Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európsky semester/analýzy jednotlivých krajín

O čo ide?

Hoci za systémy vzdelávania a odbornej prípravy sú zodpovedné členské štáty, EÚ zohráva kľúčovú úlohu v podpore úsilia o zlepšenie a modernizáciu ich vnútroštátnych systémov vzdelávania. 

V globalizovanej a znalostnej ekonomike potrebuje Európa vysokokvalifikovanú pracovnú silu, aby dokázala konkurovať z hľadiska produktivity a inovácií. Je to o to dôležitejšie v časoch rýchlych technologických a spoločenských zmien. 

Nedávne zistenia však ukazujú, že existuje rastúci nesúlad medzi zručnosťami zamestnancov a potrebami pracovných trhov, čo prispieva k nezamestnanosti a obmedzovaniu hospodárskeho rastu.

V súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 preto priority EÚ v tejto oblasti zahŕňajú:

  • zosúladenie zručností s potrebami trhu práce
  • zníženie počtu osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, na menej ako 10 % 
  • zvýšenie podielu absolventov terciárneho vzdelávania najmenej na 40 %.

Ako to prebieha?

Komisia vykonáva v rámci európskeho semestra analýzy jednotlivých krajín v celom spektre oblastí politiky, a to aj v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. 

Tieto analýzy podporujú členské štáty EÚ pri riešení problémov identifikovaných na úrovni EÚ, na národnej aj regionálnej úrovni. Takisto pomáhajú vládam členských štátov posúdiť pokrok pri vykonávaní potrebných reforiem, ako aj oblastí, v ktorých sú potrebné ďalšie investície. 

V kontexte stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a rast sa v prvej polovici roka v rámci európskeho semestra vydáva séria odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom pomôcť členským štátom s riešením najnaliehavejších problémov. 

Okrem toho sa v rámci Monitora vzdelávania a odbornej prípravy každý rok poskytuje aktualizovaná analýza problémov na základe súboru referenčných hodnôt. Monitor prispieva aj k úsiliu EÚ v oblasti tvorby politiky založenej na dôkazoch.