Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitor Kształcenia i Szkolenia

Czym jest Monitor Kształcenia i Szkolenia?

Monitor Kształcenia i Szkolenia dziewiąty rok z rzędu gromadzi w jednej publikacji dane opisujące zmiany w krajowych systemach kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej (UE).

W sprawozdaniu przedstawiono postępy poszczególnych państw w osiąganiu celów strategicznych ram współpracy europejskiej Kształcenie i szkolenie 2020 (ET 2020). Zawarto w nim również informacje na temat działań podjętych w celu rozwiązania kwestii związanych z edukacją w ramach europejskiego semestru.

Publikacja zawiera propozycje reform politycznych, dzięki którym krajowe systemy kształcenia i szkolenia będą mogły lepiej dopasować się do potrzeb społecznych i potrzeb rynku pracy.

Ponadto sprawozdanie wskazuje te obszary, na które należałoby przeznaczać więcej unijnych środków finansujących kształcenie, szkolenie i nabywanie umiejętności w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE – wieloletnich ram finansowych.

Monitor obejmuje porównanie między państwami, a także 27 szczegółowych sprawozdań krajowych.

Wydanie z 2020 r.

Komisarz Mariya Gabriel zapowiedziała Monitor Kształcenia i Szkolenia 2020 na konferencji DigiEduHack w dniu 12 listopada 2020 r.

Tegoroczne wydanie Monitora Kształcenia i Szkolenia jest ostatnim w cyklu kończących się strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020). W ramach tej współpracy kraje europejskie dokonały znacznych postępów, jeśli chodzi o udział w edukacji, od czasów wprowadzenia w 2009 r. poziomów odniesienia obowiązujących w całej UE.

Główny temat Monitora 2020 to edukacja cyfrowa i kompetencje cyfrowe. Poruszono w nim również kwestię skutków pandemii COVID-19 – zamknięcia szkół i zdalnego nauczania.

Jednakże około 20 proc. piętnastolatków w Europie nadal jest zagrożonych ubóstwem edukacyjnym – brakuje im podstawowych umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki oraz wiedzy w dziedzinie nauk przyrodniczych. 

Publikacje Monitora Kształcenia i Szkolenia 2020 (sprawozdania unijne i krajowe, streszczenie, arkusz informacyjny UE, infografiki UE, ulotka na temat poziomów odniesienia UE, a także interaktywne zbiory danych, mapy i wykresy Eurostatu) są dostępne w języku angielskim i w odpowiednich językach krajowych w formacie HTML na stronie internetowej Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat wydania z 2020 r. można znaleźć w komunikacie prasowym Komisji.

Pełna wersja poprzedniego wydania – Monitora Kształcenia i Szkolenia 2019

Aktualne i interaktywne dane, mapy i wykresy dotyczące unijnych poziomów odniesienia w dziedzinie kształcenia i szkolenia można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Eurostatu.

Sieć Eurydice publikuje informacje na temat krajowych polityk i systemów edukacyjnych w państwach członkowskich UE, a także sprawozdania porównawcze na konkretne tematy, wskaźniki i statystyki (w tym wskaźniki strukturalne dotyczące monitorowania systemów kształcenia i szkolenia w Europie).

Pytania dotyczące Monitora prosimy przesyłać na adres: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>