Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Įtraukus švietimas

Europos socialinių teisių ramstis

2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentas ir Komisija pritarė Europos socialinių teisių ramsčio priėmimui. Susitarime pabrėžiama ES politikos socialinių, švietimo ir kultūrinių aspektų svarba siekiant kurti bendrą Europos ateitį.

Pagal pirmąjį Europos socialinių teisių ramsčio principą pabrėžiama, kad

„kiekvienas turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti gebėjimus, leidžiančius visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sėkmingai įveikti permainas darbo rinkoje.“

Lygių galimybių, socialinės sanglaudos ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas yra vienas iš strateginių ES lygmens bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje tikslų. 2015 m. Komisijos ir Vadovų Tarybos strateginės programos „ET 2020“ įgyvendinimo bendroje ataskaitoje nurodoma, kad Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje prioritetinės sritys yra, be kita ko, „įtraukusis švietimas, lygybė, vienodos galimybės, nediskriminavimas ir pilietinių gebėjimų propagavimas“.

Strategijoje „Europa 2020“ ir strateginėje programoje „ET 2020“ nustatyti du pagrindiniai tikslai, kurie Europoje turi būti pasiekti iki 2020 m.:

Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime Europos Komisija išdėstė savo Europos švietimo erdvės viziją. Iniciatyvoje pabrėžiama, kaip svarbu nuo pat vaikystės teikti kokybišką ir įtraukų švietimą, padedantį socialinės sanglaudos, socialinio judumo ir teisingos visuomenės pagrindus.

Ši vizija dar kartą patvirtinta Komisijos komunikate „Jaunimo, švietimo ir kultūros politikos vaidmuo kuriant stipresnę Europą“, kuriame teigiama, kad vienas iš Europos švietimo erdvės tikslų turėtų būti padėti ES valstybėms narėms gerinti savo švietimo ir mokymo sistemų įtraukumą.

Pagal Komisijos pasiūlymus jau priimtos kelios politikos iniciatyvos:

2018 m. gegužės mėn. Komisija priėmė naujos programos „Erasmus+“ pasiūlymą, pagal kurį programos biudžetas yra padvigubinamas. Tikimasi, kad naujoji programa padės milijonams įvairių socialinių sluoksnių Europos jaunuolių studijuoti ir mokytis užsienyje ir taip pat apims Europos ir nacionalines įtraukties strategijas.

ES vaidmuo siekiant įtraukaus švietimo

Valstybių narių pažanga siekiant įtraukaus švietimo stebima per Europos semestrą ir naudojantis Švietimo ir mokymo stebėsenos biuleteniu. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje taip pat pateikiama švietimo svarbos kovojant su nelygybe ir skatinant socialinę įtrauktį įrodymų.

Komisija įgyvendino daug šios srities veiksmų. Keli pavyzdžiai:

  • įsteigta programos „ET2020“ bendrų vertybių ir įtraukaus švietimo skatinimo darbo grupė, kuri parengė glaustą šios srities gerosios patirties internetinį kompendiumą, su kuriuo susipažinti galima per platformą „Yammer“;
  • sektinų pavyzdžių iniciatyva, kuria siekiama skatinti socialinę įtrauktį ir užkirsti kelią atskirčiai bei jaunimo smurtiniam radikalėjimui;
  • su marginalizacijos riziką patiriančiais jaunuoliais dirbantiems darbuotojams skirtas priemonių rinkinys;
  • Europos socialinės įtraukties per sportą apdovanojimas.

Be to, pagal programą „Erasmus+“ remiamos iniciatyvos ir veikla, kuriomis plėtojama vietos lygmens novatoriška politika ir rengiamos praktinės priemonės, pirmenybę teikiant socialinei įtraukčiai.

Tolesni veiksmai

Komisija dirba šiose srityse:

  • Europos priemonių rinkinio mokykloms plėtojimas. Tai internetinė platforma mokykloms ir mokytojams. Priemonių rinkinyje pateikiama gerosios patirties pavyzdžių ir informacijos, kaip diegti bendradarbiavimo metodus mokyklose, siekiant gerinti įtrauktį ir suteikti lygias galimybes;
  • internetinės platformos „eTwinning“ plėtojimas, kad Europos mokytojai ir klasės galėtų bendrauti tarpusavyje; mokytojų rengimo kursų pilietiškumo tema rėmimas;
  • aukštojo mokslo įstaigų skatinimas skirti kreditus už savanorišką veiklą ir mokymo programų, kuriose akademinis turinys būtų derinamas su dalyvavimu visuomeniniame gyvenime, rengimas;
  • Europos solidarumo korpuso iniciatyvos įgyvendinimas. Tai nauja ES iniciatyva, kuri jaunimui suteikia galimybių savanoriauti arba dirbti įgyvendinant projektus, kurie naudingi Europos bendruomenėms arba regionams, savo šalyje arba užsienyje;
  • tolesnis „Erasmus+“ virtualiųjų mainų diegimas. Europos ir Pietų Viduržemio jūros regiono jaunimui tai suteiktų galimybę kurti prasmingą tarpkultūrinę patirtį internetu ir tai būtų jų formalaus ar neformalaus švietimo dalis.