Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Seda lehekülge tõlgitakse. Praegu saab viimast versiooni lugeda inglise keeles.

Digiõppe tegevuskava – 1. meede

Eduka digiõppe eesmärk on luua kõigile digiajastul rohkem ja paremaid õppimis- ja õpetamisvõimalusi ning selle eeltingimus on, et õppijad omandaksid oskused, mille abil tänapäeva maailmas edu saavutada. Selle meetme raames tehakse kindlaks ühised probleemid, millega ELi liikmesriigid oma haridus- ja koolitussüsteemide digiüleminekul silmitsi seisavad, ning tehakse ettepanekuid, kuidas neid lahendada.
Sellel lehel:

Struktureeritud dialoog liikmesriikidega digiõppe ja -oskuste teemal

Kõigile kättesaadava, kvaliteetse ja kaasava digiõppe edendamine peab olema kogu ühiskonna ühine ettevõtmine. Valitsused, haridus- ja koolitusasutused, erasektor ja üldsus peavad kõik andma oma panuse hästitoimiva digihariduse ökosüsteemi loomiseks.

President Ursula von der Leyen tegi oma 2021. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus üleskutse, et liidrid peaksid pöörama digiõppe ja -oskuste teemale rohkem tähelepanu ja pidama struktuurset dialoogi kõrgemal tasemel. 2021. aasta oktoobris alustati liikmesriikidega struktureeritud dialoogi digiõppe ja -oskuste teemal ning selle eesmärk oli suurendada poliitilist nähtavust ning kohustusi digiõppe ja -oskuste valdkonnas, et Euroopa saaks saavutada 2030. aastaks seatud ambitsioonikad eesmärgid.

Struktureeritud dialoog viidi ellu ELi tasandi arutelude ning kahepoolsete kohtumiste kaudu komisjoni ja üksikute ELi liikmesriikide esindajate vahel. Need hõlmasid eri sektoreid ja valitsusasutusi ning erinevaid sidusrühmi, nagu sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskond ja erasektor. Dialoogis juhinduti „kogu valitsemist hõlmava lähenemisviisi“ kontseptsioonist, millesse kuulub ka koostöö eri valitsemissektorite vahel. See lähenemisviis tõi kokku erinevad poliitikasuunad, sealhulgas:

 • hariduse ja koolituse,
 • digiülemineku,
 • tööhõive ja sotsiaalküsimused,
 • rahastamise ja investeeringud.

Eesmärgid

 • keskenduda sellele, kuidas saavutada ambitsioonikaid riiklikke ning Euroopa eesmärke digiõppes ja -oskustes
 • võtta kasutusele ELi vahendid, et paremini toetada ELi liikmesriike nende täiendavates reformipüüdlustes, et viia ellu 2030. aasta visioon
 • suurendada digiõppe ja -oskustega seotud poliitilist nähtavust ning kohustusi
 • anda panus tulevastesse ELi tasandi meetmetesse, eelkõige kavandatud algatustesse digiõppe ja -oskuste valdkonnas, samuti 2030. aasta digikümnendi poliitikaprogrammi ettevalmistamisse 
 • viia kokku eri poliitikavaldkonnad: haridus-, töö-, digiülemineku- ja rahandusministeeriumid ning kõik asjaomased sidusrühmad alates haridus- ja koolitusasutustest kuni taristu pakkujate, erasektori, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna ning innovatsiooni-, tehnoloogia- ja teadusringkondadeni

Põhitegevused

 • ühised arutelud ELi liikmesriikidega digiõppe ja -oskuste riiklike koordinaatorite kõrgetasemelises töörühmas
 • kahepoolsed dialoogid ELi liikmesriikidega
 • konsultatsioonid sidusrühmadega
 • ettepanekute ettevalmistamine nõukogu soovituste kohta, milles käsitletakse edukat digiõpet ja -koolitust võimaldavaid peamisi tegureid ning digioskuste õpetamise täiustamist hariduses ja koolituses
 • panuse andmine digikümnendi poliitikaprogrammi ja riiklikesse tegevuskavadesse

Tulemused

 • ELi liikmesriikide suurem poliitiline pühendumus digiõppe ja -oskuste alaste ELi eesmärkide saavutamisele
 • jagatud kogemused ja parimad tavad
 • teadlikkuse tõstmine haridus- ja koolitussüsteemide eduka digiülemineku peamistest teguritest ning digioskuste paranemine

Ajakava

Nõukogu soovitus edukat digiõpet ja -koolitust võimaldavate peamiste tegurite kohta

Nõukogu soovituses kirjeldatakse tõhusa ja kaasava digiõppe ja -koolituse jaoks loodud kaasaegset investeeringute, juhtimise ja suutlikkuse suurendamise raamistikku.

Digiõpe ja -koolitus on olulised selleks, et toetada haridus- ja koolitussüsteemide vastupanuvõimet, kättesaadavust, kvaliteeti ja kaasavust ning võimaldada õppijatel tänapäeva digimaailmas jõudsalt areneda.

COVID-19 kriis tõi esile vajaduse süsteemse digiülemineku järele hariduses ja koolituses. Võttes aluseks struktureeritud dialoogi tulemused, kutsutakse nõukogu soovituses ELi riike üles tagama kõigile üldine juurdepääs kaasavale ja kvaliteetsele digiõppele ja -koolitusele ning tegelema digilõhe küsimusega.

Eesmärgid

Käesoleva soovituse eesmärk on edendada ELi riikide tasandil vajalikke struktuurireforme, et võimaldada märkimisväärseid edusamme hariduse ja koolituse digiüleminekul, tuginedes järgmisele:

 • sidusad strateegiad, milles käsitletakse eelkõige digiharidust ja -oskusi
 • poliitika tagasiside parandamine digiõppe- ja koolituspoliitika parema järelevalve ja hindamise ning nende tulemuste kiirema integreerimise kaudu poliitika ajakohastamisse
 • kogu valitsemist hõlmav lähenemisviis digiharidusele ja -koolitusele ning tugevdatud koostöö sidusrühmade vahel, sealhulgas erasektoriga
 • partnerluste loomine ja tugevdamine õpetajatega, tagades samal ajal kõigile õpetajatele, haridustöötajatele ja töötajatele juurdepääsu digikoolitusele ning toetades kõigi haridus- ja koolitusasutuste digisuutlikkuse suurendamist
 • õiglased ja mõjupõhised investeeringud kvaliteetsesse ja kaasavasse digiõppesse ja -koolitusse

Põhitegevused

 • arutelud digiõpet ja -oskusi käsitleva struktureeritud dialoogi üle (2022)
 • sidusrühmadega konsulteerimine (2022)
 • komisjoni ettepanek nõukogu soovituse kohta (aprill 2023)
 • võetakse vastu nõukogu soovitus edukat digiõpet ja -koolitust võimaldavate peamiste tegurite kohta (november 2023)

Ajakava

Rahastamine

Seda meedet rahastatakse ELi programmist „Erasmus+“, Euroopa Sotsiaalfond+ist, Õiglase Ülemineku Fondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist, programmist „Digitaalne Euroopa“, programmist „Euroopa horisont“.