Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kielellinen monimuotoisuus

Yleiskatsaus

Kielet ovat osa ihmisen identiteettiä, mutta ne ovat myös osa kollektiivista perintöä. Ne voivat rakentaa siltoja ihmisten välille ja yhdistää toisiinsa kansoja ja kulttuureja sekä edistää keskinäistä ymmärrystä ja yhteisen eurooppalaisen identiteetin tunnetta.

Monikielisyyspolitiikan ja -aloitteiden tehokas toteuttaminen voi laajentaa kansalaisten mahdollisuuksia. Kielitaito voi myös helpottaa työllistymistä ja palvelujen saantia, parantaa ihmisten tietoisuutta omista oikeuksistaan ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta kulttuurienvälisen vuoropuhelun ansiosta.

EU:ssa on nyt kolme kirjaimistoa ja 24 virallista kieltä. Lisäksi EU-maissa puhutaan noin 60:ta kieltä tietyillä alueilla tai tiettyjen ryhmien keskuudessa. Maahanmuutto on myös tuonut monia uusia kieliä EU:hun. EU:n rajojen sisällä arvioidaan olevan ainakin 175 eri kansalaisuutta.

Kielellisen monimuotoisuuden periaate sisältyy Euroopan unionin perusoikeuskirjan 22 artiklaan. Vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien kunnioittaminen on yksi perusoikeuskirjan perusarvoista. Perusoikeuskirjalla kielletään vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden syrjintä ja määrätään, että kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta on kunnioitettava kaikkialla EU:ssa. Komissio varmistaa, että perusoikeuksia ja erityisesti oikeutta syrjimättömyyteen kunnioitetaan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa.

EU-mailla on kuitenkin yksinoikeus määritellä ja tunnustaa rajojensa sisällä olevat kansalliset vähemmistöt ja niiden itsemääräämisoikeudet (Euroopan neuvoston alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan ja kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen mukaisesti). Tämä oikeus koskee myös kansallisia tai alueellisia vähemmistökieliä.

Kaikissa maissa on kielellistä monimuotoisuutta ja eri keinoja monikielisyysasioiden hallintaan. Kaksikielisillä alueilla ja monikielisissä koululuokissa eri puolilla Eurooppaa käytetään erilaisia mielenkiintoisia pedagogisia lähestymistapoja. Kaikissa Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvissa maissa toimiva EU:n koulutusalan tietoverkko Eurydice on sisällyttänyt alueellisten tai vähemmistökielten opetuksen tukitoimet vuonna 2017 julkaistuun Key Data on teaching languages at school in Europe -julkaisuunsa. Eurydicen tuoreemmassa julkaisussa on katsaus opetusviranomaisten alueellisten ja vähemmistökielten opetuksen tukemiseksi toteuttamiin toimiin.

EU:n kielellisen monimuotoisuuden tukihankkeet

Joka vuosi 26. syyskuuta Euroopan komissio järjestää yhdessä Euroopan neuvoston, eurooppalaisen nykykielten keskuksen, oppilaitosten ja kansalaisten kanssa Euroopan kielten päivän, jonka tarkoituksena on edistää kielellistä monimuotoisuutta ja kielten opiskelua ja oppimista. Euroopan kielten päivänä järjestetään erilaisia tapahtumia, joissa tuodaan esiin kielellistä monimuotoisuutta.

EU:n koulutus- ja kulttuuriohjelmilla jatketaan kieltenoppimishankkeiden tukemista. EU tukee kieltenoppimista ja kielellistä monimuotoisuutta rahoittamalla esimerkiksi liikkuvuusohjelmia, yhteistyöhankkeita ja Euroopan kulttuuripääkaupunkeja Erasmus+ -ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman kautta. Näiden ohjelmien ansiosta Euroopan alueellisten ja vähemmistökielten opiskelua ja näkyvyyttä edistetään monilla onnistuneilla hankkeilla. Eurydicen tiedotteessa Euroopan koulujen alue- ja vähemmistökielten opetuksesta on joitakin esimerkkejä hankkeista.

Luova Eurooppa -ohjelmalla edistetään kirjallisuuden kääntämistä, jotta yhä useammat voisivat lukea tärkeitä kirjallisia teoksia ja jotta EU:n kielellinen moninaisuus säilyisi.