Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas augstākā izglītība pasaulē

Kāpēc starptautiskā sadarbība ir svarīga augstākajā izglītībā? 

Augstākās izglītības iestādes atzīst, ka ir jāpārvar universitātes pilsētiņu limiti un ierobežojumi, lai kalpotu savam mērķim, kas ir nodrošināt turpmākajiem praktiķiem un lēmumu pieņēmējiem efektīvas prasmes. 

Lai gan ES dalībvalstis jau ilgu laiku sadarbojas augstākās izglītības jomā, šī starptautiskā akadēmiskā sadarbība arvien vairāk iesaista partnervalstis ārpus Eiropas. Tādēļ ES ir jāveicina šī starptautiskā dimensija, atbalstot sadarbību un stratēģiskus dialogus.

No tā iegūtu visas puses. Piešķirot starptautisku dimensiju ES politikai augstākās izglītības jomā, tiek atbalstīta ES iekšpolitikas mērķu sasniegšana izglītības un apmācības jomā. Jo īpaši sadarbība, kas tiek īstenota starp augstskolām kā Savienības iekšienē, tā ārpus tās, palīdz piesaistīt lielākos talantus augstākajā izglītībā ES un veicināt savstarpēju mācīšanos un starptautiskus salīdzinājumus, kas savukārt veicina izcilību pētniecībā un pasniegšanā.

Turklāt starptautiskā sadarbība šajā jomā, nodrošinot prasmju mobilitāti starp valstīm, atbalsta inovāciju un darbvietu radīšanu ES. Attiecībā uz ārvalstīs aizvadītiem studiju vai pasniegšanas periodiem ir viennozīmīgi atzīts, ka tie uzlabo personu profesionālo piemērotību darba tirgum. Kopumā šī mobilitāte mudina nākamās paaudzes domāt plašāk, pāri nacionālajām robežām un ar starptautisku skatu.

Starptautiskā sadarbība augstākās izglītības jomā ir efektīvs līdzeklis, kā stiprināt ES publiskās diplomātijas pūliņus pasaulē. Tā sekmē atbalstu ES politikai ārpus Savienības robežām, jo īpaši paplašināšanās un kaimiņattiecību jomā, starptautiskās attīstības jomā un migrācijas un starpkultūru dialoga jomā. Tā ļauj akadēmisko aprindu pārstāvjiem un augstskolu absolventiem, kuri tiecas rast risinājumu kopīgajām problēmām, nodibināt un uzturēt noturīgus kontaktus. 

Partnervalstīm citviet pasaulē atbalsts sadarbībai augstākās izglītības jomā ir izšķirīgi svarīgs, lai stiprinātu prasmju apguvi un pilnveidi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jo īpaši 4. mērķi: kvalitatīva izglītība. Daudzi sadarbības projekti augstākās izglītības jomā attīsta prasmes, kas ir vajadzīgas, lai efektīvi virzītos arī uz citu mērķu sasniegšanu, tādu kā lielāka energoefektivitāte, jūras vides aizsardzība un uzturdrošība.

2014. gadā visām pasaules valstīm tika piešķirta piekļuve programmai “Erasmus+”, kas tagad ir būtiska daļa no ES reģionālās sadarbības pasaulē, un mērķis ir palīdzēt mazināt nabadzību un veicināt iekļaujošu izaugsmi. 

“Erasmus+” atbalsta izglītības programmu modernizāciju, palīdz uzlabot pasniegšanas un izglītības kvalitāti, atbalsta caurskatāmāku izglītības pārvaldību un sadarbību šīs jomas publiskajā un privātajā sektorā. 

Uzziniet vairāk par “Erasmus+” lomu starptautiskajā sadarbībā visā pasaulē, ieskatoties reģionālajās faktu lapās par ES izglītības pamatprogrammu.