Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ardoideachas atá ábhartha agus ar ardcháilíocht

An fáth a bhfuil sé tábhachtach ábharthacht agus cáilíocht an ardoideachais a chinntiú

Tá an tAontas Eorpach ag dul i ngleic le ganntanais scileanna, go háirithe i réimse ETIM – eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic – agus i réimse na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC). Is iad na mná go háirithe atá tearcionadaithe sna réimsí sin. 

Tá riachtanais nua scileanna ag teacht chun cinn mar thoradh ar na haistrithe glasa agus digiteacha atá ag dul ar aghaidh sa tsochaí. Ní mór don Aontas beart a dhéanamh más mian leis a chinntiú go leanfar d'fhorbairt na scileanna a bhfuil gá leo chun go mbeidh sé fós iomaíoch ó thaobh an gheilleagair de ar an leibhéal domhanda. 

Ba cheart níos mó daoine a spreagadh le staidéar a dhéanamh ar ábhair a bhfuil ganntanas scileanna agus an-éileamh ar shaothar ag baint leo. Ní mór do gach mac léinn ardscileanna idirdhisciplíneacha a shealbhú, scileanna is féidir a úsáid i raon leathan suíomhanna, amhail an smaointeoireacht chriticiúil agus scileanna a bhaineann le réiteach fadhbanna. Tá sé ríthábhachtach freisin príomhinniúlachtaí, amhail uimhearthacht agus scileanna digiteacha, a shealbhú.

Trí mhachnamh a dhéanamh ar an dóigh ar féidir le córais náisiúnta ardoideachais foghlaimeoirí a spreagadh leis na scileanna ábhartha a fhorbairt, cuideofar chun tacú le forbairt phearsanta agus ghairmiúil daoine — dhá ní a chuireann ardchaighdeán saoil chun cinn.

An méid atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach

Tacaíocht láidir a chur ar fáil don chur chuige STEAM

Forbairt a dhéanamh ar chláir ardoideachais ETIM agus TFC atá bunaithe ar an gcur chuige ETIEM – eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, na healaíona agus matamaitic – i dtaca leis an oideachas, tá an fhorbairt sin á cur chun cinn ag an gCoimisiún Eorpach.

Sraith cur chuige ildisciplíneach i dtaca leis an oideachas is ea ETIEM, lena mbaintear na bacainní traidisiúnta atá ann idir ábhair agus disciplíní chun oideachas ETIM agus TFC a nascadh leis na healaíona, na daonnachtaí agus na heolaíochtaí sóisialta. Ar an mbealach sin, cothaítear aistriú eolais idir réimsí ETIM agus réimsí nach mbaineann le ETIM. Cuidíonn sé freisin chun comhthéacs a thabhairt d’ábhair ETIM i réimse na polaitíochta, an chomhshaoil, na socheacnamaíochta agus an chultúir.

Tá cuir chuige ETIEM á chur chun cinn trí obair Chomhghuaillíocht ETIM an Aontais agus trí na gníomhaíochtaí a leagtar amach sa Chlár Oibre Scileanna don Eoraip. Líonra uile-Aontais is ea Comhghuaillíocht ETIM an Aontais Eorpaigh a oibríonn chun oideachas ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) níos fearr a thógáil san Eoraip, agus is faoi chlár Erasmus+ a mhaoinítear é.

An tionscnamh Eorpach um rianú céimithe

Tá an tAontas ag moladh do na Ballstáit cáilíocht agus ábharthacht an ardoideachais, an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna a fheabhsú trí rianú rialta a dhéanamh ar chonairí gairme na gcéimithe.

Tá an méid sin á chur chun cinn tríd an tionscnamh Eorpach um rianú céimithe agus trí iarrachtaí chun an t-eolas a bhailítear faoi chéimithe a dhéanamh níos inchomparáide ar leibhéal na hEorpa. 

Cuidíonn rianú céimithe chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • taithí na mac léinn a fheabhsú agus deiseanna a shainaithint chun cur le héifeachtúlacht agus le hábharthacht an teagaisc agus na foghlama 
  • éagothromaíochtaí i réimse an oideachais a shainaithint agus teacht ar bhealaí chun dul i ngleic leo
  • infhostaitheacht céimnithe nua a neartú trí phleanáil agus meaitseáil scileanna le riachtanais fostóirí, dearadh curaclam agus gairmthreoir a fheabhsú
  • léargais a thabhairt ar phatrúin soghluaisteachta trasteorann, barrachais agus bearnaí réigiúnacha scileanna atá ag teacht chun cinn san áireamh – ‘imirce daoine oilte’ agus ‘inimirce daoine oilte’ mar a thugtar orthu
  • díriú go héifeachtúil ar infheistíocht in oideachas ardcháilíochta atá curtha in oiriúint do riachtanais na sochaí trí chur chuige atá bunaithe ar an bhfianaise
  • cleachtais a shainaithint lena n-ullmhaítear céimnithe ar an mbealach is fearr le bheith ina saoránaigh ghníomhacha 

