Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade

Mis on hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade?

Üheksandat aastat järjest kogutakse hariduse ja koolituse ülevaate abil erinevaid tõendeid riiklike haridus- ja koolitussüsteemide arengu kohta kõikjal Euroopa Liidus (EL).

Aruandes hinnatakse riikide edusamme hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilises raamistikus (HK 2020) seatud eesmärkide suunas. Selles esitatakse ka ülevaade meetmetest, mida on võetud Euroopa poolaasta raames haridusvaldkonnaga seotud küsimuste lahendamiseks.

Ülevaates soovitatakse poliitikareforme, mis võiksid muuta riiklikud haridus- ja koolitussüsteemid ühiskonna ja tööturu vajadustele paremini vastavaks.

Lisaks aitab aruanne kindlaks teha valdkonnad, kuhu tuleks ELi järgmises pikaajalises eelarves (mitmeaastane finantsraamistik) suunata ELi rahalised vahendid hariduse, koolituse ja oskuste jaoks.

Ülevaade sisaldab riikidevahelist võrdlust ja 27 põhjalikku aruannet riikide kohta.

2020. aasta ülevaade

Volinik Mariya Gabriel teatas 2020. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaatest 12. novembril 2020 toimunud konverentsil DigiEduHack.

See on viimane ülevaade hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) raames. Euroopa riigid on alates 2009. aastast, mil kehtestati ELi sihttasemed, teinud selle protsessi raames suuri edusamme hariduses osalemise suurendamiseks.

2020. aasta ülevaate juhtteema on digiõppekoolitus ja digipädevus. Samuti käsitletakse selles COVIDi põhjustatud koolide sulgemise ja kaugõppe mõjusid.

Vaatamata sellele on 15-aastastest õpilastest üle kogu Euroopa ligikaudu 20% haridusvaesuse ohus, kuna neil puuduvad põhipädevused kirjaoskuse ja matemaatika alal ning piisavad teadmised loodusteaduste valdkonnas. 

2020. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate väljaanded (ELi ja riikide aruanded, ELi teabeleht, ELi infograafikud, teabeleht ELi sihttasemete kohta ning Eurostati kohandatavad andmestikud, kaardid ja diagrammid) on kättesaadavad inglise ja vastava riigi keeles ning html-vormingus Euroopa Liidu Väljaannete Talituse veebisaidil.

Lisateave

Lisateavet 2020. aasta ülevaate kohta leiate komisjoni pressiteatest.

2019. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate täisversioon.

ELi hariduse ja koolituse sihttasemeid puudutavad ajakohastatud ja kohandatavad andmestikud, kaardid ja diagrammid on kättesaadavad Eurostati asjakohasel veebisaidil.

Võrgustik Eurydice avaldab teavet ELi liikmesriikide hariduspoliitika ja -süsteemide kohta, samuti võrdlevaid aruandeid konkreetsete teemade kohta, näitajaid ja statistilisi andmeid (sealhulgas struktuurinäitajad haridus- ja koolitussüsteemide kohta Euroopas).

Küsimused ülevaate kohta palume saata aadressil: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>