Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Laadukas ja tarkoituksenmukainen korkea-asteen koulutus

Miksi on tärkeää varmistaa korkeakoulutuksen tarkoituksenmukaisuus ja laatu?

Euroopan unionissa (EU) on osaamisvajetta erityisesti STEM-aineissa – luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka – sekä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) alalla. Varsinkin naiset ovat aliedustettuina näillä koulutusaloilla. 

Lisäksi uusia osaamistarpeita syntyy EU:n yhteiskunnan ekologisen ja digitaalisen siirtymän myötä. EU:n on toimittava, jos se haluaa varmistaa, että globaalin taloudellisen kilpailukyvyn säilyttämiseen tarvittavaa osaamista kehitetään jatkuvasti. 

Ihmisiä olisi kannustettava opiskelemaan aloja, joilla on osaamisvajetta ja kysyntää ammattitaitoisesta työvoimasta. Lisäksi kaikkien opiskelijoiden on hankittava monialaisia taitoja, kuten kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky, ja avaintaitoja, kuten laskutaito ja digitaaliset taidot, jotka auttavat heitä menestymään tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Mitä EU tekee parantaakseen korkea-asteen koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta ja laatua?

STEAM-lähestymistavan tukeminen

Euroopan komissio edistää STEM-aineisiin sekä TVT:hen liittyvien tarkoituksenmukaisempien korkea-asteen koulutusohjelmien kehittämistä ja hyödyntää tässä STEAM-aineisiin – luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet, taideala ja matematiikka – perustuvaa lähestymistapaa koulutukseen.

STEAM on monialaisten lähestymistapojen muodostama kokonaisuus, jossa poistetaan aineiden ja tieteenalojen välisiä perinteisiä raja-aitoja, jotta STEM- ja TVT-koulutus voitaisiin yhdistää taiteisiin, ihmistieteisiin ja sosiaalitieteisiin. 

Tämä lähestymistapa helpottaa STEM-aineiden ja muiden kuin STEM-aineiden tutkimusaloihin liittyvän tietämyksen yhdistämistä ja kokemusoppimisen sisällyttämistä niihin. STEAM-lähestymistavalla edistetään sitä, että STEM-aineissa otetaan paremmin huomioon poliittiset, ympäristöön liittyvät, sosioekonomiset ja kulttuuriset näkökohdat. 

STEAM-lähestymistapa auttaa puuttumaan keskeiseen osaamisvajeeseen ja samalla kannustamaan sellaisten monialaisten taitojen kehittämistä, joilla edistetään yrittäjyyttä, innovointia ja luovuutta. Tätä työtä tukevat Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu EU STEM Coalition -verkosto ja Euroopan osaamisohjelmassa esitetyt toimet.

Eurooppalaisten tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskeva aloite

EU kannustaa jäsenmaita parantamaan korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta seuraamalla säännöllisesti tutkinnon suorittaneita osana eurooppalaisten tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevaa aloitetta. 

Tarkoituksena on arvioida, ovatko tutkinnon suorittaneiden tiedot, taidot ja valmiudet riittävän laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia, jotta he voivat menestyä nykypäivän ja tulevaisuuden työelämässä.

Näillä toimilla, joilla pyritään parantamaan tutkinnon suorittaneiden tuloksia koskevien tietojen vertailtavuutta, edistetään todellisen eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista vuoteen 2025 mennessä. Eurooppalaisten tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevalla aloitteella tuetaan erityisesti vuonna 2021 toteutettavan korkeakoulutuksen muutosohjelman yhteiskehittämistä.

Aloitteella tarjotaan poliittisille päättäjille keskeisiä tietoja, joiden avulla he voivat vastata erilaisiin koulutukseen ja osaamiseen liittyviin kansainvälisiin haasteisiin näyttöön perustuvaa lähestymistapaa käyttäen.

Tämän lisäksi tutkinnon suorittaneiden seuranta auttaa

  • parantamaan opiskelijoiden kokemuksia ja kartoittamaan mahdollisuuksia tehostaa opetusta ja oppimista 
  • määrittämään koulutuksen eriarvoisuutta ja löytämään keinoja sen ratkaisemiseen
  • vahvistamaan hiljattain tutkinnon suorittaneiden työllistyvyyttä parantamalla osaamisen suunnittelua ja sen vastaavuutta työnantajien tarpeisiin nähden sekä parantamalla opetusohjelmien laatimista ja uraohjausta
  • tarjoamaan tietoa rajatylittävän liikkuvuuden malleista, kuten tietyn osaamisen ylitarjonnasta ja vajeista tulevaisuudessa eri alueilla eli niin kutsutusta ”aivovuodosta” ja ”aivotuonnista”
  • kohdistamaan vaikuttavia investointeja korkealaatuiseen, yhteiskunnan tarpeisiin räätälöityyn koulutukseen
  • tunnistamaan käytäntöjä, jotka parhaiten valmistavat tutkinnon suorittaneita aktiiviseen kansalaisuuteen. 

