Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade

Mis on hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade?

Kümnendat aastat järjest kogutakse hariduse ja koolituse ülevaate abil erinevaid tõendeid riiklike haridus- ja koolitussüsteemide arengu kohta kõikjal Euroopa Liidus.

Aruandes hinnatakse riikide edusamme nende ELi tasandi eesmärkide saavutamisel, mis on seatud strateegilises raamistikus üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, et liikuda Euroopa haridusruumi loomise suunas ja kaugemale (2021–2030).

Ülevaates analüüsitakse peamisi haridusalaseid probleeme ja viimase aja poliitilisi arenguid ELi ja riikide tasandil. Selles tuuakse välja poliitikameetmed, millega viia Euroopa haridussüsteemid paremini vastavusse ühiskonna ja tööturu vajadustega.

Ülevaade sisaldab ELi tasandi analüüsi ja aruandeid 27 riigi kohta.

2021. aasta ülevaade

Euroopa Komisjoni innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel andis 2021. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaatest teada 9. detsembril 2021 toimunud neljandal Euroopa haridusalasel tippkohtumisel.

2021. aasta ülevaates keskendutakse heaolule hariduses ning kirjeldatakse seda, kuidas taaste- ja vastupidavusrahastu kaudu toetatakse ELi haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamist.

2021. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate väljaanded, sealhulgas

  • ELi ja riikide aruanded
  • kokkuvõte
  • ELi teabeleht
  • ELi infograafikud
  • teabeleht ELi tasandi eesmärkide kohta
  • Eurostati kohandatavad andmestikud 
  • kaardid ja graafikud 

on kättesaadavad inglise ja vastava riigi keeles html-vormingus Euroopa Liidu Väljaannete Talituse veebisaidil.

Lisateave

Hariduse ja koolituse valdkonna ELi tasandi eesmärkidega seotud ajakohastatud ja kohandatavad andmestikud, kaardid ja graafikud on kättesaadavad Eurostati veebisaidil.

Võrgustik Eurydice avaldab teavet ELi liikmesriikide hariduspoliitika ja -süsteemide kohta, samuti võrdlevaid aruandeid konkreetsete teemade kohta, näitajaid ja statistilisi andmeid (sealhulgas struktuurinäitajad haridus- ja koolitussüsteemide kohta Euroopas).

Lisateabe saamiseks jälgige programmi „Erasmus+“ Twitteris ja teemaviidet #ETMonitor.

Kui teil on küsimusi, saatke e-kiri aadressil eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and customisable datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.