Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Din il-paġna qed tiġi tradotta. Sadanittant, aqra l-aħħar verżjoni bl-Ingliż.

Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 1

L-edukazzjoni diġitali ta’ suċċess hija dwar il-ħolqien ta’ aktar opportunitajiet u opportunitajiet aħjar għall-apprendiment u t-tagħlim għal kulħadd fl-era diġitali, u prekundizzjoni għall-istudenti biex jiksbu l-ħiliet li jeħtieġu biex jirnexxu fid-dinja tal-lum. L-attivitajiet taħt din l-azzjoni jidentifikaw l-isfidi komuni li jiffaċċjaw il-pajjiżi tal-UE fit-trasformazzjoni diġitali tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tagħhom u jissuġġerixxu kif jistgħu jingħelbu.
Fuq din il-paġna

Djalogu Strutturat mal-Istati Membri dwar l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali

Il-promozzjoni ta’ edukazzjoni diġitali aċċessibbli, ta’ kwalità għolja u inklużiva għandha tkun sforz komuni mas-soċjetà kollha. Jeħtieġ li l-gvernijiet, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, is-settur privat u l-pubbliku, kollha kemm huma, ikunu impenjati biex jipprovdu ekosistema tal-edukazzjoni diġitali bi prestazzjoni għolja.

Il-President Ursula von der Leyen fid-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2021 sejħet għall-“attenzjoni tal-mexxejja u djalogu strutturat fl-ogħla livell” dwar l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali. Id-Djalogu Strutturat mal-Istati Membri dwar l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali beda f’Ottubru 2021 u kellu l-għan li jżid il-viżibbiltà politika u l-impenji dwar l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali, sabiex l-Ewropa tkun tista’ tilħaq il-miri ambizzjużi stabbiliti għall-2030.

Id-Djalogu Strutturat ġie implimentat permezz ta’ diskussjonijiet fil-livell tal-UE u laqgħat bilaterali bejn il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-pajjiżi individwali tal-UE. Dawn ġabru setturi u istituzzjonijiet differenti tal-gvern, kif ukoll diversi partijiet ikkonċernati, bħas-sħab soċjali, is-soċjetà ċivili u s-settur privat. Id-djalogu kien iggwidat mill-kunċett ta’ “approċċ ta’ gvern sħiħ” li jinvolvi kollaborazzjoni bejn diversi setturi tal-gvern. Dan l-approċċ laqqa’ flimkien linji differenti ta’ politika, inklużi:

 • l-edukazzjoni u t-taħriġ
 • id-diġitalizzazzjoni
 • l-impjiegi u l-affarijiet soċjali
 • il-finanzi u l-investiment

Għanijiet

 • enfasi fuq kif jinkisbu objettivi nazzjonali u Ewropej ambizzjużi fl-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali
 • mobilizzazzjoni tal-għodod tal-UE biex tappoġġja aħjar lill-pajjiżi tal-UE fl-isforzi ta’ riforma addizzjonali tagħhom biex iwettqu l-viżjoni tal-2030
 • żieda fil-viżibbiltà politika u l-impenji dwar l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali
 • kontribut għall-azzjonijiet futuri fil-livell tal-UE, b’mod partikolari l-inizjattivi ppjanati dwar l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali, kif ukoll fit-tħejjijiet għall-Programm ta’ Politika tad-Deċennju Diġitali tal-2030 
 • tlaqqigħ flimkien ta’ linji ta’ politika differenti: ministeri tal-edukazzjoni, tax-xogħol, tad-diġitalizzazzjoni u tal-finanzi kif ukoll il-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, mill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ sal-fornituri tal-infrastruttura, is-settur privat, is-sħab soċjali, is-soċjetà ċivili u l-komunità tal-innovazzjoni, tat-teknoloġija u tar-riċerka