An méid atá déanta ag an Aontas go dtí seo

Tacú le rianú comhchuibhithe céimithe

Tar éis na dTeachtaireachtaí ón gCoimisiún, ‘Clár oibre athnuaite don ardoideachas’ agus ‘Clár Oibre Scileanna don Eoraip don iomaíochas inbhuanaithe, don chothroime shóisialta agus don athléimneacht’, i mí na Samhna 2017, ghlac Ballstáit an Aontais an Moladh ón gComhairle maidir le rianú céimithe

Sa Mholadh sin, gheall na Ballstáit go mbaileofaí eolas inchomparáide maidir le rianú céimithe san ardoideachas agus sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint (le tacaíocht ón gCoimisiún). 

In 2020 d’fhoilsigh an Coimisiún staidéar tagarmharcála ina ndearnadh na beartais agus na cleachtais rianaithe céimithe i mBallstáit an Aontais agus i dtíortha an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) a mhapáil, de réir cúig phríomhghné a sainaithníodh sa Mholadh ón gComhairle.

D’fhoilsigh an Coimisiún freisin treoirleabhar dar téama ‘conas é a dhéanamh go maith’ ina sonraítear cleachtais éifeachtacha chun suirbhéanna ar chéimithe a dhéanamh agus chun sonraí riaracháin a úsáid. 

Idir 2018 agus deireadh a shainordaithe in 2020, d’fheidhmigh grúpa saineolaithe an Choimisiúin maidir le céimithe a rianú mar fhóram le haghaidh comhair agus malartaithe. Mar chlabhsúr le gníomhaíochtaí an ghrúpa, foilsíodh tuarascáil deiridh ina raibh moltaí don Choimisiún maidir le todhchaí an tionscnaimh Eorpaigh um rianú céimithe.

In 2020 thug an Coimisiún faoi Shuirbhé Píolótach Eurograduate ar chéimithe i 8 dtír phíolótacha – an Chróit, an Ghearmáin, an Ghréig, an Iorua, an Liotuáin, Málta, an Ostair agus an tSeicia – lena ndearnadh measúnú ar na sonraí ar an leibhéal náisiúnta agus lena ndearnadh comparáid eatarthu. Bhí an dara céim den suirbhé píolótach Eurograduate ar chéimithe ardoideachais i 17 dtír ar siúl in 2022. Cuirfidh sé sin bonn fianaise níos mionsonraithe ar fáil do lucht ceaptha beartas agus do ghairmithe i réimse an ardoideachais a bhíonn ag ceapadh curaclam.

Idir 2020 agus 2021 sheol an Coimisiún gníomhaíochtaí fothaithe acmhainneachta saincheaptha i ngach Ballstát chun na córais riaracháin náisiúnta agus na foirne taighdeoirí a ullmhú le haghaidh sásra comhordaithe Eorpach um rianú céimithe. Mar chuid de na gníomhaíochtaí sin tá forbairt a dhéanamh ar úinéireacht na bpáirtithe leasmhara ar an tionscadal um rianú céimithe, sin agus borradh a chur faoi inniúlachtaí TF agus staidrimh, le cois nithe eile.  

Na chéad chéimeanna eile

Bunaithe ar mhalartuithe agus ar mholtaí an ghrúpa saineolaithe, in 2022 chruthaigh an Coimisiún an líonra Eorpach um rianú céimithe chun comhar agus foghlaim fhrithpháirteach a chur chun cinn idir tíortha atá rannpháirteach sa tionscnamh Eorpach um rianú céimithe.

In 2023, breathnóidh an Coimisiún ar an dul chun cinn a bheidh déanta i dtreo chur chun feidhme an Mholta ón gComhairle. Meastar go mbeidh ráta úsáide 80% i measc na mBallstát maidir le rianú céimithe, rud a chuirfidh sonraí inchomparáide ar fáil faoi dheireadh 2024. 

Tá an Coimisiún ag súil leis go mbeidh an próiseas rianaithe céimithe curtha chun feidhme ar fud an Aontais faoi 2025.