Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ustrezno in visokokakovostno visokošolsko izobraževanje

Zakaj sta ustreznost in kakovost visokošolskega izobraževanja tako pomembni?

V Evropski uniji primanjkuje znanj in spretnosti, zlasti na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) ter informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Na teh področjih so premalo zastopane zlasti ženske. 

Poleg tega se v zelenem in digitalnem prehodu družbe EU pojavljajo nove potrebe po znanjih in spretnostih. EU se mora odzvati, če želi zagotoviti stalen razvoj znanj in spretnosti in ohraniti konkurenčnost svojega gospodarstva v svetu. 

Več državljanov je treba spodbuditi, da se odločijo za študij na področjih, na katerih primanjkuje znanj in spretnosti ter obstaja povpraševanje po delovni sili. Vsi študenti in študentke morajo pridobiti napredna prečna znanja in spretnosti, na primer kritično razmišljanje in reševanje problemov, ter ključne kompetence, kot so matematična pismenost ter digitalne spretnosti in znanja. S temi znanji bodo lahko po končanem študiju uspešni.

Kaj počne EU za izboljšanje ustreznosti in kakovosti visokega šolstva?

Spodbujanje pristopa STEAM

Evropska komisija si v okviru pristopa STEAM k izobraževanju (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo, umetnost in matematika) prizadeva za razvoj visokošolskih programov za področja STEM in IKT, ki bi bolje ustrezali svojemu namenu.

STEAM je multidisciplinarni sklop pristopov k izobraževanju, ki odpravlja tradicionalne ovire med predmeti in disciplinami, da bi področja STEM in IKT povezali z umetnostjo, humanistiko in družboslovjem. 

Pristop omogoča lažje združevanje znanja med področji STEM in drugimi študijskimi področji ter spodbuja eksperimentalno učenje. Pristop STEAM spodbuja boljšo umestitev področij STEM v politični, okoljski, socialno-ekonomski in kulturni okvir. 

Prispeva tako k odpravljanju pomanjkanja ključnih znanj in spretnosti kot razvoju prečnih znanj in spretnosti za spodbujanje podjetništva, inovacij in ustvarjalnosti. Delo podpirajo koalicija EU za STEM, ki se financira iz programa Erasmus+, ter ukrepi na podlagi programa znanj in spretnosti za Evropo.

Evropska pobuda za spremljanje diplomantov

EU spodbuja države članice, da izboljšajo kakovost in ustreznost visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja z rednim spremljanjem diplomantov v sklopu evropske pobude za spremljanje diplomantov. 

Namen je oceniti, ali sta ustreznost in kakovost znanja, spretnosti in kompetenc diplomantov zadostni za uspeh v današnjem in prihodnjem svetu dela.

Prizadevanja za izboljšanje primerljivosti podatkov o dosežkih diplomantov na evropski ravni bodo prispevala k uresničevanju pravega evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Evropska pobuda za spremljanje diplomantov bo zlasti prispevala k pripravi agende za preoblikovanje visokošolskega izobraževanja v letu 2021.

S pobudo bodo oblikovalci politik prišli do ključnih spoznanj za obravnavo različnih izzivov v zvezi z nadnacionalnim izobraževanjem in spretnostmi s pristopom na podlagi dokazov.

Poleg tega bo spremljanje diplomantov pripomoglo k:

  • izboljšanju izkušnje študentov in opredelitvi priložnosti za bolj učinkovito poučevanje in učenje 
  • odkrivanju neenakosti v izobraževanju in iskanju načinov za njihovo odpravo
  • krepitvi zaposljivosti novih diplomantov z boljšim načrtovanjem spretnosti in usklajevanjem s potrebami delodajalcev, oblikovanjem učnih načrtov in karierno orientacijo
  • boljšemu razumevanju vzorcev čezmejne mobilnosti, vključno z nastajajočimi regionalnimi presežki in pomanjkanjem znanj in spretnosti oz. t. i. begom možganov in prilivom možganov
  • učinkovitejšim ciljno usmerjenim naložbam v visokošolsko izobraževanje, prilagojeno potrebam družbe
  • čim boljši pripravi diplomantov na aktivno državljanstvo 

Dosedanji ukrepi na ravni EU

Svet je po prenovljeni agendi za visoko šolstvo in novem programu znanj in spretnosti za Evropo novembra 2017 sprejel priporočilo o spremljanju diplomantov

V priporočilu so se države članice EU (ob podpori Komisije) zavezale, da bodo zbirale primerljive informacije o spremljanju diplomantov v visokošolskem izobraževanju ter poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Komisija je leta 2020 objavila primerjalno študijo, v kateri je opisala stanje politik in praks spremljanja diplomantov v državah članicah EU in državah EGP glede na pet ključnih razsežnosti, opredeljenih v priporočilu Sveta.

Strokovna skupina za spremljanje diplomantov je med letom 2018 in koncem svojega mandata leta 2020 delovala kot forum za sodelovanje in izmenjavo. V končnem poročilu je objavila priporočila za Komisijo glede prihodnosti evropske pobude za spremljanje diplomantov.

Komisija je leta 2020 izvedla pilotno raziskavo Eurograduate o diplomantih v osmih pilotnih državah (Avstrija, Češka, Grčija, Hrvaška, Litva, Malta, Nemčija in Norveška), v kateri je ocenila podatke na nacionalni ravni in jih primerjala med državami članicami. Podatki bodo koristili snovalcem politik za odločanje na podlagi dokazov in strokovnjakom za visoko šolstvo, ki pripravljajo študijske načrte.

Med letoma 2020 in 2021 je Komisija začela izvajati tudi prilagojene dejavnosti za krepitev zmogljivosti v vsaki državi članici EU, da bi nacionalne uprave in raziskovalne skupine pripravila na koordiniran evropski mehanizem za spremljanje diplomantov. Med ukrepi so krepitev odgovornosti deležnikov za projekte spremljanja diplomantov, spodbujanje IT in statističnih zmogljivosti ter druge dejavnosti.

Kaj sledi?

Na podlagi izmenjav in priporočil strokovne skupine Komisija nadaljuje delo na področju spremljanja diplomantov. Med ukrepi so:

  • zagotavljanje stalne izmenjave med državami in nadaljnje usklajevanje prizadevanj za spremljanje diplomantov z vzpostavitvijo mreže nacionalnih strokovnjakov iz vseh držav članic za usmerjanje nacionalnih prizadevanj v zvezi s spremljanjem diplomantov in za lažje povezovanje z evropskimi kolegi
  • preučitev načinov za nadaljnji razvoj koncepta zbiranja podatkov o diplomantih z uporabo informacij iz obstoječih podatkovnih baz nacionalnih uprav v sodelovanju z mrežo nacionalnih strokovnjakov
  • nadaljnja razširitev evropske raziskave o diplomantih z drugo fazo evropske pilotne raziskave o visokošolskih diplomantih, ki bo potekala leta 2022 v 16–18 državah, in izboljšanje njene kakovosti
  • priprava nadaljnjih študij in dejavnosti vzajemnega učenja za izboljšanje dokazne podlage glede praks spremljanja diplomantov in za boljšo uporabo podatkov

Komisija bo leta 2022 pregledala napredek pri izvajanju Priporočila Sveta. Do konca leta 2024 pričakuje 80-% izvedbo s strani držav članic. 

Komisija pričakuje, da se bo spremljanje diplomantov po vsej Evropi začelo izvajati do leta 2025.