Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An t-ardoideachas

Oibríonn an tAontas Eorpach i gcomhar le hinstitiúidí ardoideachais agus leis na Ballstáit chun dlús a chun dlús a chur leis an athrú ó bhonn go dtí córas ardoideachais oscailte ionchuimsitheach san Eoraip.

Faigh tuilleadh eolais faoin ardoideachas

Slide

Cad atá ar siúl ag an Aontais maidir leis ardoideachas?

Micridhintiúir

Is cáilíochtaí iad micridhintiúir a fhaightear trí chúrsaí nó trí mhodúil ghearra ar a ndéantar measúnú trédhearcach.

Tionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha

Le tionscnamh na gCártaí Mac Léinn Eorpacha, beidh mic léinn in ann iad féin a shainaithint go héasca agus go sábháilte agus iad féin a chlárú go leictreonach in institiúidí ardoideachais na hEorpa.

Ardoideachas ardcháilíochta

Tugann an t-ardoideachas ardcháilíochta ábhartha an t-eolas agus na scileanna trasnaí do mhic léinn, rudaí atá ag teastáil le go n-éireoidh go maith leo tar éis dóibh céim a bhaint amach.

An nuálaíocht san oideachas

Is príomhthosaíocht don Aontas agus do na Ballstáit é an nuálaíocht a chothú san ardoideachas.

Meithleacha

Faigh eolas faoi obair Mheithleacha chreat straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais don ardoideachas.

Acmhainní don ardoideachas

  • Faigh eolas faoi chláir shoghluaisteachta Erasmus+ agus faigh treoir tríd an bpróiseas soghluaisteachta trí shraith uirlisí ar líne.

  • Féach leat réimse doiciméad beartais, tuarascálacha faisnéise, staidéir, grafaicí faisnéise agus bileoga eolais faoi bheartas ardoideachais an Aontais.

  • A self-reflection tool for all types of Higher Education Institutions (HEIs) who wish to explore their innovation and entrepreneurial potential.

Glac páirt sa phobal

Alumni an Aontais

Nasc le tairbhithe na gclár atá maoinithe ag an Aontas ar fud an domhain. Féach leat pobal alumni an Aontais

Ardán malartaithe faisnéise

Spreagann an t-ardán malartú dea-chleachtas agus idirphlé le cathracha agus réigiúin na hEorpa maidir le saincheisteanna taighde agus nuálaíochta. Glac páirt san ardán

Eolas praiticiúil maidir leis an ardoideachas

An Eoraip Agatsa

Déan do chuid staidéir i dtír eile san Aontas a phleanáil Tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin An Eoraip Agatsa

Tairseach Eorpach na hÓige

Léigh an bhuntreoir maidir le conas ullmhú do do chúrsa staidéir thar lear i dtír eile. Féach Tairseach Eorpach na hÓige

Staidéar a dhéanamh san Eoraip

Féach leat neart eolas praiticiúil chun cuidiú le mic léinn lasmuigh den Eoraip a gcuid staidéir a phleanáil san Eoraip. Féach leat Staidéar a dhéanamh san Eoraip

 

An Limistéar Eorpach Taighde

Féach leat uaillmhian an Aontais margadh aonair gan teorainneacha a chruthú don taighde, don nuálaíocht agus don teicneolaíocht.

Faigh eolas faoin Limistéar Eorpach Taighde

Deiseanna maoiniúcháin an Aontais

  • Is é Erasmus+ an clár maoiniúcháin atá ag an Aontas chun tacú leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt.

  • Reáchtáiltear gníomhaíochtaí Jean Monnet faoi Erasmus+ chun tacú leis an teagasc, an fhoghlaim, an taighde agus pléití maidir le gnéithe éagsúla den Aontas Eorpach.

  • Is é Fís 2020 clár maoiniúcháin an Aontais don taighde agus don nuálaíocht.

Fostaíocht agus obair dheonach

Féach eolas praiticiúil agus deiseanna a bhaineann le fostaíocht, obair dheonach agus tréimhsí oiliúna ina measc.