Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tato stránka se v současné době překládá. Aktuální verze je mezitím k dispozici v angličtině.

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 1

Úspěch digitálního vzdělávání spočívá ve vytvoření většího počtu kvalitnějších příležitostí k učení a výuce v digitálním věku, a to pro všechny bez rozdílu. Účelem je, aby zúčastnění mohli získat dovednosti potřebné k tomu, aby uspěli v dnešním světě. V rámci této akce se identifikují společné výzvy, kterým země EU čelí při digitální transformaci svých systémů vzdělávání a odborné přípravy, a předkládají se návrhy, jak je překonat.
Na této stránce najdete:

Strukturovaný dialog s členskými státy o digitálním vzdělávání a dovednostech

Podpora dostupného, vysoce kvalitního a inkluzivního digitálního vzdělávání musí být společnou snahou celé společnosti. Vlády, instituce vzdělávání a odborné přípravy, soukromý sektor i veřejnost se musí zavázat k vytvoření vysoce účinného ekosystému digitálního vzdělávání.

Předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021 vyzvala k tomu, aby vedoucí představitelé vedli o digitálním vzdělávání a dovednostech strukturovaný dialog na nejvyšší úrovni a věnovali tématu pozornost. Strukturovaný dialog s členskými státy o digitálním vzdělávání a dovednostech byl zahájen v říjnu 2021. Jeho cílem bylo téma na politické úrovni zviditelnit a posílit v oblasti digitálního vzdělávání a dovedností závazky, aby Evropa mohla naplnit sví ambiciózní cíle stanovené na rok 2030.

Strukturovaný dialog proběhl prostřednictvím diskusí na úrovni EU a dvoustranných setkání zástupců Komise a jednotlivých členských zemí EU. Těch se zúčastnily různé sektory a orgány veřejné správy i další zúčastněné strany, jako např. sociální partneři, občanská společnost a soukromý sektor. Dialog byl mezirezortní, tj. zahrnoval spolupráci mezi různými sektory veřejné správy. Došlo tak k propojení různých oblastí politiky, např.:

 • vzdělávání a odborná příprava
 • digitalizace
 • zaměstnanost a sociální věci
 • financí a investic

Cíle

 • zjistit, jak v oblasti digitálního vzdělávání a digitálních dovedností nejlépe naplnit ambiciózní vnitrostátní i evropské cíle
 • mobilizovat nástroje EU, lépe tak podpořit členské země při jejich dalším reformním úsilí a splnit vizi stanovenou do roku 2030
 • zviditelnit v oblasti digitálního vzdělávání a dovedností politické cíle a závazky
 • shromáždit podklady pro budoucí opatření na úrovni EU, zejména plánované iniciativy v oblasti digitálního vzdělávání a dovedností, jakož i pro přípravu politického programu digitální dekády do roku 2030 
 • spojit různé oblasti a úrovně politiky: ministerstva školství, práce, digitalizace a financí, všechny příslušné zúčastněné strany od institucí vzdělávání a odborné přípravy po poskytovatele infrastruktury, soukromý sektor, sociální partnery, občanskou společnost a inovační, technologickou a výzkumnou komunitu

Hlavní činnosti

 • diskuse se zeměmi EU ve společném rámci ve skupině národních koordinátorů pro digitální vzdělávání a dovednosti na vysoké úrovni
 • dvoustranné dialogy se zeměmi EU
 • konzultace se zúčastněnými subjekty
 • příprava návrhů doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu a o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě
 • shromáždění vstupních informací pro politický program digitální dekády a vnitrostátní plány

Výsledky

 • posílený politický závazek zemí EU směrem k naplnění cílů EU v oblasti digitálního vzdělávání a digitálních dovedností
 • sdílení zkušeností a osvědčených postupů
 • zvýšení povědomí o klíčových faktorech úspěchu digitální transformace systémů vzdělávání a odborné přípravy a rozvoje digitálních dovedností

Chronologicky

Doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu

Návrh doporučení Rady nastiňuje moderní rámec pro investice, správu a budování kapacit pro účinné a inkluzivní digitální vzdělávání a odbornou přípravu.

Digitální vzdělávání a odborná příprava hrají při podpoře odolnosti, dostupnosti, kvality a inkluzivnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy a při umožňování toho, aby účastníci vzdělávání v dnešním digitálním světě uspěli, nezastupitelnou úlohu.

Krize COVID-19 zdůraznila v oblasti vzdělávání a odborné přípravy potřebu systémové digitální transformace. Na základě výsledků strukturovaného dialogu doporučení Rady vyzývá všechny země EU, aby zajistily všeobecný přístup k inkluzivnímu a vysoce kvalitnímu digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě pro všechny bez rozdílu a řešily tzv. digitální propast.

Cíle

Cílem tohoto doporučení je podpořit nezbytné strukturální reformy na vnitrostátní úrovni v zemích EU a umožnit tak významný pokrok v digitální transformaci vzdělávání a odborné přípravy; konkrétně na základě:

 • ucelené strategie, zaměřené konkrétně na digitální vzdělávání a dovednost
 • zlepšení zpětné vazby ohledně politik prostřednictvím lepšího sledování a hodnocení politik v oblasti digitálního vzdělávání a odborné přípravy a rychlejšího zapracování těchto výsledků za účelem aktualizaci politik,
 • meziresortní spolupráce v oblasti digitálního vzdělávání a odborné přípravy a posílené spolupráce zúčastněných stran, včetně soukromého sektoru
 • budování kvalitnějších partnerství s učiteli a zároveň zajištění přístupu k digitálnímu vzdělávání pro všechny učitele, další pracovníky ve výchově a vzdělávání a zaměstnance a podpory budování digitálních kapacit pro všechny vzdělávací instituce a instituce odborné přípravy
 • spravedlivých a na dopad zaměřených investic do kvalitního a inkluzivního digitálního vzdělávání a odborné přípravy

Hlavní činnosti

 • diskuse v rámci strukturovaného dialogu o digitálním vzdělávání a dovednostech (2022)
 • konzultace se zúčastněnými stranami (2022)
 • Komisí předložený návrh doporučení Rady (duben 2023)
 • přijetí doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu (listopad 2023)

Chronologicky

Financování

Tato činnost je financována z evropského programu Erasmus+, Evropského sociálního fondu plus, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu Digitální Evropa, programu Horizont Evropa.