Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Korkeakoulutuksen laatu ja työelämärelevanssi

Korkeakoulutuksen on oltava laadukasta ja vastattava yhteiskunnan tarpeisiin

Euroopan unionissa (EU) on osaamisvajetta erityisesti niin sanotuilla STEM-aloilla, joita ovat luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka (lSTEM on lyhenne sanoista science, technology, engineering ja math). Osaajia kaivataan myös tieto- ja viestintätekniikan (TVT) alalle. Varsinkin naiset ovat aliedustettuina näillä koulutusaloilla. Yhteiskunnassamme on käynnissä sekä vihreä että digitaalinen siirtymä, mikä synnyttää jatkuvasti uusia osaamistarpeita. 

Säilyttääkseen taloudellisen kilpailukykynsä maailmanmarkkinoilla EU:n on huolehdittava, että osaamista on tarjolla riittävästi jatkossakin. 

Ihmisiä tulisi kannustaa opiskelemaan aloja, joilla on osaamisvajetta ja kysyntää ammattitaitoisesta työvoimasta. Kaikille opiskelijoille suositellaan monialaisten taitojen opettelua, sillä niitä voi soveltaa monenlaisissa yhteyksissä. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot. On myös tärkeää omaksua niin sanottuja avaintaitoja, kuten laskutaito ja digitaaliset taidot.

Korkeakouluissa olisi panostettava näiden taitojen kehittämiseen, sillä ne tukevat opiskeljoiden henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä, ja sitä myöten parantavat elämänlaatua.

Mitä EU tekee?

Komissio suosittelee STEAM-lähestymistapaa

Euroopan komissio edistää STEM-alojen sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien korkea-asteen koulutusohjelmien kehittämistä työelämärelevanteimmiksi. Komissio painottaa niin sanottua STEAM-lähestymistapaa, joka pyrkii murtamaan perinteisiä raja-aitoja aineiden ja tieteenalojen välillä tuomalla yhteen STEM- ja TVT-koulutuksen sekä taide- ja humanistis-yhteiskuntatieteelliset alat.

Näin edistetään tietämyksen siirtoa alojen välillä. STEAM-lähestymistavalla pyritään siihen, että STEM-aineissa otettaisiin paremmin huomioon poliittiset, ympäristölliset, sosioekonomiset ja kulttuuriset näkökohdat.

STEAM-lähestymistapoja edistetään esimerkiksi EU STEM coalition -verkoston ja Euroopan osaamisohjelman kautta. EU STEM Coalition on Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu unionin laajuinen verkosto, joka kehittää STEM-aineiden opetusta Euroopassa.

Eurooppalaisten tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskeva aloite

EU kannustaa jäsenmaita parantamaan korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen laatua ja relevanssia seuraamalla säännöllisesti tutkinnon suorittaneiden urapolkuja.

Tavoitetta edistetään osana eurooppalaisten tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevaa aloitetta. EU pyrkii lisäksi parantamaan tutkinnon suorittaneista kerättyjen tietojen vertailukelpoisuutta jäsenmaiden välillä. 

Tutkinnon suorittaneiden seuranta auttaa

  • parantamaan opiskelijakokemuksia ja kartoittamaan mahdollisuuksia parantaa opetuksen ja oppimisen tehokkuutta ja työelämärelevanssia 
  • tunnistamaan eriarvoisuuden paikkoja ja kokemuksia koulutuksessa sekä löytämään niihin ratkaisukeinoja
  • vahvistamaan hiljattain tutkinnon suorittaneiden työllistyvyyttä parantamalla osaamisen suunnittelua ja soveltuvuutta työnantajien tarpeisiin sekä kehittämällä opetusohjelmia ja uraohjausta
  • tarjoamaan tietoa rajatylittävän liikkuvuuden kehityskuluista, kuten osaamisen ylitarjonnasta tai vajeesta jollakin alueella eli niin kutsutusta ”aivovuodosta” ja ”aivotuonnista”
  • kohdistamaan investointeja korkealaatuiseen, yhteiskunnan tarpeisiin räätälöityyn koulutukseen tutkimusnäyttöön perustuvan lähestymistavan avulla
  • tunnistamaan käytäntöjä, jotka parhaiten valmistavat tutkinnon suorittaneita aktiiviseen kansalaisuuteen. 