Attivitajiet ewlenin

 • diskussjonijiet mal-pajjiżi tal-UE f’ambjent komuni, fil-grupp ta’ livell għoli ta’ koordinaturi nazzjonali għall-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali
 • djalogi bilaterali mal-pajjiżi tal-UE
 • konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati
 • tħejjija ta’ proposti għal rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-fatturi abilitanti ewlenin għal edukazzjoni u taħriġ diġitali ta’ suċċess, u dwar it-titjib tal-provvista tal-ħiliet diġitali fl-edukazzjoni u t-taħriġ.
 • għoti ta’ kontribut għall-Programm ta’ Politika tad-Deċennju Diġitali u l-pjanijiet direzzjonali nazzjonali

Riżultati

 • impenn politiku akbar tal-pajjiżi tal-UE lejn l-objettivi tal-UE dwar l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali
 • kondiviżjoni tal-esperjenza u tal-aħjar prattiki
 • sensibilizzazzjoni dwar il-fatturi ewlenin għas-suċċess tat-trasformazzjoni diġitali tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ u t-titjib tal-ħiliet diġitali

Kronoloġija

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-fatturi abilitanti ewlenin għas-suċċess tal-edukazzjoni u t-taħriġ diġitali

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tiddeskrivi qafas modern ta’ investiment, governanza u bini tal-kapaċità għal edukazzjoni u taħriġ diġitali effettivi u inklużivi.

L-edukazzjoni u t-taħriġ diġitali huma essenzjali biex jappoġġjaw ir-reżiljenza, l-aċċessibbiltà, il-kwalità u l-inklużività tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u biex jippermettu lill-istudenti jirnexxu fid-dinja diġitali tal-lum.

Il-kriżi tal-COVID-19 enfasizzat il-ħtieġa għal trasformazzjoni diġitali sistemika fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Abbażi tar-riżultati tad-Djalogu Strutturat, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tistieden lill-pajjiżi kollha tal-UE jiżguraw aċċess universali għal edukazzjoni u taħriġ diġitali inklużivi u ta’ kwalità għolja għal kulħadd, filwaqt li jindirizzaw id-distakk diġitali.

Għanijiet

Din ir-rakkomandazzjoni għandha l-għan li tippromwovi r-riformi strutturali meħtieġa fil-livell nazzjonali fil-pajjiżi tal-UE, biex tippermetti progress sinifikanti fit-trasformazzjoni diġitali tal-edukazzjoni u t-taħriġ, abbażi ta’:

 • strateġiji koerenti li jindirizzaw b’mod speċifiku l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali
 • titjib tal-feedback tal-politika, permezz ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni aħjar tal-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ diġitali u integrazzjoni aktar rapida ta’ dawn ir-riżultati fl-aġġornament tal-politika
 • approċċ ta’ gvern sħiħ għall-edukazzjoni u t-taħriġ diġitali, u kooperazzjoni msaħħa fost il-partijiet ikkonċernati, inkluż mas-settur privat
 • bini u tisħiħ tas-sħubijiet mal-għalliema, filwaqt li jiġi żgurat l-aċċess għat-taħriġ diġitali għall-għalliema, l-edukaturi u l-istaff kollu u appoġġ għall-bini tal-kapaċitajiet diġitali għall-istituzzjonijiet kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ
 • investiment ekwu u ffukat fuq l-impatt f’edukazzjoni u taħriġ diġitali ta’ kwalità u inklużivi

Attivitajiet ewlenin

 • diskussjonijiet fid-Djalogu Strutturat dwar l-Edukazzjoni u l-Ħiliet Diġitali (2022)
 • konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati (2022)
 • Proposta tal-Kummissjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (April 2023)
 • adozzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-fatturi abilitanti ewlenin għas-suċċess tal-edukazzjoni u t-taħriġ diġitali (Novembru 2023)

Kronoloġija

Finanzjament

Din l-azzjoni hija ffinanzjata mill-programm Erasmus+ tal-UE, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Programm Ewropa Diġitali, Orizzont Ewropa.