Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Educația favorabilă incluziunii

Un pilon european al drepturilor sociale

În decembrie 2017, Consiliul European, Parlamentul European și Comisia au aprobat adoptarea pilonului european al drepturilor sociale. Acordul subliniază importanța dimensiunii sociale, educaționale și culturale a politicilor UE pentru a construi un viitor european comun.

Primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale subliniază că

„orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții favorabile incluziunii și de înaltă calitate pentru a dobândi și a menține competențe care îi permit să participe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă”.

Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale cooperării în domeniul educației și formării la nivelul UE. Raportul comun din 2015 al Comisiei și al Consiliului privind punerea în aplicare a strategiei ET 2020 a stabilit „educația favorabilă incluziunii, egalitatea, echitatea, nediscriminarea și promovarea competențelor civice” ca domenii prioritare pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării.

Strategia Europa 2020 și ET 2020 au stabilit două obiective principale care să fie realizate la nivel european până în 2020:

În contribuția sa la summitul social de la Göteborg, Comisia Europeană și-a prezentat viziunea privind crearea unui spațiu european al educației. Această inițiativă subliniază valoarea unei educații de bună calitate, incluzive, încă din copilărie, pentru asigurarea coeziunii și mobilității sociale și pentru crearea unei societăți echitabile.

Această viziune a fost susținută într-o comunicare a Comisiei privind rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii în clădirea unei Europe mai puternice, în care se afirmă că unul din obiectivele spațiului european al educației ar trebui să fie sprijinirea statelor membre UE în îmbunătățirea caracterului incluziv al sistemelor lor de educație și formare.

În urma propunerilor Comisiei, au fost deja adoptate mai multe inițiative de politică:

În mai 2018, Comisia a adoptat o propunere pentru un nou program Erasmus+, care prevede dublarea bugetului acestui program. Se preconizează că, datorită noului program, alte milioane de tineri europeni din toate mediile sociale vor avea oportunitatea de a studia, de a se forma și de a învăța în străinătate. Programul va include, de asemenea, un cadru european în materie de incluziune și strategii naționale aferente.

Rolul UE în facilitarea unei educații favorabile incluziunii

Progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește garantarea unei educații favorabile incluziunii sunt monitorizate prin intermediul Semestrului european și al Monitorului educației și formării. De asemenea, Monitorul educației și formării furnizează dovezi cu privire la rolul educației în combaterea inegalităților și promovarea incluziunii sociale./node/1492

De asemenea, Comisia a pus în aplicare o gamă largă de măsuri în acest domeniu:

  • instituirea unui grup de lucru privind ET 2020 pentru promovarea valorilor comune și a educației favorabile incluziunii, care a elaborat un compendiu online concis de bune practici în domeniu, care poate fi accesat pe Yammer
  • o inițiativă care implică „modele de rol” pozitive pentru promovarea incluziunii sociale și prevenirea excluderii și a radicalizării violente în rândul tinerilor
  • un set de instrumente pentru persoanele care lucrează cu tineri expuși riscului de marginalizare
  • acordarea unui premiu european pentru incluziunea socială prin sport.

În plus, programul Erasmus+ sprijină inițiative și activități care urmăresc elaborarea unor politici și practici inovatoare la nivel local, care să acorde prioritate incluziunii sociale.

Ce urmează?

Comisia sprijină, de asemenea, următoarele acțiuni:

  • extinderea setului european de instrumente școlare, o platformă on-line pentru școli și profesori – acesta oferă exemple de bune practici și resurse pentru introducerea unor abordări colaborative în școli, pentru a îmbunătăți caracterul incluziv și pentru a oferi șanse egale
  • extinderea platformei eTwinning, care urmărește să conecteze profesorii și sălile de curs din toată Europa și să sprijine programe de formare pentru profesorii care predau cursuri de educație civică
  • furnizarea de stimulente pentru ca instituțiile de învățământ superior să recunoască voluntariatul și să elaboreze programe care combină conținutul academic cu angajamentul civic
  • implementarea Corpului european de solidaritate, o nouă inițiativă a UE care le oferă tinerilor șansa de a participa la acțiuni de voluntariat sau de a se implica în proiecte, în propria țară sau în străinătate, cu impact la nivel de comunitate și pe plan regional
  • continuarea programului Erasmus+ Virtual Exchange, care le permite tinerilor din Europa și din sudul Mediteranei să se implice în experiențe interculturale marcante online, în cadrul educației lor formale sau non-formale