Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 1

Promowanie dostępnej i wysokiej jakości edukacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu musi stanowić wspólne przedsięwzięcie całego społeczeństwa.

Rządy, instytucje kształcenia i szkolenia, sektor prywatny oraz opinia publiczna muszą być w pełni zaangażowane w budowanie wysoce efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej. 

Tego rodzaju skuteczna transformacja cyfrowa systemów kształcenia i szkolenia wykracza poza organy rządowe i instytucje odpowiedzialne za edukację, a także wymaga zintegrowanego podejścia, obejmującego całą administrację rządową, w wielu różnych obszarach polityki. 

To działanie ma na celu sformułowanie kroków, które należy wykonać, aby zapewnić sprzyjające czynniki niezbędne do urzeczywistnienia edukacji cyfrowej dostępnej dla wszystkich. Czynniki te obejmują między innymi:

 • wyeliminowanie luk w zakresie łączności i sprzętu
 • wspieranie instytucji kształcenia i szkolenia przez dzielenie się wiedzą na temat tego, jak przeprowadzać dostosowania i cyfryzację w sposób sprzyjający włączeniu społecznemu
 • rozwiązanie problemów związanych z dostępnością technologii wspomagających
 • wspieranie państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) w promowaniu intensywniejszego dialogu między zainteresowanymi stronami z obszaru gospodarki i między instytucjami kształcenia i szkolenia
 • wspieranie państw członkowskich w opracowywaniu wytycznych dotyczących pedagogiki cyfrowej.

Cele:

 • określenie kroków, jakie należy wykonać w zakresie edukacji, inwestycji, badań naukowych i innowacji w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu, dostępnej dla wszystkich osób uczących się w Europie
 • wymiana pomysłów i wiedzy specjalistycznej na temat najlepszych sposobów zapewnienia kluczowych czynników sprzyjających skutecznemu wdrożeniu edukacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu
 • wspieranie państw członkowskich UE w transformacji cyfrowej ich systemów kształcenia i szkolenia przez promowanie wspólnego zaangażowania Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE. 

Główne działania:

 • uruchomienie procesu strategicznej refleksji z udziałem państw członkowskich UE
 • organizacja kilku spotkań tematycznych poświęconych czynnikom sprzyjającym pomyślnemu wdrożeniu edukacji cyfrowej
 • przygotowanie ewentualnego wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie czynników sprzyjających pomyślnemu wdrożeniu edukacji cyfrowej.

Oczekiwane wyniki:

 • zwiększenie zaangażowania politycznego państw członkowskich we wspieranie skutecznej i sprzyjającej włączeniu edukacji cyfrowej
 • podniesienie świadomości na temat kluczowych czynników sprzyjających pomyślnemu wdrożeniu transformacji cyfrowej systemów kształcenia i szkolenia
 • osiągnięcie porozumienia co do ewentualnego wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie czynników sprzyjających pomyślnemu wdrożeniu edukacji cyfrowej (do potwierdzenia).

Ramy czasowe

 • do końca 2021 r. – nawiązanie dialogu strategicznego 
 • do końca 2022 r. – ewentualne przyjęcie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie czynników sprzyjających pomyślnemu wdrożeniu edukacji cyfrowej.

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj @EUDigitalEdu na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej


Obraz w nagłówku:© Unia Europejska, 2021 r.