Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Ennek az oldalnak a fordítása folyamatban van. A fordítás elkészültéig ajánljuk figyelmébe a legfrissebb angol nyelvű változatot.

Digitális oktatási cselekvési terv – 1. intézkedés

A digitális oktatás akkor lehet sikeres, ha minél szélesebb körben megteremtjük a jobb digitális tanulás és tanítás lehetőségeit. A sikeres digitális oktatás egyben előfeltétele is annak, hogy a tanulók elsajátítsák azokat a készségeket, amelyekkel boldogulni tudnak a mai digitális korban. Az e fellépés keretében végzett tevékenységek beazonosítják azokat a közös kihívásokat, amelyekkel az uniós országoknak az oktatási és képzési rendszereik digitális átalakítása során szembe kell nézniük, továbbá javaslatokat tesznek ezek leküzdésére.
Ezen az oldalon

Strukturált párbeszéd a tagállamokkal a digitális oktatásról és készségekről

A hozzáférhető, magas színvonalú és inkluzív digitális oktatás a társadalom egészének közös érdeke, ezért mindannyiunk feladata előmozdítani azt. Fontos, hogy a kormányok, az oktatási és képzési intézmények, a magánszektor szereplői és a nyilvánosság egyaránt elkötelezzék magukat a jól teljesítő digitális oktatási ökoszisztéma megteremtése mellett.

Ursula von der Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló 2021. évi beszédében felhívta a vezetők figyelmét arra, hogy a digitális oktatásról és készségekről a legmagasabb szinten kell strukturált párbeszédet folytatni. A strukturált párbeszéd 2021 októberében kezdődött a tagállamokkal. Célja az volt, hogy a digitális oktatás és készségek témája bekerüljön a politikai köztudatba és a tagállamok kötelezettségeinek sorába, és így Európa teljesíteni tudja a 2030-ra kitűzött ambiciózus célokat.

A Bizottság és az egyes uniós országok képviselői közötti strukturált párbeszéd uniós szintű megbeszélések és kétoldalú találkozók formáját öltötte. A résztvevők különböző kormányzati ágazatokat és intézményeket, valamint különböző érdekelt feleket képviseltek, például szociális partnereket, a civil társadalmat és a magánszektort. A párbeszédet az összkormányzati megközelítés koncepciója vezérelte, amely azt jelenti, hogy több különböző kormányzati szektor együttműködik egymással. Ennek a megközelítésnek az eredményeként a közös munka több szakpolitikai területre kiterjedt, így például a következőkre:

 • Oktatás és képzés
 • Digitalizáció
 • Foglalkoztatás és szociális kérdések
 • Pénzügyek és beruházások

Célkitűzések

 • Fel kell térképezni az ambiciózus nemzeti és európai célkitűzések megvalósításának módjait a digitális oktatás és készségek terén.
 • Mozgósítani kell azokat az uniós eszközöket, amelyek támogathatják az uniós tagállamokat a 2030-as jövőkép megvalósítását célzó további reformtörekvéseikben.
 • Növelni kell a digitális oktatással és készségekkel kapcsolatos politikai láthatóságot és kötelezettségvállalásokat.
 • Kapcsolatot kell találni a jövőbeli uniós szintű fellépésekkel, különösen a digitális oktatással és készségekkel kapcsolatos tervezett kezdeményezésekkel, valamint a Digitális évtized 2030 szakpolitikai program előkészítésével. 
 • Össze kell fűzni a különböző szakpolitikai területeket, az oktatási, munkaügyi, digitalizációs és pénzügyminisztériumoktól, valamint az érdekelt felektől, az oktatási és képzési intézményektől kezdve az infrastruktúra-szolgáltatókon és a magánszektoron át a szociális partnerekig, a civil társadalomig, valamint az innovációs, technológiai és kutatói közösségig.

Fő tevékenységek

 • Megbeszélések az uniós országokkal közös keretek között, a digitális oktatással és készségekkel foglalkozó nemzeti koordinátorok magas szintű csoportjában
 • Kétoldalú párbeszédek uniós országokkal
 • Konzultációk az érdekelt felekkel
 • Tanácsi ajánlásra irányuló javaslatok előkészítése a digitális oktatás és képzés sikerességét elősegítő legfontosabb tényezőkről, illetve a digitális készségek oktatásban és képzésben történő biztosításának javításáról
 • Hozzájárulás a Digitális évtized szakpolitikai programhoz és a nemzeti ütemtervekhez

Eredmények

 • Az uniós országok egyre jobban elkötelezik magukat a digitális oktatással és készségekkel kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósítása iránt.
 • Az érdekeltek megosztják egymással a tapasztalataikat és bevált módszereiket.
 • Egyre jobban bekerül a köztudatba, hogy melyek az oktatási és képzési rendszerek sikeres digitális átalakulásának és a digitális készségek javításának kulcsfontosságú tényezői.

Időrendi áttekintés

Tanácsi ajánlás a sikeres digitális oktatást és képzést lehetővé tevő fő tényezőkről

A tanácsi ajánlás felvázolja a hatékony és inkluzív digitális oktatást és képzést szolgáló beruházások, irányítás és kapacitásépítés korszerű keretét.

A digitális oktatás és képzés elengedhetetlen az oktatási és képzési rendszerek rezilienciájának, hozzáférhetőségének, minőségének és inkluzivitásának garantálásához, valamint ahhoz, hogy a tanulók boldogulhassanak napjaink digitális világában.

A Covid19-válság rávilágított arra, hogy rendszerszintű digitális átalakulásra van szükség az oktatásban és a képzésben. A strukturált párbeszéd eredményeire építve a tanácsi ajánlás szorgalmazza, hogy a digitális szakadék áthidalása érdekében az uniós tagállamok mindenkinek biztosítsanak hozzáférést inkluzív és magas színvonalú digitális oktatáshoz és képzéshez.

Célkitűzések

Az ajánlás azokat a tagállami szintű strukturális reformokat hivatott előmozdítani, amelyekkel az uniós országok jelentős előrelépést tehetnek az oktatás és a képzés digitális átalakítása felé. A reformoknak a következőkön kell alapulniuk:

 • Koherens stratégiák a digitális oktatás és készségek célzott fejlesztésére
 • A szakpolitikai visszajelzések javítása a digitális oktatási és képzési szakpolitikák jobb nyomon követése és értékelése, valamint a leszűrt eredményeknek a szakpolitikák korszerűsítésébe való gyorsabb integrálása révén
 • A digitális oktatás és képzés összkormányzati megközelítése, valamint az érdekelt felek – többek között a magánszektor szereplői – közötti együttműködés megerősítése
 • Partnerségek kiépítése és megerősítése a tanárokkal, a digitális képzéshez való hozzáférés biztosítása valamennyi tanár, oktató és alkalmazott számára, valamint a digitális kapacitásépítés támogatása valamennyi oktatási és képzési intézmény számára
 • Méltányos és hatásközpontú beruházások megvalósítása a minőségi és inkluzív digitális oktatásba és képzésbe

Legfontosabb tevékenységek

Időrendi áttekintés

Finanszírozás

Ezt a fellépést az EU Erasmus+ programja, az Európai Szociális Alap Plusz, a Méltányos Átállást Támogató Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Digitális Európa program és a Horizont Európa finanszírozza.