Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Relevantno i visokokvalitetno visoko obrazovanje

Zašto je važno osigurati relevantnost i kvalitetu visokog obrazovanja?

Europska unija (EU) suočava se s nedostatkom vještina, posebno u područjima prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. U tim su područjima žene posebno slabo zastupljene. 

Uz to, u kontekstu zelene i digitalne tranzicije društva u EU-u pojavile su se potrebe za novim vještinama. EU mora djelovati ako želi osigurati kontinuirani razvoj vještina koji mu je potreban kako bi ostao gospodarski konkurentan na globalnoj razini. 

Potrebno je potaknuti više građana na studiranje i stjecanje vještina koje nedostaju i za kojima postoji potražnja. Svi studenti moraju steći napredne transverzalne vještine, kao što su kritičko razmišljanje i rješavanje problema, te ključne kompetencije, primjerice matematičke i digitalne vještine, koje će im omogućiti uspjeh nakon diplome.

Kako EU povećava relevantnost i kvalitetu visokog obrazovanja?

Zagovaranje pristupa STEAM

Europska komisija promiče razvoj primjerenijih studijskih programa u području STEM-a te informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) koji se temelje na pristupu STEAM – prirodne znanosti, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika

STEAM je multidisciplinarni skup pristupa obrazovanju kojim se uklanjaju uobičajene granice između predmeta i disciplina kako bi se obrazovanje u području STEM-a i IKT-a povezalo s umjetnošću te humanističkim i društvenim znanostima. 

Taj pristup omogućava kombiniranje znanja između područja studiranja u okviru STEM-a i izvan njega te uključuje i iskustveno učenje. Pristupom STEAM poboljšava se kontekstualizacija predmeta iz područja STEM-a u političkom, ekološkom, socioekonomskom i kulturnom smislu. 

Taj pristup pridonosi smanjenju nedostatka ključnih vještina i potiče razvoj transverzalnih vještina na kojima se temelje poduzetništvo, inovacije i kreativnost. Podupire ga Koalicija EU STEM, koja se financira u okviru programa Erasmus+ i aktivnosti navedenih u Programu vještina za Europu.

Europska inicijativa za praćenje osoba s diplomom

EU potiče države članice da sudjeluju u Europskoj inicijativi za praćenje osoba s diplomom kako bi povećale kvalitetu i relevantnost svojeg visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. 

Svrha je te inicijative procijeniti jesu li znanje, vještine i kompetencije koje su osobe s diplomom stekle dovoljno kvalitetni i relevantni da bi mogle uspjeti u današnjem i budućem svijetu rada.

Ta nastojanja da se na europskoj razini poveća usporedivost podataka o ishodima osoba s diplomom pridonijet će ostvarenju istinskog europskog prostora obrazovanja do 2025. Europskom inicijativom za praćenje osoba s diplomom posebno će se podupirati suoblikovanje agende za preoblikovanje visokog obrazovanja 2021.

Ta će inicijativa oblikovateljima politika pružiti glavna saznanja i dokaze za uspješnije suočavanje s raznim transnacionalnim izazovima u području obrazovanja i vještina.

Osim toga, praćenje osoba s diplomom pomaže i u:

  • poboljšavanju iskustva polaznika i prepoznavanju prilika za djelotvornije poučavanje i učenje 
  • utvrđivanju nejednakosti u obrazovanju i njihovu suzbijanju
  • povećavanju zapošljivosti osoba s diplomom boljim planiranjem vještina i njihovim usklađivanjem s potrebama poslodavaca, osmišljavanjem nastavnih programa i profesionalnim usmjeravanjem
  • utvrđivanju obrazaca prekogranične mobilnosti, uključujući nove regionalne viškove ili manjkove vještina (tzv. „odljev mozgova”, odnosno „priljev mozgova”)
  • učinkovitom usmjeravanju ulaganja u visokokvalitetno obrazovanje prilagođeno potrebama društva
  • utvrđivanju praksi koje osobama s diplomom najbolje pomažu da se pripreme za aktivno građanstvo. 

Što je dosad učinjeno?

U nastavku rada u okviru Obnovljenog programa EU-a za visoko obrazovanje i Novog programa vještina za Europu, Vijeće je u studenome 2017. donijelo Preporuku o praćenju osoba s kvalifikacijom

U toj su se preporuci države članice EU-a (uz potporu Komisije) obvezale na prikupljanje usporedivih podataka o praćenju osoba s diplomom iz visokog obrazovanja ili strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Komisija je 2020. objavila komparativnu studiju u kojoj se daje pregled stanja politika i praksi za praćenje osoba s diplomom u državama članicama EU-a i zemljama EGP-a s obzirom na pet glavnih dimenzija utvrđenih u Preporuci Vijeća.

Od 2018. do kraja mandata 2020. stručna skupina za praćenje osoba s diplomom služila je kao forum za suradnju i razmjenu. Na temelju rada te skupine objavljeno je završno izvješće, u kojem se Komisiji daju preporuke o budućnosti Europske inicijative za praćenje osoba s diplomom.

Komisija je 2020. provela pilot-istraživanje Eurograduate, u koje su bile uključene osobe s diplomom u osam pilot-zemlja – Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj, Litvi, Malti i Norveškoj. Prikupljeni podaci ocijenjeni su na nacionalnoj razini te uspoređeni među državama članicama. Ti će podaci oblikovateljima politika i stručnjacima u visokom obrazovanju poslužiti kao baza dokaza u izradi nastavnih planova.

U razdoblju od 2020. do 2021. Komisija je u svakoj državi članici EU-a pokrenula i prilagođene aktivnosti za izgradnju kapaciteta kako bi nacionalne administrativne i istraživačke timove pripremila za koordinirani europski mehanizam za praćenje osoba s diplomom. Te aktivnosti uključuju povećanje odgovornosti dionika za projekt praćenja osoba s diplomom, jačanje informatičkih i statističkih kapaciteta i drugo.

Koji su sljedeći koraci?

Na temelju rasprava i preporuka stručne skupine Komisija dalje radi na praćenju osoba s diplomom:

  • osigurava stalnu komunikaciju među zemljama i daljnje usklađivanje rada na praćenju osoba s diplomom putem mreže nacionalnih stručnjaka iz svih država članica s ciljem usmjeravanja rada svake zemlje na praćenju osoba s diplomom i olakšavanja suradnje s europskim kolegama
  • istražuje mogućnosti unapređenja pristupa prikupljanju podataka o osobama s diplomom prikupljanjem informacija iz postojećih nacionalnih administrativnih baza podataka u suradnji s mrežom nacionalnih stručnjaka
  • dodatno proširuje europsku anketu o osobama s diplomom u okviru druge faze europske pilot-ankete o osobama sa završenim visokim obrazovanjem, koja će se provesti 2022. u 16 – 18 zemalja, te povećava kvalitetu te ankete
  • organizira daljnje studije i aktivnosti uzajamnog učenja kako bi se poboljšala baza dokaza o praksi praćenja osoba s diplomom i bolje iskoristili dobiveni podaci.

Komisija će 2022. ocijeniti napredak u provedbi Preporuke Vijeća; očekuje se da će se do kraja 2024. Preporuka provoditi u 80 % država članica. 

Komisija očekuje da će se do 2025. osobe s diplomom pratiti u cijeloj Europi.