne vidike vseživljenjskega učenja ter okrepili sinergije med izobraževanjem in usposabljanjem ter drugimi politikami in financiranjem EU, ki prispevajo k uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora. 

Več informacij o članih delovnih skupin in dokumentih je na voljo v registru strokovnih skupin Evropske komisije. 

Ozadje

Delovne skupine sestavljajo vladni uradniki, ki jih imenujejo države članice EU in druge sodelujoče države. V skupine so imenovani tudi številni predstavniki organizacij deležnikov in socialnih partnerjev, njihovo delo koordinira Evropska komisija. Skupine podpirajo izvajanje vodilnih pobud EU na področju izobraževanja in usposabljanja z namenom spodbujanja nacionalnih reform ter zagotavljajo forum za izmenjavo izkušenj in najboljših praks o načinih obravnavanja ključnih izzivov. 

Na področju izobraževanja in usposabljanja so bile v okviru delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010 najprej ustanovljene delovne skupine za izvajanje odprte metode koordinacije v izobraževanju in usposabljanju. V strateškem okviru ET 2020 so bile delovne skupine glavni forum za vzajemno učenje. 

Nove delovne skupine bodo podpirale države članice EU in Komisijo pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora v skladu z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje, evropskim programom znanj in spretnosti ter drugimi vodilnimi pobudami politik EU na področju izobraževanja, usposabljanja ter znanj in spretnosti.

Delovna skupina za predšolsko vzgojo in varstvo

Ta delovna skupina bo podpirala države članice pri izvajanju priporočila Sveta iz leta 2019 za visokokakovostne sisteme predšolske vzgoje in varstva ter njegovo glavno komponento, tj. okvir kakovosti EU za predšolsko vzgojo in varstvo. Podpirala bo predvsem vzajemno učenje na podlagi ukrepa, spremljanja in ocenjevanja kakovosti ter nadaljevala delo delovne skupine ET 2020, ki se je osredotočila na vključevanje, profesionalizacijo osebja in obvladovanje pandemije COVID-19 v predšolski vzgoji in varstvu.

Register strokovnih skupin Evropske komisije – WG za predšolsko vzgojo in varstvo 

Delovna skupina za šole

Ta delovna skupina si bo prizadevala za spodbujanje boljših dosežkov na področju osnovnih znanj in spretnosti ter uspešnega zaključka izobraževanja in usposabljanja vseh, ki so vključeni v proces izobraževanja: izobraževanje za prehod na zeleno gospodarstvo; krepitev kompetenc in motivacije na področju izobraževanja. 

Delovno skupino sestavljata dve podskupini, ki se ukvarjata z naslednjima tematikama: (i) poti do uspeha v šoli in (ii) izobraževanja za okoljsko trajnost. 

 • Podskupina za poti do uspeha v šoli bo podpirala izvajanje in nadaljnje ukrepanje v zvezi s prihodnjim priporočilom Sveta o poteh do šolskega uspeha s spodbujanjem vzajemnega učenja in izmenjave najboljših praks, tudi v zvezi z vprašanji, povezanimi z dobrim počutjem v šoli. 
 • Podskupina Izobraževanje za okoljsko trajnost bo podpirala nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočila Sveta o izobraževanju za okoljsko trajnost ter spodbujala vzajemno učenje in izmenjavo informacij o tem, kako lahko izobraževanje podpre prehod na bolj zeleno in bolj trajnostno Evropo, vključno z razvojem kompetenc na področju trajnosti.

Register strokovnih skupin Evropske komisije – WG za šole

Delovna skupina za visokošolsko izobraževanje

Delovna skupina bo podpirala reforme držav članic in drugih sodelujočih držav, da bi čim bolj okrepili potencial visokošolskih sistemov. To bo vključevalo spodbujanje preoblikovanja sektorja visokošolskega izobraževanja ter pripravo diplomantov na spreminjajoče se družbe in trge dela, pa tudi prispevek k izgradnji močnejše Evrope s krepitvijo inovacijske zmogljivosti Evrope na poti k evropskemu izobraževalnemu prostoru do leta 2025 v skladu s prihodnjo evropsko strategijo za univerze. Delovna skupina bo spodbujala sinergije med izobraževanjem ter raziskovalnimi in inovacijskimi nalogami visokošolskih ustanov v okviru evropskega izobraževalnega prostora in evropskega raziskovalnega prostora, hkrati pa zagotavljala skladnost z evropskim visokošolskim prostorom.

