Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplan for digital uddannelse (2021-2027)

Hvad er handlingsplanen for digital uddannelse?

Handlingsplanen for digital uddannelse (2021-2027) er et fornyet politikinitiativ i EU, der skal støtte bæredygtig og effektiv tilpasning af uddannelsessystemerne i EU-landene til den digitale tidsalder.

Handlingsplanen for digital uddannelse:

 • indeholder en langsigtet strategisk vision for europæisk digital uddannelse, der er af høj kvalitet, inklusiv og tilgængelig 
 • imødekommer de udfordringer og muligheder, som covid-19-pandemien har medført, hvilket har ført til en hidtil uset anvendelse af teknologi til uddannelsesformål. 
 • stræber efter et stærkere samarbejde på EU-plan om digital uddannelse og understreger vigtigheden af at samarbejde på tværs af forskellige sektorer for at føre uddannelse ind i den digitale tidsalder
 • præsenterer muligheder, herunder bedre kvalitet og kvantitet af undervisningen inden for digital teknologi, støtte til digitalisering af undervisningsmetoder og pædagogikker samt tilvejebringelse af den nødvendige infrastruktur til inklusiv og resilient fjernundervisning

For at nå disse mål indeholder handlingsplanen to prioritetsområder

 1. Vi skal udvikle et velfungerende økosystem for digital uddannelse

Dette kræver:

 • infrastruktur, konnektivitet og digitalt udstyr
 • effektiv planlægning og udvikling af digital kapacitet, herunder relevant organisationsmæssig kapacitet
 • undervisere, der er kompetente og fortrolige med de digitale redskaber
 • læringsindhold af høj kvalitet, brugervenlige værktøjer og sikre platforme, der lever op til kravene til fortrolighed og etiske standarder.
 1. Vi skal forbedre borgernes digitale færdigheder som led i den digitale omstilling

Dette kræver:

 • grundlæggende digitale færdigheder fra en tidlig alder
 • digital kunnen, herunder viden om hvordan man bekæmper misinformation
 • undervisning i IT
 • godt kendskab til og forståelse af dataintensive teknologier som f.eks. kunstig intelligens
 • avancerede digitale færdigheder, hvilket betyder, at vi får flere IT-eksperter 
 • sikring af, at piger og unge kvinder er ligeligt repræsenteret i IT-uddannelserne og -erhvervene.

Hvorfor er der behov for handling?

Den digitale omstilling har transformeret samfundet og økonomien og har en stadig større indvirkning på hverdagen. Indtil covid-19-pandemien var dens indvirkning på uddannelse imidlertid langt mere begrænset. 

Pandemien har vist, at det er af afgørende betydning at have et uddannelsessystem, der er klar til den digitale tidsalder. 

Covid-19-pandemien viste os, at der var behov for et højere niveau af digitale færdigheder inden for uddannelse, med førte også til forstærkning af eksisterende udfordringer og øget ulighed mellem dem, der har adgang til digital teknologi, og dem, der ikke har, herunder dårligt stillede personer. 

Pandemien har også afsløret en række udfordringer i uddannelsesystemerne vedrørende uddannelsesinstitutionernes digitale kapacitet, læreruddannelse og det generelle niveau af digitale færdigheder. 

Tallene taler for sig selv:

 • En undersøgelse fra 2018 fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) viste, at i gennemsnit følte færre end 40 % af underviserne i hele EU sig klar til at anvende digital teknologi i undervisningen, dog med store forskelle mellem de enkelte EU-lande.
 • Mere end en tredjedel af de 13-14-årige, der deltog i ICILS-undersøgelsen (International Computer and Information Literacy Study) i 2018, besad ikke de mest grundlæggende digitale færdigheder.
 • En fjerdedel af lavindkomsthusstande har ikke adgang til computere og bredbånd, med store forskelle på tværs af EU baseret på husstandsindkomst (Eurostat, 2019)

Pandemien har fremskyndet en allerede eksisterende tendens til onlinebaseret og hybrid læring.

Dette skift har afsløret nye og innovative måder, hvorpå de studerende og underviserne kan organisere deres undervisnings- og læringsaktiviteter og interagere på en mere personlig og fleksibel måde online. 

Disse ændringer kræver en stærk og koordineret indsats på EU-plan for at støtte uddannelsessystemerne i at imødegå de udfordringer, der er blevet identificeret og fremprovokeret af covid-19-pandemien, samtidig med at der udarbejdes en langsigtet vision for fremtidens digitale uddannelse i Europa. 

Politisk kontekst

Behovet for en ny handlingsplan, der bygger på den første handlingsplan for digital uddannelse (2018-2020) blev udtrykt i de politiske retningslinjer fra Europa-Kommissionens formand, Ursula Von der Leyen, i juli 2019. 

