Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Uključivo obrazovanje

Europski stup socijalnih prava

Europsko vijeće, Europski parlament i Komisija u prosincu 2017. podržali su donošenje europskog stupa socijalnih prava. Time se naglašava važnost socijalne, obrazovne i kulturne dimenzije politika EU-a u izgradnji zajedničke europske budućnosti.

Prvo je načelo europskog stupa socijalnih prava:

„Svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno se kretati na tržištu rada.”

Promicanje pravednosti, socijalne kohezije i aktivnog građanstva jedan je od strateških ciljeva za suradnju na razini EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja. U zajedničkom izvješću Komisije i Vijeća iz 2015. o provedbi „strategije ET 2020.” kao prioritetna područja za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja utvrđeni su „uključivo obrazovanje, jednakost, pravednost, nediskriminacija i promicanje građanskih kompetencija”.

U strategijama Europa 2020. i ET 2020. postavljena su dva glavna cilja koja je potrebno postići diljem Europe do 2020.:

U svojem doprinosu sastanku na vrhu u Göteborgu Europska komisija predstavila je svoju viziju europskog prostora obrazovanja. U toj je inicijativi istaknuta vrijednost kvalitetnog i uključivog obrazovanja od djetinjstva te je postavljen temelj za socijalnu koheziju, socijalnu mobilnost i pravedno društvo.

Ta je vizija dobila dodatnu potporu u obliku Komunikacije Komisije o ulozi politika u području mladih, obrazovanja i kulture u izgradnji snažnije Europe, u kojoj je navedeno da bi jedan od ciljeva europskog prostora obrazovanja trebala biti potpora državama članicama EU-a u povećanju uključivosti njihovih sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Na prijedlog Komisije već je doneseno nekoliko inicijativa politike:

 • Preporuka Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje
 • Preporuka Vijeća o promicanju zajedničkih vrijednosti, uključivog obrazovanja i europske dimenzije poučavanja

Komisija je u svibnju 2018. donijela prijedlog novog programa Erasmus+, s udvostručenim proračunom. Očekuje se da će novi program omogućiti milijunima mladih Europljana iz svih društvenih sredina da studiraju, osposobljavaju se i uče u inozemstvu, te će obuhvaćati europski okvir za uključivanje i nacionalne strategije za uključivanje.

Uloga EU-a u postizanju uključivog obrazovanja

Napredak država članica u postizanju uključivog obrazovanja prati se u okviru postupka europskog semestra te u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja. Pregled pruža i konkretne podatke o ulozi obrazovanja u borbi protiv nejednakosti i promicanju socijalne uključenosti.

Komisija u tom području provodi i niz mjera, kao što su:

 • uspostava radne skupine u okviru strategije ET 2020. za promicanje zajedničkih vrijednosti i uključivog obrazovanja, koja je izradila kratku internetsku zbirku dobre prakse u tom području dostupnu preko mreže Yammer
 • organizacija inicijative „uzora” – predstavljanje osoba koje sudjeluju u aktivnostima za promicanje socijalne uključenosti te sprečavanje isključenosti i nasilne radikalizacije među mladima
 • izrada paketa alata namijenjenog osobama koje rade s mladima kojima prijeti marginalizacija
 • dodjela Europske nagrade za socijalnu uključenost kroz sport.

Osim toga, u okviru programa Erasmus+ podupiru se inicijative i aktivnosti za razvoj inovativnih politika i praksi na lokalnoj razini, i to onih koje su usmjerene na socijalnu uključenost.

Što dalje?

Komisija radi i na:

 • proširenju europskog paketa alata za škole, internetske platforme za škole i nastavnike. Na toj se platformi nude primjeri dobre prakse i resursi o temi uvođenja suradničkih pristupa u škole kako bi se povećala uključivost obrazovanja te kako bi svi dobili jednaku priliku za uspjeh
 • proširenju internetske platforme eTwinning, koja povezuje nastavnike i učionice diljem Europe, te podupiranju tečajeva za osposobljavanje nastavnika o građanskom odgoju
 • poticanju ustanova visokog obrazovanja na dodjeljivanje bodova za volonterski rad i razvijanje nastavnih programa u kojima je akademski sadržaj objedinjen s građanskim angažmanom
 • provedbi Europskih snaga solidarnosti, inicijative EU-a čiji je cilj pružiti prilike mladima da u svojoj zemlji ili u inozemstvu volontiraju ili rade na projektima korisnima za njihovu zajednicu ili regiju
 • daljnjem uvođenju Virtualne razmjene Erasmus+, koja će mladima u Europi i zemljama južnog Sredozemlja omogućiti da steknu značajna međukulturna iskustva na internetu u okviru svojeg formalnog ili neformalnog obrazovanja.