Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Co je Monitor vzdělávání a odborné přípravy?

Monitor vzdělávání a odborné přípravy již deset let shromažďuje širokou škálu poznatků, které ilustrují, jakým směrem se vyvíjejí vnitrostátní systémy vzdělávání a odborné přípravy v Evropské unii (EU).

Zpráva měří pokrok zemí při plnění cílů strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030).

Monitor analyzuje klíčové výzvy v oblasti vzdělávání a nejnovější vývoj politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. Poukazuje na politická opatření, která mohou zajistit, aby evropské vzdělávací systémy lépe reagovaly na potřeby trhu práci i společnosti jako takové.

Zahrnuje také analýzu na úrovni EU a 27 zpráv o jednotlivých zemích.

Zpráva za rok 2021

Během čtvrtého evropského summitu o vzdělávání 9. prosince 2021 představila eurokomisařka pro oblast inovací, výzkumu, kultury, vzdělávání a mládeže Marija Gabrielová nový monitor za rok 2021.

V roce 2021 se zaměřuje na well-being ve vzdělávání a poskytuje přehled o tom, jak bude Nástroj pro oživení a odolnost podporovat modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy v EU.

Obsah Monitoru vzdělávání a odborné přípravy za rok 2021:

  • zprávy o situaci v EU a jednotlivých zemích
  • shrnutí
  • infopřehled EU
  • infografika EU
  • brožura o cílech na úrovni EU
  • personalizované datové soubory Eurostatu 
  • mapy a grafy 

Vše je k dispozici v angličtině a příslušných jazycích ve formátu HTML na internetových stránkách Úřadu pro publikace Evropské unie.

Další informace

Aktualizované a personalizované datové soubory, mapy a grafy související s cíli v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na úrovni EU najdete na stránkách Eurostatu.

Síť Eurydice zveřejňuje informace o vnitrostátních politikách a systémech vzdělávání v zemích EU, jakož i srovnávací zprávy o konkrétních tématech, ukazatelích a statistikách (včetně strukturálních ukazatelů pro monitorování systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě).

Sledujte program Erasmus+ na Twitteru a další aktuality o monitoru #ETMonitor.

V případě dotazů pište na e-mailovou adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and personalised datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.