Den fornyede handlingsplan for digital uddannelse bidrager til Kommissionens prioritet "Et Europa klar til den digitale tidsalder og til Next Generation EU. Den støtter ligeledes genopretnings- og resiliensfaciliteten, der stræber efter at skabe et grønnere, mere digitalt og resilient EU. 

Handlingsplanen for digital uddannelse spiller en afgørende rolle med hensyn til at realisere visionen om at opnå et europæisk uddannelsesområde i 2025. Den bidrager til at opnå målene i den europæiske dagsorden for færdigheder, handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder og Det digitale kompas 2030: Europas kurs i det digitale årti".

Åben offentlig høring

Fra juli til september 2020 afholdt Kommissionen en åben offentlig høring for at indsamle holdninger og erfaringer fra alle borgere, institutioner og organisationer fra de offentlige og private sektorer vedrørende covid-19-pandemiens indvirkning på uddannelse, det deraf følgende skift til fjern- og onlineundervisning og deres vision for den digitale uddannelses fremtid i Europa. 

Den offentlige høring viste, at

 • næsten 60 % af respondenterne ikke havde anvendt fjern- og onlineundervisning før krisen
 • 95 % mener, at covid-19-pandemien markerer et vendepunkt for, hvordan teknologien anvendes i uddannelse
 • onlineundervisningsressourcer og -indhold skal være mere relevant, interaktivt og let at anvende, og at det ikke må være afhængigt af det enkelte by eller kommunes økonomiske ressourcer
 • over 60 % følte, at de havde forbedret deres digitale færdigheder under krisen, og mere end 50 % af respondenterne ønskede at bygge videre på dette.

Med mere end 2 700 svar fra 60 lande og 127 indsendte holdningsdokumenter bidrog høringen med oplysninger til Kommissionens forslag til en fornyet handlingsplan for digitale uddannelse, der blev vedtaget af kommissærkollegiet den 30. september 2020.

Foranstaltninger i handlingsplanen for digital uddannelse

Handlingsplanen for digital uddannelse indeholder følgende foranstaltninger for perioden 2021-2027:

Prioritet 1: Fremme af udviklingen af et højtydende digitalt uddannelsesøkosystem

 • Foranstaltning 1: Strategisk dialog med EU-landene om de vigtigste faktorer for vellykket uddannelse
 • Foranstaltning 2: Rådets henstilling om blandet undervisning i primær- og sekundæruddannelsen
 • Foranstaltning 3: Europæisk handlingsprogram for digitalt uddannelsesindhold
 • Foranstaltning 4: Konnektivitet og digitalt udstyr til uddannelse
 • Foranstaltning 5: Planer for digital omstilling for uddannelsesinstitutioner
 • Foranstaltning 6: Kunstig intelligens og dataanvendelse inden for uddannelse 

Prioritet 2: Forbedring af digitale færdigheder og kompetencer til den digitale omstilling 

 • Foranstaltning 7: Fælles retningslinjer til undervisere og uddannelsespersonale for at fremme digitale kompetencer og bekæmpe misinformation gennem uddannelse 
 • Foranstaltning 8: Opdatering af den europæiske digitale kompetenceramme, så den omfatter færdigheder i kunstig intelligens og datahåndtering
 • Foranstaltning 9: Europæisk certifikat for digitale færdigheder (EDSC)
 • Foranstaltning 10: Rådets henstilling om et bedre udbud af undervisning i digitale færdigheder på uddannelserne
 • Foranstaltning 11: Indsamling af tværnationale data om de studerendes digitale færdigheder og indførelse af et EU-mål for studerendes digitale kompetencer
 • Foranstaltning 12: Praktikophold vedrørende digitale muligheder
 • Foranstaltning 13: Tilskyndelse af kvinder til at vælge STEM-fag
 • Digitalt uddannelsescentrum 

Det digitale uddannelsescentrum

For at understøtte begge prioritetsområder vil Kommissionen etablere et digitalt uddannelsescentrum, der skal styrke samarbejdet og udvekslingen af information inden for digital uddannelse på EU-plan.

Første handlingsplanen for digital uddannelse 

Handlingsplanen for digital uddannelse (2021-2027) er en videreførelse af den første handlingsplan for digital uddannelse (2018-2020), der havde følgende prioritetsområder:

 • bedre udnyttelse af digital teknologi til undervisning og læring
 • udvikling af digitale kompetencer og færdigheder
 • bedre uddannelse gennem bedre dataanalyser og prognoser.

Kontakt os

Handlingsplanen for digital uddannelse koordineres af Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kulturs (GD EAC) enhed for digital uddannelse. 

Hvis du er interesseret i at vide mere om handlingsplanen for digital uddannelse, kan du kontakte os på følgende e-mailadresse:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Følg @EUDigitalEdu på Twitter for at få de seneste nyheder og oplysninger om den nyeste udvikling i forbindelse med handlingsplanen for digital uddannelse og dens foranstaltninger. 


Billede i sidehoved: © Den Europæiske Union, 2021.