Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 1. meede

Kõigile kättesaadava, kvaliteetse ja kaasava digiõppe edendamine peab olema kogu ühiskonna ühine ettevõtmine.

Valitsused, haridus- ja koolitusasutused, erasektor ja üldsus peavad kõik andma oma panuse hästitoimiva digihariduse ökosüsteemi loomiseks. 

Haridus- ja koolitussüsteemide edukas digiüleminek ei sõltu ainult haridusvaldkonna eest vastutavate valitsusasutuste ja -institutsioonide tegevusest, vaid nõuab erinevaid poliitikavaldkondi hõlmavat ja kogu valitsust kaasavat lähenemisviisi. 

Meetme eesmärk on kirjeldada tegevusi, mis aitavad luua soodsa keskkonna, et muuta digiharidus kõigile kättesaadavaks. Need tegevused hõlmavad muu hulgas järgmist:

 • kõrvaldada ühenduvuse ja seadmetega seotud puudused;
 • toetada haridus- ja koolitusasutusi, jagades teadmisi selle kohta, kuidas kohaneda ja digiteerida kaasaval viisil;
 • leida lahendus tugitehnoloogiate kättesaadavuse ja juurdepääsetavusega seotud probleemidele;
 • julgustada Euroopa Liidu liikmesriike edendama tihedamat dialoogi kõigi majandussektorite sidusrühmade vahel ning haridus- ja koolitusasutuste vahel;
 • julgustada liikmesriike koostama suuniseid digiõppemeetodite rakendamiseks.

Eesmärgid

 • Määrata kindlaks hariduse, investeeringute, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas võetavad meetmed, et pakkuda kvaliteetset ja kaasavat digiharidust kõigile õppijatele kogu Euroopas
 • Vahetada ideid ja oskusteavet selle kohta, kuidas saavutada tõhus ja kaasav digiõpe
 • Toetada Euroopa Komisjoni ja ELi liikmesriikide koostöös liikmesriikide haridus- ja koolitusasutuste digipööret 

Põhitegevused

 • Käivitada strateegiline arutelu ELi liikmesriikidega
 • Korraldada mitu temaatilist kohtumist, et arutada, kuidas luua edukat digiharidust soodustav keskkond
 • Koostada ettepaneku eelnõu nõukogu soovituse jaoks, milles käsitletakse edukat digiõpet toetavaid tegureid.

Oodatavad tulemused

 • Suurendada liikmesriikide poliitilist tahet pakkuda tõhusat ja kaasavat digiharidust
 • Suurendada teadlikkust haridus- ja koolitussüsteemide eduka digitaliseerimise peamistest teguritest
 • Jõuda kokkuleppele võimaliku ettepaneku suhtes võtta vastu nõukogu soovitus edukat digiõpet toetavate tegurite kohta (kinnitamisel)

Ajakava

 • 2021. aasta lõpp – strateegilise dialoogi käivitamine 
 • 2022. aasta lõpp – ettepaneku vastuvõtmine nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse edukat digiõpet toetavaid tegureid

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu.

Võtke ühendust

Meetme kohta saab lisateavet e-posti aadressil:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetme ning digiõppe tegevuskavaga seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu


Päise kujundus: © Euroopa Liit, 2021.