Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inkluderande utbildning

Europeiska pelaren för sociala rättigheter

I december 2017 antog Europeiska rådet, Europaparlamentet och kommissionen en europeisk pelare för sociala rättigheter. Där betonar man hur viktiga EU:s insatser för sociala frågor, utbildning och kultur är för att bygga vår gemensamma framtid.

Enligt den första principen i den sociala pelaren har

alla rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att behålla och tillägna sig de färdigheter som behövs för att kunna delta fullt ut i samhället och klara omställningar i arbetslivet.

Utbildningssamarbetet i EU ska främja jämlikhet, social sammanhållning och aktivt medborgarskap. Prioriterade samarbetsområden är inkluderande utbildning, jämlikhet, lika möjligheter, likabehandling och främjande av medborgerliga kompetenser (se rådets och kommissionens rapport från 2015 om nya prioriteringar för det europeiska utbildningssamarbetet inom Utbildning 2020).

Europa 2020-strategin och Utbildning 2020 har två centrala mål för 2020:

På det sociala toppmötet i Göteborg 2017 presenterade EU-kommissionen sin vision om ett europeiskt område för utbildning. Kommissionen betonar värdet av en inkluderande utbildning av god kvalitet – redan från tidig ålder – för att lägga grunden till social sammanhållning, social rörlighet och ett jämlikt samhälle.

Den här visionen befästes i ett meddelande om ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll för ett starkare Europa, där kommissionen säger att ett av målen för det europeiska utbildningsområdet bör vara att hjälpa EU-länderna att göra utbildningssystemen mer inkluderande.

Flera EU-initiativ har redan antagits efter förslag från kommissionen:

I maj 2018 föreslog kommissionen ett nytt Erasmusprogram med en dubbelt så stor budget. Det nya programmet väntas kunna hjälpa miljontals fler unga från alla samhällsgrupper att studera och praktisera utomlands. Programmet ska också omfatta en europeisk ram och nationella strategier för inkludering.

Hur bidrar EU till en inkluderande utbildning?

EU-ländernas framsteg när det gäller inkluderande utbildning följs inom den europeiska planeringsterminen och i utbildningsöversikten, som också ger exempel på hur utbildningen bidrar till jämlikhet och social inkludering.

Kommissionen driver flera initiativ:

  • En Utbildning 2020-arbetsgrupp för främjande av gemensamma värden och inkluderande utbildning har sammanställt bästa praxis i ett kompendium på nätet (du hittar den på Yammer).
  • Ett initiativ om goda förebilder ska främja social inkludering och förebygga utestängning och våldsbejakande radikalisering bland unga.
  • En verktygslåda ska hjälpa personer som arbetar med unga som riskerar att marginaliseras.
  • Ett europeiskt pris för social inkludering med hjälp av idrott.

Erasmus+ stöder dessutom initiativ för att utveckla innovativa strategier och metoder på gräsrotsnivå, särskilt om de bidrar till social inkludering.

Vad blir nästa steg?

Kommissionen arbetar också med att

  • utveckla European Toolkit for Schools, en webbplattform för skolor och lärare med exempel på bra praxis och resurser för att införa samarbetsstrategier som gör att alla kan bli delaktiga och får lika möjligheter
  • utvidga skolplattformen eTwinning som knyter samman lärare och klasser i EU och stöder kurser för lärare i medborgarutbildning
  • uppmuntra lärosäten att ge högskolepoäng för frivilligarbete och ta fram läroplaner som kombinerar akademiska studier med samhällsengagemang
  • genomföra Europeiska solidaritetskåren som ger unga möjlighet att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar lokalsamhället och regionen
  • sprida det virtuella utbytet inom Erasmus+ där unga i Europa och länderna vid södra Medelhavet kan diskutera på nätet och lära sig om varandras kulturer, som ett led i sin formella eller informella utbildning.