Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейското висше образование в световен план

Защо е важно международното сътрудничество във висшето образование? 

Институциите за висше образование отчитат необходимостта да излязат извън научната общност и да достигнат до по-широкия свят и през границите, за да изпълнят ролята си, свързана с предаването на ефективни умения на специалистите и политиците на бъдещето. 

Въпреки че ЕС има дълга история на сътрудничество в областта на висшето образование между държавите членки, международната академична мрежа все повече се ангажира с партньорски държави извън Европа. Ето защо ЕС трябва да насърчава това международно измерение чрез подкрепа за сътрудничеството и политическия диалог.

Ползите са за всички страни. Придаването на международно измерение на политиките на ЕС в областта на висшето образование подпомага постигането на целите на вътрешната политика на ЕС по отношение на образованието и обучението. По-конкретно, сътрудничеството между университетите както във, така и извън Съюза, спомага да се привлекат най-добрите специалисти в сферата на висшето образование в ЕС и да се насърчава обучението между партньори и сравняването на международно равнище. Това от своя страна насърчава върховите постижения в областта на научните изследвания и преподаването.

Освен това международното сътрудничество в тази област подкрепя иновациите и създаването на работни места в ЕС, като прави възможна мобилността на умения между отделните държави. Периодите на обучение или преподаване в чужбина се признават навсякъде като начин за подобряване на индивидуалната пригодност за заетост. В световен мащаб тази мобилност поощрява бъдещите поколения да мислят с поглед към света като цяло.

Нещо повече, международното сътрудничество в областта на висшето образование е ефективен инструмент за подпомагане на усилията на обществената дипломация на ЕС по света. То работи за насърчаване на подкрепата за политиките на ЕС извън границите на Съюза, по-специално за тези в областите на разширяване и съседство, международно развитие, миграция и междукултурен диалог. То развива и поддържа трайни човешки контакти между представителите на академичните среди и завършилите висше образование, които се стремят да се справят с общите предизвикателства. 

За партньорските държави по света подкрепата на сътрудничеството в областта на висшето образование е от ключово значение за укрепване на придобиването на умения и развитието в съответствие с целите на Организацията на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие, и по-специално цел 4: Качествено образование. Много проекти за сътрудничество във висшето образование развиват умения, които са необходими за постигането на действителен напредък и в други цели, например, подобряване на енергийната ефективност, опазване на морската среда, гарантиране на продоволствената сигурност.

През 2014 г. всички страни по света получиха достъп до програмата „Еразъм+“, която сега представлява съществена част от регионалното сътрудничество на ЕС по света, с цел да се допринесе за намаляване на бедността и за насърчаване на приобщаващия растеж. 

Програмата „Еразъм+“ подкрепя модернизирането на учебните програми, допринася за подобряване на качеството на преподаването и обучението, подкрепя по-прозрачното управление на образованието и сътрудничеството между публичния и частния сектор в тази област. 

Научете повече за ролята на „Еразъм+“ във връзка с международното сътрудничество в световен мащаб чрез регионалните информационни брошури за водещата образователна програма на ЕС.