Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Koulutuksen seurantakatsaus ("Education and Training Monitor”)

Mikä on koulutuksen seurantakatsaus?

EU:n koulutuksen seurantakatsaus ilmestyy jo yhdeksännen kerran. Tuttuun tapaan se sisältää seikkaperäistä tilastotietoa kansallisten koulutusjärjestelmien kehittymisestä EU:ssa.

EU on vuonna 2009 laatinut koulutuspoliittisen yhteistyön strategiset puitteet (ET 2020), ja seurantakatsauksessa tarkastellaan EU-maiden edistymistä yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Siinä on myös tietoa koulutuspoliittisista toimista, joita on toteutettu osana talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa.

Tilastojen lisäksi katsaus sisältää ehdotuksia koulutuspoliittisiksi uudistuksiksi, joiden avulla kansalliset koulutusjärjestelmät pystyvät paremmin vastaamaan yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarpeisiin.

Katsauksessa kartoitetaan myös koulutukseen liittyviä määrärahakohteita EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa eli monivuotisessa rahoituskehyksessä.

EU-maiden vertailun lisäksi katsaukseen sisältyy 27 maakohtaista raporttia.

Vuoden 2020 katsaus

Komissaari Mariya Gabriel esitteli vuoden 2020 koulutuksen seurantakatsauksen DigiEduHack -konferenssissa 12.11.2020.

Vuoden 2020 katsaus on viimeinen eurooppalaisen koulutuspoliittisen yhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) osalta. EU-maat ovat luotujen EU-vertailuarvojen pohjalta edistyneet huomattavasti esimerkiksi koulunkäyntimahdollisuuksien parantamisessa.

Seurantakatsauksen pääteemana on tällä kertaa digitaalinen koulutus ja osaaminen. Siinä käsitellään myös covid-19-pandemian aiheuttaman koulujen sulkemisen ja etäopetuksen vaikutuksia.

Noin 20 prosenttia 15-vuotiaista oppilaista EU:ssa uhkaa jäädä ns. koulutusköyhyyden uhreiksi, koska heillä on puutteellinen luku- ja kirjoitustaito tai matematiikan ja luonnontieteellisten aineiden taito. 

Vuoden 2020 katsaukseen liittyviä julkaisuja (EU:n ja kansallisen tason raportteja, tietokoosteita, infografiikoita, esite EU:n vertailuarvoista, tietoa räätälöitävistä datajoukoista, karttoja ja kaavioita) on saatavilla englanniksi ja pääosin kunkin maan kansallisella kielellä Euroopan unionin julkaisutoimiston sivustolla.

Lisätietoja

Lisätietoja vuoden 2020 katsauksesta: Komission lehdistötiedote.

Edellisen vuoden (2019) koulutuksen seurantakatsaus kokonaisuudessaan

Koulutusalan EU:n vertailuarvoihin liittyviä datajoukkoja, karttoja ja kaavioita on saatavana Eurostat-verkkosivuston kautta.

Eurydice-verkosto julkaisee EU-maiden kansallisia koulutuspolitiikkoja ja -järjestelmiä koskevaa tietoa ja vertailevia raportteja yksittäisistä aiheista, indikaattoreista ja tilastoista (kuten eurooppalaisten koulutusjärjestelmien seurannassa käytettävistä rakenteellisista indikaattoreista).

Koulutusalan seurantakatsausta koskevat tiedustelut: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>