Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Strona w trakcie tłumaczenia. W międzyczasie dostępna jest jej najnowsza wersja w j. angielskim.

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 1

Skuteczna edukacja cyfrowa polega na tworzeniu większych i lepszych możliwości powszechnego uczenia się i nauczania w epoce cyfrowej. Bez takiej edukacji osoby uczące się nie nabędą umiejętności potrzebnych do rozwoju w dzisiejszym świecie. Działania w ramach tego planu odzwierciedlają wspólne wyzwania, przed którymi stoją państwa UE w związku z transformacją cyfrową ich systemów kształcenia i szkolenia, i wskazują sposoby ich przezwyciężenia.
Na tej stronie

Zorganizowany dialog z państwami członkowskimi na temat edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych

Promowanie dostępnej i wysokiej jakości edukacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu musi stanowić wspólne przedsięwzięcie całego społeczeństwa. Rządy, instytucje kształcenia i szkolenia, sektor prywatny oraz opinia publiczna muszą być w pełni zaangażowane w budowanie wysoce efektywnego systemu edukacji cyfrowej.

W orędziu o stanie Unii z 2021 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że do realizacji tego celu potrzebna jest uwaga liderów i usystematyzowany dialog na najwyższym poziomie na temat edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych. Ten zorganizowany dialog z państwami członkowskimi rozpoczął się w październiku 2021 r. i miał na celu zwiększenie widoczności politycznej i zobowiązań w zakresie edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych, tak aby Europa mogła osiągnąć ambitne cele wyznaczone na 2030 r.

Zorganizowany dialog obejmował dyskusje na szczeblu UE i spotkania dwustronne między Komisją a przedstawicielami poszczególnych krajów UE. W dyskusjach udział wzięli przedstawiciele różnych sektorów i instytucji rządowych, a także różne zainteresowane strony, takie jak partnerzy społeczni, społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny. Dialog opierał się na koncepcji podejścia obejmującego kompleksowo całą administrację państwową, które zakłada współpracę między różnymi sektorami instytucji rządowych i samorządowych. Podejście to łączy różne aspekty polityki, w tym:

 • szkolenie zawodowe
 • cyfryzację
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • finanse i inwestycje.

Cele

 • Skupienie się na tym, jak zrealizować ambitne krajowe i europejskie cele w zakresie edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych
 • Mobilizacja narzędzi UE, aby lepiej wspierać kraje UE w ich dodatkowych działaniach na rzecz reform potrzebnych do realizacji wizji na 2030 r.
 • Zwiększenie widoczności politycznej i zobowiązań w zakresie edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych
 • Wkład w przyszłe działania na szczeblu UE, w szczególności planowane inicjatywy w zakresie edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych, a także w przygotowania do programu polityki „Cyfrowa dekada 2030” 
 • Połączenie działań w różnych dziedzinach: edukacji, pracy, cyfryzacji i finansów, a także wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, od instytucji kształcenia i szkolenia po dostawców infrastruktury, sektora prywatnego, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz środowisk innowacyjnych, technologicznych i badawczych.

Kluczowe działania

 • Dyskusje z krajami UE we wspólnym środowisku w ramach grupy wysokiego szczebla krajowych koordynatorów ds. edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych
 • Dialogi dwustronne z krajami UE
 • Konsultacje z zainteresowanymi stronami
 • Przygotowanie wniosków dotyczących zaleceń Rady w sprawie kluczowych czynników sprzyjających skuteczności kształcenia i szkolenia cyfrowego oraz w sprawie poprawy oferty kształcenia i szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych
 • Wnoszenie wkładu w program polityki cyfrowej dekady i krajowe plany działania.

Wyniki

 • Większe zaangażowanie polityczne państw UE w realizację celów UE w zakresie edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych
 • Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk
 • Zwiększenie świadomości na temat kluczowych czynników udanej transformacji cyfrowej systemów kształcenia i szkolenia oraz poprawy umiejętności cyfrowych.

Ramy czasowe

Zalecenie Rady w sprawie kluczowych czynników sprzyjających skuteczności kształcenia i szkolenia cyfrowego

W zaleceniu Rady określono nowoczesne ramy inwestycji, zarządzania i budowania zdolności na rzecz skutecznego i sprzyjającego włączeniu społecznemu cyfrowego kształcenia i szkolenia.

Cyfrowe kształcenie i szkolenie ma zasadnicze znaczenie dla wspierania odporności, dostępności, jakości i inkluzywności systemów kształcenia i szkolenia oraz dla umożliwienia osobom uczącym się rozwoju w dzisiejszym świecie cyfrowym.

Kryzys związany z COVID-19 uwypuklił potrzebę systemowej transformacji cyfrowej w dziedzinie kształcenia i szkolenia. W oparciu o wyniki usystematyzowanego dialogu w zaleceniu wzywa się wszystkie państwa UE do zapewnienia powszechnego dostępu do włączającego i wysokiej jakości cyfrowego kształcenia i szkolenia dla wszystkich w celu rozwiązania problemu przepaści cyfrowej.

Cele

To zalecenie ma na celu promowanie niezbędnych reform strukturalnych na szczeblu krajowym w państwach UE, aby umożliwić znaczne postępy w transformacji cyfrowej kształcenia i szkolenia, w oparciu o:

 • spójne strategie dotyczące konkretnie edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych
 • poprawę informacji zwrotnych na temat polityki poprzez lepsze monitorowanie i ocenę polityki w zakresie cyfrowego kształcenia i szkolenia oraz szybsze uwzględnianie tych wyników w procesie udoskonalania polityki
 • podejście do cyfrowego kształcenia i szkolenia obejmujące całą administrację rządową oraz zacieśnioną współpracę między zainteresowanymi stronami, w tym z sektorem prywatnym
 • budowanie i wzmacnianie partnerstw z nauczycielami, przy jednoczesnym zapewnianiu dostępu do szkoleń cyfrowych dla wszystkich nauczycieli, pedagogów i pracowników oraz wsparcia na rzecz budowania zdolności cyfrowych dla wszystkich instytucji kształcenia i szkolenia
 • sprawiedliwe i ukierunkowane na skutki inwestycje w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie cyfrowe sprzyjające włączeniu społecznemu.

Kluczowe działania

Ramy czasowe

Finansowanie

Działanie to jest finansowane z unijnego programu Erasmus+, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu „Cyfrowa Europa”, programu „Horyzont Europa”.