Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Handlingsplanen for digital uddannelse for 2021-2027

Hvad er handlingsplanen for digital uddannelse?

Handlingsplanen for digital uddannelse (2021-2027) er et nyt politisk initiativ fra EU, der fastlægger en fælles vision for inkluderende og tilgængelig digital uddannelse af høj kvalitet i Europa og har til formål at understøtte tilpasningen af medlemslandenes uddannelsessystemer til den digitale tidsalder.

Handlingsplanen opfordrer til øget samarbejde på europæisk plan om digital uddannelse for at tage fat om udfordringerne fra covid-19-pandemien og de muligheder, der også opstod i kølvandet på den. Den beskriver desuden muligheder for lærere og studerende, politiske beslutningstagere samt den akademiske verden og forskere i de enkelte lande, på EU-plan og globalt.

Planen bidrager til at gennemføre Kommissionens prioritet "Et Europa klar til den digitale tidsalder" og Next Generation EU. Den understøtter ligeledes genopretnings- og resiliensfaciliteten, der har til formål at skabe et grønnere, mere digitalt og modstandsdygtigt EU.

Endelig spiller handlingsplanen for digital uddannelse en afgørende rolle for at realisere visionen om et europæisk uddannelsesområde inden 2025, og den bidrager til at nå målene i den europæiske dagsorden for færdigheder, handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder og Det digitale kompas 2030: Europas kurs i det digitale årti.

Som grundlag for forslaget gennemførte Kommissionen fra juli til september 2020 en åben offentlig høring for at indsamle synspunkter og erfaringer fra borgere, institutioner og organisationer.

Indsatsområderne i handlingsplanen for digital uddannelse

Planen for digital uddannelse indeholder to strategiske prioriteter og fjorten indsatsområder, der understøtter dem:

Prioritet 1: Vi skal fremme udviklingen af et højtydende digitalt uddannelsesøkosystem

Hvad vil Kommissionen gøre for at opnå dette?

Prioritet 2: Vi skal forbedre de digitale færdigheder og kompetencer som led i den digitale omstilling

Hvad vil Kommissionen gøre for at opnå dette?

Den europæiske platform for digital uddannelse

For at understøtte begge prioriteter vil Kommissionen etablere en europæisk platform for digital uddannelse, der skal styrke samarbejdet og udvekslingen af information inden for digital uddannelse på EU-plan.

Hvorfor er der behov for handling?

Den digitale omstilling har ændret samfundet og økonomien, den får en stadig større indvirkning på dagligdagen, og den har vist, at der er behov for større digital kapacitet i uddannelsessystemerne og -institutionerne.

Covid-19-pandemien har fremskyndet den allerede eksisterende tendens til onlinebaseret og hybrid læring. Pandemien satte gang i nye og innovative metoder, som de studerende og underviserne kan bruge til at organisere deres undervisnings- og læringsaktiviteter og interagere mere personligt og fleksibelt online. Samtidig afslørede udbredelsen af de digitale teknologier til uddannelse en række problemer og uligheder mellem dem, der har adgang til digitale teknologier, og dem, der ikke har (bl.a. personer fra dårligt stillede miljøer). Dertil kommer mangler, hvad angår uddannelsesinstitutionernes digitale kapacitet, læreruddannelserne og det generelle niveau for digitale færdigheder.

Den nye situation kræver en stærk og koordineret indsats på EU-plan for at hjælpe uddannelsessystemerne til at løse de problemer, der er blevet tydeliggjort og fremprovokeret af covid-19-pandemien, og for at udarbejde en langsigtet vision for fremtidens digitale uddannelse i Europa.

Tallene taler også for sig selv:

  • En undersøgelse fra 2018 fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) viste, at i gennemsnit følte færre end 40 % af underviserne i hele EU sig klar til at anvende digital teknologi i undervisningen, dog med store forskelle mellem de enkelte EU-lande.
  • Mere end en tredjedel af de 13-14-årige, der deltog i ICILS-undersøgelsen (International Computer and Information Literacy Study) i 2018, besad ikke de mest grundlæggende digitale færdigheder.
  • En fjerdedel af alle lavindkomsthusstande har ikke adgang til computere og bredbånd, med store forskelle på tværs af EU baseret på husstandsindkomst (Eurostat, 2019)
  • 95 % af svarpersonerne i den åbne offentlige høring om handlingsplanen for digital uddannelse mener, at covid-19-pandemien var et vendepunkt for, hvordan teknologi benyttes inden for uddannelse (Handlingsplanen for digital uddannelse, åben offentlig høring, 2020)

Den første handlingsplan for digital uddannelse

Handlingsplanen for digital uddannelse (2021-2027) er en videreførelse af den første handlingsplan for digital uddannelse (2018-2020).

Kontakt os

Handlingsplanen for digital uddannelse koordineres af Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kulturs (GD EAC) enhed for digital uddannelse.

Hvis du er interesseret i at vide mere om handlingsplanen for digital uddannelse, kan du skrive til:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents