Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Delovne skupine strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora

Vsaka delovna skupina se osredotoči na eno od tem v skupnem interesu:

Delovne skupine bodo na podlagi rezultatov delovnih skupin ET 2020 v okviru novega cikla evropskega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju (2021–2030) v skladu s sporočilom o evropskem izobraževalnem prostoru in resolucijo Sveta iz februarja 2021 prispevale k uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora. Delovne skupine bodo nadaljevale svoje delo, dokler njihov sedanji mandat ne poteče decembra 2025.

Delovne skupine se v okviru vzajemnega učenja osredotočajo na izmenjavo informacij o reformah nacionalnih izobraževalnih politik in se zavzemajo za spodbujanje pozitivnih sprememb v Evropski uniji. Rezultati delovnih skupin bodo navdihnili vključujoče in celostne vidike vseživljenjskega učenja ter okrepili sinergije med izobraževanjem in usposabljanjem ter drugimi politikami in financiranjem EU, ki prispevajo k uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora.

Več informacij o članih delovnih skupin in dokumentih je na voljo v registru strokovnih skupin Evropske komisije.

Ozadje

Delovne skupine sestavljajo vladni uradniki, ki jih imenujejo države članice EU in druge sodelujoče države. V skupine so imenovani tudi številni predstavniki organizacij deležnikov in socialnih partnerjev, njihovo delo koordinira Evropska komisija. Skupine podpirajo izvajanje vodilnih pobud EU na področju izobraževanja in usposabljanja z namenom spodbujanja nacionalnih reform ter zagotavljajo forum za izmenjavo izkušenj in najboljših praks o načinih obravnavanja ključnih izzivov.

Na področju izobraževanja in usposabljanja so bile v okviru delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010 najprej ustanovljene delovne skupine za izvajanje odprte metode koordinacije v izobraževanju in usposabljanju. V strateškem okviru ET 2020 so bile delovne skupine glavni forum za vzajemno učenje.

Nove delovne skupine bodo podpirale države članice EU in Komisijo pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora v skladu z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje, evropskim programom znanj in spretnosti ter drugimi vodilnimi pobudami politik EU na področju izobraževanja, usposabljanja ter znanj in spretnosti.

Delovna skupina za predšolsko vzgojo in varstvo

Ta delovna skupina bo podpirala države članice pri izvajanju priporočila Sveta iz leta 2019 za visokokakovostne sisteme predšolske vzgoje in varstva ter njegovo glavno komponento, tj. okvir kakovosti EU za predšolsko vzgojo in varstvo. Podpirala bo predvsem vzajemno učenje na podlagi ukrepa, spremljanja in ocenjevanja kakovosti ter nadaljevala delo delovne skupine ET 2020, ki se je osredotočila na vključevanje, profesionalizacijo osebja in obvladovanje pandemije COVID-19 v predšolski vzgoji in varstvu.

Register strokovnih skupin Evropske komisije – delovna skupina za predšolsko vzgojo in varstvo

Delovna skupina za šole

Ta delovna skupina si bo prizadevala za spodbujanje boljših dosežkov na področju osnovnih znanj in spretnosti ter uspešnega zaključka izobraževanja in usposabljanja vseh, ki so vključeni v proces izobraževanja: izobraževanje za prehod na zeleno gospodarstvo; krepitev kompetenc in motivacije na področju izobraževanja.

Delovno skupino sestavljata dve podskupini.

  • Poti do uspeha v šoli

    Ta podskupina bo podpirala izvajanje in nadaljnje ukrepanje v zvezi s prihodnjim priporočilom Sveta o poteh do šolskega uspeha s spodbujanjem vzajemnega učenja in izmenjave najboljših praks, tudi v zvezi z vprašanji, povezanimi z dobrim počutjem v šoli.

  • Izobraževanje za okoljsko trajnostnost

    Podskupina bo podpirala nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočila Sveta o izobraževanju za okoljsko trajnostnost ter spodbujala vzajemno učenje in izmenjavo informacij o tem, kako lahko izobraževanje podpre prehod na bolj zeleno in bolj trajnostno Evropo, vključno z razvojem kompetenc na področju trajnostnosti.

Register strokovnih skupin Evropske komisije – delovna skupina za šole

Delovna skupina za visokošolsko izobraževanje

Delovna skupina bo podpirala reforme držav članic EU in drugih sodelujočih držav, ki želijo čim bolj okrepiti potencial svojih visokošolskih sistemov. Podpora reformam bo vključevala spodbujanje preoblikovanja sektorja visokošolskega izobraževanja ter pripravo diplomantov na spreminjajoče se družbe in trge dela. To vključuje tudi prispevek k izgradnji močnejše Evrope s krepitvijo inovacijske zmogljivosti Evrope v okviru prizadevanj za uresničitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 v skladu z evropsko strategijo za univerze. Delovna skupina bo spodbujala vzajemno učenje o reformi politike v nacionalnih izobraževalnih sistemih in z razpravo o pobudah evropske politike visokošolskega izobraževanja na tehnični ravni. Delovna skupina bo spodbujala sinergije med izobraževalnimi ter raziskovalnimi in inovacijskimi nalogami visokošolskih ustanov v okviru evropskega izobraževalnega prostora in evropskega raziskovalnega prostora, hkrati pa zagotavljala skladnost z evropskim visokošolskim prostorom.

Register strokovnih skupin Evropske komisije – delovna skupina za visokošolsko izobraževanje

Poklicno izobraževanje in usposabljanje ter prehod na zeleno gospodarstvo

Glavni cilj delovne skupine je omogočiti tehnične izmenjave, kar bo državam članicam pomagalo pri izvajanju načel in ciljev.

Delo je v skladu z evropskim zelenim dogovorom in evropskim stebrom socialnih pravic, ukrepom 6 evropskega programa znanj in spretnosti ter prednostnima nalogama 2 in 5 Resolucije Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030).

Register strokovnih skupin Evropske komisije – delovna skupina za poklicno izobraževanje in usposabljanje

Delovna skupina za izobraževanje odraslih: zagotavljanje priložnosti za vse

Glavni cilj te delovne skupine je omogočiti izmenjave in prispevke, kar bo državam članicam pomagalo pri izvajanju ukrepov evropskega programa znanj in spretnosti iz leta 2020: preusposabljanje in izpopolnjevanje odraslih ter omogočanje njihovega nadaljnjega učenja skozi vse življenje. Delovna skupina bo tudi podpirala bo krepitev zmogljivosti, da se doseže izvajanje priporočila Sveta iz leta 2016 z naslovom Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle in priporočil Sveta iz leta 2022 o individualnih izobraževalnih računih ter o mikrodokazilih. Deluje tudi v skladu z akcijskim načrtom za evropski steber socialnih pravic. Delovna skupina se bo osredotočila na nacionalne strategije za znanja in spretnosti, življenjske veščine ter financiranje izobraževanja odraslih. Zavzemala se bo za celosten pristop k izobraževanju odraslih, da bi zajela celotno odraslo populacijo in vse vrste spretnosti ter tako podpirala uspešno zasebno in poklicno življenje odraslih.

Register strokovnih skupin Evropske komisije – delovna skupina za izobraževanje odraslih

Delovna skupina za digitalno izobraževanje: učenje, poučevanje in ocenjevanje (DELTA)

Cilj te delovne skupine je podpreti države članice pri izvajanju reform politike v skladu z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje 2021–2027. Osredotočila se bo zlasti na spodbujanje visokokakovostnega in vključujočega digitalnega izobraževanja v EU, hkrati pa bo upoštevala digitalno preobrazbo ter posledice in izkušnje, pridobljene med pandemijo COVID-19. V skladu z dvema strateškima prednostnima nalogama akcijskega načrta za digitalno izobraževanje bodo dejavnosti vzajemnega učenja skupine obravnavale dve ključni vprašanji:

  • Kako bi lahko spodbudili uspešen ekosistem digitalnega izobraževanja?
  • Kako bi lahko izboljšali digitalne spretnosti in kompetence za digitalno preobrazbo?

Register strokovnih skupin Evropske komisije – delovna skupina za digitalno izobraževanje

Delovna skupina za enakost in vrednote v izobraževanju in usposabljanju

Ta delovna skupina se osredotoča na strukturne reforme za spodbujanje enakosti v izobraževanju in usposabljanju. Gradi na vrednotah EU (vključno z bojem proti radikalizaciji, državljansko vzgojo in usposabljanjem, evropsko razsežnostjo izobraževanja, dezinformacijami ter vključevanjem beguncev in migrantov v izobraževanje in usposabljanje). Preučuje ustrezna področja, povezana z enakostjo, pri čemer upošteva dvojni pristop vključujočega izobraževanja za vse, hkrati pa je usmerjena na posebne skupine prebivalstva. Uporablja pristope, osredotočene na skupine (kot so enakost spolov, boj proti rasizmu, enakost Romov, osebe z migrantskim ozadjem, LGBTIQ osebe in invalidne osebe), obravnava pa tudi horizontalna vprašanja z družbenimi koristmi, ki so zelo pomembna za vse diskriminirane in prikrajšane skupine (kot so boj proti segregaciji v izobraževanju in upravljanje raznolikosti).

Register strokovnih skupin Evropske komisije – delovna skupina za enakost in vrednote