Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Osallistava koulutus

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

Eurooppa-neuvosto, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio vahvistivat joulukuussa 2017 tukensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarille. Kyseinen sopimus korostaa EU-politiikkojen sosiaalisen, koulutuksellisen ja kulttuurisen ulottuvuuden merkitystä yhteisen eurooppalaisen tulevaisuuden rakentamisessa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ensimmäisessä periaatteessa korostetaan seuraavaa:

"Jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja inklusiiviseen opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka mahdollistavat täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja auttavat työmarkkinoille siirtymisessä."

Tasapuolisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen on yksi EU-tason koulutusyhteistyön strategisista tavoitteista. Neuvoston ja Euroopan komission yhteisessä raportissa ns. ET 2020 -strategian täytäntöönpanosta vuonna 2015 todetaan, että eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisia painopistealueita ovat "osallistava koulutus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, syrjimättömyys ja kansalaistaitojen edistäminen."

Eurooppa 2020- ja ET 2020 -strategioilla on kaksi päätavoitetta kaikkialla Euroopassa vuoteen 2020 mennessä:

Euroopan komissio esitti Göteborgin sosiaalialan huippukokouksessa visionsa eurooppalaisesta koulutusalueesta. Aloitteessa korostetaan jo lapsuudessa alkavan laadukkaan ja osallistavan koulutuksen merkitystä sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle, sosiaaliselle liikkuvuudelle ja tasa-arvoiselle yhteiskunnalle.

Komissio antoi visionsa tueksi myös tiedonannon nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan roolista vahvemman Euroopan rakentamisessa. Siinä yhdeksi eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteista vahvistetaan EU-maiden auttaminen koulutusjärjestelmien osallistavuuden parantamisessa.

Komission ehdotusten perusteella on hyväksytty jo useita koulutuspoliittisia aloitteita:

Toukokuussa 2018 komissio ehdotti uutta Erasmus+ -ohjelmaa, jossa ohjelman budjetti kaksinkertaistetaan. Komissio odottaa, että uusi ohjelma mahdollistaa ulkomailla opiskelun ja harjoittelun miljoonille uusille eurooppalaisnuorille sosiaalisesta taustasta riippumatta. Ohjelmaan sisällytetään myös eurooppalainen osallistamiskehys ja kansalliset osallistamisstrategiat.

EU:n rooli osallistavan koulutuksen toteuttamisessa

EU-maiden edistymistä osallistavan koulutuksen toteuttamisessa seurataan talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa ja koulutuksen seurantakatsauksessa. Katsauksessa esitetään myös näyttöä koulutuksen merkityksestä eriarvoisuuden torjunnassa ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.

Alan tavoitteiden edistämiseksi komissio on muun muassa

  • perustanut yhteisiä arvoja ja osallistavaa koulutusta edistävän ET 2020 -työryhmän, joka on laatinut koosteen alan hyvistä toimintatavoista (saatavissa verkossa Yammer-palvelussa)
  • käynnistänyt hankkeen, jossa hyvien roolimallien avulla edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan nuorten syrjäytymistä ja väkivaltaista radikalisoitumista
  • julkaissut ohjekirjan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskenteleville nuorisotyöntekijöille
  • perustanut palkinnon sosiaalisen osallisuuden edistämisestä urheilun avulla.

Myös Erasmus+ -ohjelmassa tuetaan aloitteita ja toimia, joilla kehitetään innovatiivisia ruohonjuuritason toimia ja käytäntöjä sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.

Tulevat toimet

Komissiolla on parhaillaan työn alla seuraavia toimia:

  • Kouluille tarkoitetun European Toolkit for Schools -verkkopalvelun laajentaminen. Verkkopalvelussa esitellään hyviä toimintamalleja ja aineistoa, joilla voidaan edistää osallistavuutta ja tasavertaisuutta tukevia yhteistyömenetelmiä kouluissa.
  • Euroopan maiden opettajat ja oppilaat yhdistävän eTwinning -verkkoalustan laajentaminen ja opettajien kansalaiskasvatuskoulutuksen tukeminen.
  • Korkeakoulujen kannustaminen antamaan opintopisteitä vapaaehtoistyöstä sekä kehittämään opetussuunnitelmia, joissa akateeminen sisältö yhdistyy kansalaistoimintaan.
  • Euroopan solidaarisuusjoukkojen toteuttaminen. Kyseessä on EU:n aloite, jossa nuoret voivat tehdä vapaaehtois- tai palkkatyötä yleishyödyllisissä paikallisissa tai alueellisissa hankkeissa kotimaassaan tai muualla Euroopassa.
  • Erasmus+ Virtual Exchange -aloitteen käynnistäminen. Virtuaalivaihtojen aikana nuoret Euroopassa ja Välimeren eteläpuolisissa maissa voivat olla keskenään mielekkäässä kulttuurienvälisessä online-vuorovaikutuksessa osana virallista tai epävirallista koulutustaan.