Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Líonra Eorpach um Rianú Céimithe

Bunaithe ar obair agus ar mholtaí deiridh shainghrúpa an Choimisiúin Eorpaigh maidir le rianú céimithe (2018-2020), chuir an Coimisiún Eorpach ar bun Líonra Eorpach um Rianú Céimithe chun tacú le Ballstáit an Aontais chun an Moladh ón gComhairle maidir le céimithe a rianú a chur chun feidhme.

Cuspóirí an Líonra

Cuireann an Líonra chun cinn comhar agus foghlaim fhrithpháirteach na dtíortha atá rannpháirteach sa Tionscnamh Eorpach um Rianú Céimithe.

Cothaíonn an Líonra comhar agus comhchruthú ar na bealaí seo a leanas;

  • deiseanna comhar don phiarfhoghlaim a chur ar fáil i ndearadh agus i gcur chun feidhme córas rianaithe céimithe;
  • fóram a chruthú le haghaidh plé agus anailís ar réitigh Eorpacha agus ar chur chuige coiteann maidir le sonraí rianaithe céimithe a bhailiú, a chomhthiomsú agus a anailísiú; agus
  • saineolas a thabhairt le chéile ó réimse leathan páirtithe leasmhara chun tacú leis na Ballstáit sin atá ag forbairt agus ag úsáid sonraí riaracháin agus córais suirbhéireachta chun céimithe a rianú.

Baill an Líonra

Is baill an líonra iad na grúpaí seo a leanas

  • pointí tagartha rianaithe céimithe náisiúnta arna n-ainmniú ag Ballstáit an Aontais agus ag tíortha LEE
  • ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach - an Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr (AS EAC), an Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú (AS EMPL), Eurostat, an tAirmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) agus an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (CEDEFOP)
  • Páirtithe leasmhara ar an leibhéal Eorpach agus comhpháirtithe sóisialta a dhéanann ionadaíocht ar mhic léinn, institiúidí ardoideachais agus gairmoideachais agus gairmoiliúna, múinteoirí agus oibrithe

Gníomhaíochtaí an Líonra

Chuir an Coimisiún Eorpach ar bun seirbhís tacaíochta chun sraith seirbhísí a chur ar fáil don Líonra Eorpach um Rianú Céimithe.

Gach bliain, eagróidh an tseirbhís tacaíochta raon gníomhaíochtaí don Líonra Eorpach um Rianú Céimithe agus in éineacht leis, cruinniú bliantúil do bhaill uile an Líonra, cruinnithe meithleacha, seimineáir ghréasáin agus gníomhaíochtaí piarfhoghlama ina measc.

Mar chuid de chlár oibre an Líonra do 2022/2023, eagrófar na gníomhaíochtaí seo a leanas

  • cruinniú líonraithe bliantúil an Líonra Eorpaigh um Rianú Céimithe, an 5-6 Bealtaine 2022 (ar líne)
  • gníomhaíocht phiarfhoghlama maidir le ‘Sonraí riaracháin agus suirbhéanna a chomhcheangal agus a nascadh le chéile chun céimithe a rianú’, Prág, Poblacht na Seice, an 18-19 Deireadh Fómhair 2022
  • seimineár gréasáin maidir le ‘Cleachtais agus taithí a chomhroinnt i ndáil le suirbhéanna Eorpacha agus cosaint sonraí’ (teideal oibre), an 7 Nollaig 2022 (ar líne)
  • meithleacha téamacha lena n-áirítear ceann amháin maidir le ‘Ullmhúchán a dhéanamh don chéad suirbhé céimithe ardoideachais eile’. Cuirfear meithleacha breise ar bun le linn chlár oibre 2022/23

Oibríonn an Líonra ar bhonn deonach agus spreagann sé a bhaill chun úinéireacht a ghlacadh ar ghníomhaíochtaí agus agus ar chinntí an Líonra.

Nuachtlitir an Líonra Eorpaigh um Rianú Céimithe

Bí ar an eolas agus faigh an scéala, an t-eolas agus na hacmhainní is déanaí a bhaineann leis an Líonra:

Déan teagmháil linn

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin Líonra nó faoin tionscnamh Eorpach um rianú céimithe, seol ríomhphost chugainn ag graduate-tracking-support-service@icf.com (seirbhís tacaíochta) nó EAC-graduate-tracking@ec.europa.eu.