Register strokovnih skupin Evropske komisije – WG za visokošolsko izobraževanje 

Poklicno izobraževanje in usposabljanje ter prehod na zeleno gospodarstvo

Glavni cilj delovne skupine je omogočiti tehnične izmenjave, kar bo državam članicam pomagalo pri izvajanju načel in ciljev. 

Delo je v skladu z evropskim zelenim dogovorom in evropskim stebrom socialnih pravic, ukrepom 6 evropskega programa znanj in spretnosti ter prednostnima nalogama 2 in 5 Resolucije Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju za evropski izobraževalni prostor in pozneje (2021–2030).

Register strokovnih skupin Evropske komisije – WG za poklicno izobraževanje in usposabljanje 

Delovna skupina za izobraževanje odraslih: zagotavljanje priložnosti za vse

Glavni cilj delovne skupine je omogočiti izmenjave in prispevke, kar bo državam članicam pomagalo pri izvajanju ukrepov evropskega programa znanj in spretnosti: prekvalificiranje in izpopolnjevanje odraslih ter omogočanje njihovega nadaljnjega učenja skozi vse življenje. Podpirala bo tudi krepitev zmogljivosti, da se doseže izvajanje priporočila Sveta iz leta 2016 z naslovom Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle. Dejavnosti so tudi v skladu z akcijskim načrtom za evropski steber socialnih pravic. Delovna skupina se bo osredotočila na nacionalne strategije za znanja in spretnosti, znanja in spretnosti za življenje ter financiranje izobraževanja odraslih. Zavzemala se bo za celosten pristop k izobraževanju odraslih, da bi zajela celotno odraslo populacijo in vse vrste znanj in spretnosti ter tako podpirala odrasle, ki uspevajo na trgu dela in v družbi.

Register strokovnih skupin Evropske komisije – WG za izobraževanje odraslih

Delovna skupina za digitalno izobraževanje: učenje, poučevanje in ocenjevanje (DELTA)

Cilj te delovne skupine je podpreti države članice pri izvajanju reform politike v skladu z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje za obdobje 2021–2027, pri čemer se osredotoča zlasti na spodbujanje visokokakovostnega in vključujočega digitalnega izobraževanja v EU, pri tem pa upošteva digitalno preobrazbo ter posledice in izkušnje, pridobljene med pandemijo COVID-19. V skladu z dvema strateškima prednostnima nalogama akcijskega načrta za digitalno izobraževanje bodo dejavnosti vzajemnega učenja skupine obravnavale dve ključni vprašanji:

 • Kako bi lahko spodbudili uspešen ekosistem digitalnega izobraževanja?
 • Kako bi lahko izboljšali digitalne spretnosti in kompetence za digitalno preobrazbo?

Register strokovnih skupin Evropske komisije – WG za digitalno izobraževanje

Delovna skupina za enakost in vrednote v izobraževanju in usposabljanju

Ta delovna skupina se bo osredotočila na strukturne reforme za spodbujanje enakosti v izobraževanju in usposabljanju. Temeljila bo na vrednotah EU (vključno z bojem proti radikalizaciji, državljansko vzgojo in usposabljanjem, evropsko razsežnostjo izobraževanja, dezinformacijami ter vključevanjem beguncev in migrantov v izobraževanje in usposabljanje). Preučila bo tudi ustrezna področja, povezana z enakostjo, pri čemer bo upoštevala dvojni pristop vključujočega izobraževanja za vse, hkrati pa bo usmerjena na posebne skupine prebivalstva. Uporabljala bo pristope, osredotočene na skupine (kot so enakost spolov, boj proti rasizmu, enakost Romov, osebe z migrantskim ozadjem, osebe LGBTIQ in invalidne osebe), in horizontalna vprašanja z družbenimi koristmi, ki so zelo pomembna za vse diskriminirane in prikrajšane skupine, kot so boj proti segregaciji v izobraževanju, upravljanje raznolikosti in oblikovanje občutka pripadnosti z vidika vseživljenjskega učenja. 

Register strokovnih skupin Evropske komisije – WG za enakost in vrednote