Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inkluzivní vzdělávání

Evropský pilíř sociálních práv

V prosinci 2017 Evropská rada, Evropský parlament a Komise podpořily přijetí evropského pilíře sociálních práv. Jde o dohodu, která zdůrazňuje význam sociální, vzdělávací a kulturní dimenze politik EU při vytváření společné evropské budoucnosti.

První zásada evropského pilíře sociálních práv zdůrazňuje, že:

„Každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl dovednosti, které mu umožní účastnit se plně na životě společnosti a úspěšně zvládat přechody na trhu práce.“

Jedním ze strategických cílů spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na úrovni EU je propagace rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství. Jak je uvedeno ve společné zprávě Rady a Komise pro rok 2015 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), strategie EU v těchto oblastech stanoví „inkluzivní vzdělávání, rovnost, spravedlnost, nediskriminaci a prosazování občanských kompetencí“ jako prioritní oblasti evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a přípravy.

Strategie Evropa 2020 a ET 2020 stanovují dva hlavní cíle, jichž má být dosaženo do roku 2020:

Evropská komise ve svém příspěvku k göteborskému sociálnímu summitu vytyčila svou vizi evropského prostoru vzdělávání. Tato iniciativa zdůrazňuje, že zajištění kvalitního a inkluzivního vzdělávání od útlého věku má význam jako základ sociální soudržnosti, sociální mobility a spravedlivé společnosti.

Tato vize dále rezonuje ve sdělení Komise o roli politik v oblasti mládeže, vzdělávání a kultury v budování silnější Evropy, které uvádí jako jeden z cílů při vytváření evropského prostoru vzdělávání podporu členským zemím v jejich snaze zvyšovat inkluzivnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Na základě návrhů Komise již bylo přijato několik politických iniciativ:

 • Doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
 • Doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce

V květnu 2018 přijala Komise návrh nového programu Erasmus+, který navyšuje rozpočet programu na dvojnásobek. Očekává se, že nový program umožní milionům mladých Evropanů ze všech sociálních vrstev absolvovat část studia, odbornou stáž nebo praxi v zahraničí a bude rovněž zahrnovat evropský rámec začleňování a odpovídající vnitrostátní strategie.

Úloha EU v prosazování inkluzivního vzdělávání

Pokrok jednotlivých členských zemí v oblasti inkluzivního vzdělávání je sledován v rámci evropského semestru a prostřednictvím zpráv Monitoru vzdělávání a odborné přípravy. Monitor vzdělávání a odborné přípravy rovněž dokládá význam vzdělávání v boji proti sociálním nerovnostem a při podpoře sociálního začlenění.

Komise zavedla v této oblasti řadu opatření, např.:

 • zřídila pracovní skupinu ET 2020 pro prosazování společných hodnot a inkluzivního vzdělávání, která vydala online souhrn osvědčených postupů v této oblasti dostupný na platformě Yammer
 • prosadila iniciativu zahrnující tzv. „vzorové příklady“ projektů zaměřených na činnosti, jež mají podporovat sociální začlenění a zamezit vyloučení a násilné radikalizaci mezi mladými lidmi
 • představila soubor nástrojů určený pracovníkům s mládeží, které hrozí marginalizace
 • organizuje Evropskou cenu v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím sportu.

Kromě toho program Erasmus+ podporuje iniciativy a činnosti, které mají za cíl vypracování inovativních politik a postupů na místní úrovni, při nichž je prioritou sociální začleňování.

Budoucí vývoj

V současné době se Komise věnuje rozvoji těchto projektů:

 • Rozšíření nové internetové platformy European Toolkit for Schools, kde si školy a učitelé vyměňují osvědčené postupy. Tato platforma nabízí příklady osvědčených postupů a informace o tom, jak ve školách zavádět přístupy založené na spolupráci s cílem zintenzivnit sociální začleňování a zajistit rovné příležitosti všem.
 • Rozšíření online platformy pro eTwinning propojující učitele a třídní kolektivy v celé Evropě a nabízející školení týkající se občanské výchovy.
 • Poskytování pobídek pro vysokoškolské instituce, aby udělovaly kredity za dobrovolnou činnost a vytvářely vzdělávací programy, které propojují akademický obsah s občanskou angažovaností.
 • Realizace Evropského sboru solidarity, což je iniciativa Evropské unie, která nabízí mladým lidem příležitost účastnit se jako dobrovolník nebo zaměstnanec projektů pomoci místním či regionálním komunitám doma či jinde v Evropě.
 • Další rozvoj projektu Erasmus+ Virtuální výměna, který mladým lidem v Evropě a jižním Středomoří umožní zapojit se v rámci formálního nebo neformálního vzdělávání do smysluplných mezikulturních programů online.