Mitä EU on tehnyt tähän mennessä?

Panostuksia seurannan yhdenmukaistamiseen

EU-maat hyväksyivät marraskuussa 2017 neuvoston suosituksen tutkinnon suorittaneiden seurannasta, joka perustui komission tiedonantoihin ”EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma” ja ”Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi”

Suosituksessa jäsenvaltiot sitoutuivat keräämään vertailukelpoisia tietoja korkea-asteen ja ammatillisen tutkinnon suorittaneista (komission tuella). 

Komissio julkaisi vuonna 2020 vertailututkimuksen, jossa kartoitettiin sitä, millaisin periaattein ja tavoin tutkinnon suorittaneiden urapolkuja seurataan eri EU-maissa ja Euroopan talousalueen (ETA) maissa ja miten ne suhtautuivat neuvoston suosituksen viiteen keskeiseen ulottuvuuteen.

Komissio on myös julkaissut oppaan, jossa esitellään parhaita käytäntöjä tutkinnon suorittaneita koskevien kyselytutkimusten laatimiseen ja hallinnollisten tietojen käyttöön. 

Vuodesta 2018 aina toimikautensa päättymiseen vuonna 2020 saakka yhteistyön ja tietojenvaihdon foorumina toimi tutkinnon suorittaneiden seurantaa käsittelevä asiantuntijaryhmä. Se tuotti toimintansa päätteeksi loppuraportin, joka sisälsi komissiolle osoitettuja suosituksia eurooppalaisten tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevan aloitteen tulevaisuudesta.

Vuonna 2020 komissio toteutti Eurograduate-pilottitutkimuksen kahdeksassa pilottimaassa: Itävallassa, Kreikassa, Kroatiassa, Liettuassa, Maltassa, Norjassa, Saksassa ja Tšekissä. Tutkimuksessa arvioitiin tietoja sekä kansallisella tasolla että vertailtiin jäsenmaita toisiinsa. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneille tarkoitetun Eurograduate-pilottitutkimuksen toinen vaihe aloitettiin 17 maassa vuonna 2022. Tutkimustulokset tarjoavat päättäjille ja opetussuunnitelmia laativille korkea-asteen ammattilaisille tärkeää taustatietoa.

Vuosina 2020-2021 kunkin EU-maan kansalliset hallintoviranomaiset ja tutkimusryhmät valmistautuivat komission johdolla eurooppalaisen tutkinnon suorittaneiden seurantajärjestelmän käyttöönottoon. Valmistautuminen piti sisällään muun muassa sidosryhmien sitouttamista tutkinnon suorittaneiden seurantahankkeeseen sekä tietoteknisten ja tilastollisten sekä muiden valmiuksien parantamista.  

Seuraavat vaiheet

Komissio perusti vuonna 2022 asiantuntijaryhmän keskustelujen ja suositusten pohjalta tutkinnon suorittaneiden eurooppalaisen seurantaverkoston. Verkosto pyrkii edistämään yhteistyötä ja vastavuoroista oppimista seuranta-aloitteeseen osallistuvien maiden välillä.

Komissio arvioi neuvoston suosituksen täytäntöönpanon edistymistä vuonna 2023. Seurannan käyttöön ottaneiden EU-maiden määrän odotetaan kasvaneen 80 prosenttiin, minkä ansiosta vertailukelpoisia tietoja pitäisi olla saatavilla kattavasti vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Komissio arvioi, että tutkinnon suorittaneiden seuranta otetaan käyttöön Euroopan laajuisesti vuoteen 2025 mennessä.