Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Relevantno i visokokvalitetno visoko obrazovanje

Zašto je važno osigurati relevantnost i kvalitetu visokog obrazovanja?

U EU-u posebno nedostaje vještina u području prirodnih znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Pogotovo su žene slabo zastupljene u tim područjima. 

Zbog aktualne zelene i digitalne tranzicije društva javljaju se potrebe za novim vještinama. EU mora djelovati ako želi osigurati kontinuirani razvoj vještina i ostati gospodarski konkurentan na globalnoj razini. 

Potrebno je potaknuti više građana da pohađaju deficitarne studijske programe i stječu vještine koje nedostaju i za kojima postoji potražnja. Svi studenti moraju steći napredne „transverzalne vještine” kao što su kritičko razmišljanje i rješavanje problema, koje se mogu primijeniti u raznim situacijama. Moraju steći i ključne kompetencije kao što su matematička pismenost i digitalne vještine.

Promišljanje o načinima na koje nacionalni sustavi visokog obrazovanja mogu potaknuti studente da razviju potrebne vještine pomoći će im u osobnom i profesionalnom razvoju, što je općenito važno za kvalitetan život.

Što poduzima EU?

Zagovaranje pristupa STEAM

Europska komisija promiče razvoj primjerenijih programa visokog obrazovanja u području STEM-a i IKT-a koji se temelje na pristupu STEAM – prirodne znanosti, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika.

STEAM je skup multidisciplinarnih pristupa obrazovanju koji uklanja uobičajene granice između predmeta i disciplina kako bi se obrazovanje u području STEM-a i IKT-a povezalo s umjetnošću te humanističkim i društvenim znanostima. To pospješuje prenošenje znanja između predmeta iz područja STEM-a i drugih područja. Ujedno se poboljšava kontekstualizacija predmeta iz područja STEM-a u političkom, ekološkom, socioekonomskom i kulturnom smislu.

Pristup STEAM promiče se aktivnostima Koalicije EU STEM i mjerama iz Programa vještina za Europu. Koalicija EU STEM mreža je na razini EU-a koja se zalaže za bolje obrazovanje u području STEM-a (prirodne znanosti, tehnologija, inženjerstvo i matematika) u Europi, a financira se u okviru programa Erasmus+.

Europska inicijativa za praćenje osoba s kvalifikacijom

EU potiče države članice da prate razvoj karijere osoba s kvalifikacijom kako bi povećale kvalitetu i relevantnost svojeg visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

To se promiče u okviru europske inicijative za praćenje osoba s kvalifikacijom i ujedno se radi na tome da informacije prikupljene o osobama s kvalifikacijom budu lakše usporedive na europskoj razini. 

Praćenje osoba s kvalifikacijom pomaže u:

  • poboljšavanju iskustva studenata i prepoznavanju prilika za djelotvornije i relevantnije poučavanje i učenje 
  • utvrđivanju nejednakosti u obrazovanju i njihovu suzbijanju
  • povećavanju zapošljivosti osoba koje su nedavno stekle kvalifikaciju boljim planiranjem vještina i njihovim usklađivanjem s potrebama poslodavaca, osmišljavanjem kurikuluma i profesionalnim usmjeravanjem
  • utvrđivanju obrazaca prekogranične mobilnosti, uključujući nove regionalne viškove ili manjkove vještina (tzv. „odljev mozgova”, odnosno „priljev mozgova”)
  • učinkovitom usmjeravanju ulaganja u visokokvalitetno obrazovanje prilagođeno potrebama društva na temelju pristupa utemeljenog na dokazima
  • utvrđivanju praksi koje osobama s kvalifikacijom najbolje pomažu da se pripreme za aktivno građanstvo. 

Što je EU dosad poduzeo

Potpora usklađenom praćenju osoba s kvalifikacijom

Nakon što je Komisija donijela komunikacije o obnovljenom programu EU-a za visoko obrazovanje i programu vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost, u studenome 2017. države članice EU-a donijele su Preporuku Vijeća o praćenju osoba s kvalifikacijom

U toj su se preporuci države članice obvezale da će, uz potporu Komisije, prikupljati usporedive podatke o praćenju osoba koje su stekle kvalifikaciju u visokom obrazovanju ili strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. 

Komisija je 2020. objavila komparativnu studiju u kojoj se daje pregled politika i metoda za praćenje osoba s kvalifikacijom u državama članicama EU-a i zemljama Europskog gospodarskog prostora (EGP) s obzirom na pet glavnih dimenzija utvrđenih u Preporuci Vijeća.

Komisija je objavila i smjernice u kojima se opisuju iskušane metode za provedbu istraživanja osoba s kvalifikacijom i upotrebu administrativnih podataka. 

Od 2018. do kraja svojeg mandata 2020. Komisijina stručna skupina za praćenje osoba s kvalifikacijom služila je kao forum za suradnju i razmjenu. U svojem završnom izvješću skupina je Komisiji uputila preporuke za budućnost Europske inicijative za praćenje osoba s kvalifikacijom.

Komisija je 2020. provela pilot-istraživanje Eurograduate, u koje su bile uključene osobe s kvalifikacijom iz osam zemalja – Austrije, Češke, Grčke, Hrvatske, Litve, Malte, Norveške i Njemačke. Prikupljeni podaci ocijenjeni su i uspoređeni na nacionalnoj razini. Druga faza pilot-istraživanja Eurograduate osoba koje su završile visoko obrazovanje u 17 zemalja provedena je 2022. Ta će istraživanja oblikovateljima politika i stručnjacima u visokom obrazovanju pružiti detaljnije podatke za izradu kurikuluma.

Od 2020. do 2021. Komisija je u svakoj državi članici EU-a pokrenula prilagođene aktivnosti za izgradnju kapaciteta kako bi nacionalne uprave i istraživačke timove pripremila za koordinirani europski mehanizam za praćenje osoba s kvalifikacijom. Te aktivnosti uključuju povećanje odgovornosti dionika za projekt praćenja osoba s kvalifikacijom te jačanje informatičkih i statističkih kapaciteta.  

Sljedeći koraci

Na temelju informacija i preporuka stručne skupine Komisija je 2022. osnovala europsku mrežu za praćenje osoba s kvalifikacijom radi promicanja suradnje i uzajamnog učenja među zemljama koje sudjeluju u europskoj inicijativi za praćenje osoba s kvalifikacijom.

Komisija će 2023. ocijeniti napredak u provedbi Preporuke Vijeća. Očekuje se da će do kraja 2024. države članice prikupiti 80 % više usporedivih podataka o praćenju osoba s kvalifikacijom. 

Komisija očekuje da će se praćenje osoba s kvalifikacijom na europskoj razini uvesti do 2025.