Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie

Znaczenie współpracy międzynarodowej w szkolnictwie wyższym  

Aby skutecznie kształcić przyszłych specjalistów i polityków, instytucje szkolnictwa wyższego muszą wyjść poza obszar swoich uczelni i rozwijać współpracę, również międzynarodową. 

Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów UE od dawna ze sobą współpracują, a w europejskich sieciach akademickich coraz częściej uczestniczą kraje partnerskie spoza Europy. UE musi zatem umacniać ten międzynarodowy wymiar europejskiej edukacji poprzez propagowanie współpracy i dialogu politycznego.

Jest to z korzyścią dla wszystkich stron. Międzynarodowy wymiar unijnej polityki w zakresie szkolnictwa wyższego sprzyja realizacji celów polityki wewnętrznej UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Współpraca między uczelniami, zarówno w Unii, jak i poza jej granicami, pomaga zwiększyć atrakcyjność edukacji w UE dla studentów z całego świata oraz promować wzajemne uczenie się i porównywanie programów studiów i kwalifikacji w skali międzynarodowej. To z kolei sprzyja doskonałym wynikom w dziedzinie badań naukowych i nauczania.

Współpraca międzynarodowa przyczynia się również do rozwoju innowacji i tworzenia miejsc pracy w UE, bowiem ułatwia osobom z kwalifikacjami karierę międzynarodową. Powszechnie uważa się, że czas spędzony za granicą na studiach lub zajęciach dydaktycznych zwiększa szanse na zatrudnienie. Ogólnie rzecz biorąc, tego rodzaju mobilność zachęca przyszłe pokolenia do myślenia w kategoriach międzynarodowych.

Co więcej, współpraca międzynarodowa w dziedzinie szkolnictwa wyższego stanowi skuteczne narzędzie wzmacniania działań unijnej dyplomacji publicznej na całym świecie. Zachęca ona do wspierania polityki UE poza jej granicami, zwłaszcza w dziedzinie rozszerzenia i sąsiedztwa, rozwoju międzynarodowego, migracji i dialogu międzykulturowego. Rozwija i podtrzymuje trwałe kontakty międzyludzkie między kadrą akademicką i absolwentami uczelni wyższych, którzy starają się razem stawiać czoła wspólnym wyzwaniom. 

Jeśli chodzi o kraje partnerskie na całym świecie, współpraca w zakresie szkolnictwa wyższego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju umiejętności zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, zwłaszcza z celem nr 4: edukacją wysokiej jakości. Wiele projektów dotyczących współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego ma służyć rozwijaniu umiejętności niezbędnych do realizacji innych celów, takich jak poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska morskiego i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Od 2014 r. w programie Erasmus+ mogą uczestniczyć kraje z całego świata. Ten program stanowi obecnie zasadniczą część regionalnej współpracy UE na całym świecie. Celem współpracy jest zmniejszenie ubóstwa i zwiększenie wzrostu gospodarczego sprzyjającego integracji społecznej. 

Program Erasmus+ wspiera modernizację programów kształcenia, przyczynia się do poprawy jakości nauczania i edukacji, promuje bardziej przejrzyste zarządzanie w zakresie edukacji oraz współpracę w sektorze publicznym i prywatnym w tej dziedzinie. 

Z regionalnych zestawień informacji o Erasmusie+ dowiesz się więcej o roli, jaką ten unijny program odgrywa we współpracy międzynarodowej na całym świecie.