Mitä EU on tehnyt tähän mennessä?

Uuden korkeakoulutussuunnitelman ja Euroopan uuden osaamisohjelman jatkotoimena neuvosto hyväksyi marraskuussa 2017 suosituksen tutkinnon suorittaneiden seurannasta

Tässä suosituksessa EU:n jäsenmaat sitoutuivat (komission tuella) keräämään vertailukelpoista tietoa korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneiden seurannasta. Komissio julkaisi vuonna 2020 vertailututkimuksen, jossa kartoitettiin tutkinnon suorittaneiden seurantatoimien ja -käytäntöjen tilaa EU:n jäsenmaissa ja ETA-maissa suhteessa viiteen neuvoston suosituksessa yksilöityyn keskeiseen näkökohtaan.

Vuodesta 2018 aina toimikautensa päättymiseen vuonna 2020 tutkinnon suorittaneiden seurantaa käsittelevä asiantuntijaryhmä toimi yhteistyön ja tietojenvaihdon foorumina. Sen toiminta huipentui loppuraporttiin, joka sisälsi komissiolle osoitettuja suosituksia eurooppalaisten tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevan aloitteen tulevaisuudesta.

Komissio toteutti vuonna 2020 Eurograduate-pilottitutkimuksen kahdeksassa pilottimaassa: Itävallassa, Kreikassa, Kroatiassa, Liettuassa, Maltassa, Norjassa, Saksassa ja Tšekissä. Tutkimuksessa arvioitiin tietoja kansallisella tasolla ja vertailtiin niitä jäsenmaiden välillä. Nämä tiedot tarjoavat hyödyllisen tietopohjan päättäjille ja korkea-asteen koulutuksen ammattilaisille, jotka laativat opetussuunnitelmia.

Komissio käynnisti vuosina 2020–2021 myös räätälöityjä valmiuksien kehittämistoimia kussakin EU:n jäsenmaassa, jotta näiden kansalliset hallinto- ja tutkimusryhmät olisivat valmiita koordinoituun eurooppalaiseen tutkinnon suorittaneiden seurantajärjestelmään. Näihin toimiin kuuluu sidosryhmien sitouttaminen tutkinnon suorittaneiden seurantahankkeeseen sekä tietoteknisten ja tilastollisten sekä muiden valmiuksien edistäminen.

Seuraavat vaiheet

Asiantuntijaryhmän tietojenvaihdon ja suositusten perusteella komissio etenee tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevassa työssään seuraavasti:

  • varmistetaan jatkuva tietojenvaihto maiden välillä ja yhdenmukaistetaan edelleen tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevia toimia luomalla kustakin jäsenmaasta olevien asiantuntijoiden verkosto, jonka tehtävänä on ohjata tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevia kansallisia toimia ja helpottaa yhteydenpitoa eurooppalaisiin toimijoihin
  • tutkitaan tapoja kehittää tutkinnon suorittaneita koskevaa tiedonkeruutapaa hankkimalla tietoa käytössä olevista kansallisista hallintotietokannoista yhteistyössä kansallisten asiantuntijoiden verkoston kanssa
  • laajennetaan edelleen tutkinnon suorittaneita koskevaa eurooppalaista tutkimusta 16–18 maassa vuonna 2022 järjestettävällä korkea-asteen tutkinnon suorittaneita koskevalla pilottitutkimuksen toisella vaiheella ja parannetaan sen laatua
  • järjestetään lisätutkimuksia ja vertaisoppimistoimia, joilla parannetaan tutkinnon suorittaneiden seurantakäytäntöjä koskevaa näyttöpohjaa ja hyödynnetään paremmin tietoja.

Komissio aikoo arvioida vuonna 2022 edistymistä neuvoston suosituksen toteuttamisessa ja odottaa, että käyttöaste on jäsenmaissa 80 prosenttia vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Komissio myös odottaa, että tutkinnon suorittaneiden seuranta pannaan täytäntöön Euroopan laajuisesti vuoteen 2025 mennessä.