Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen kansainvälinen ulottuvuus

Kansainvälisen yhteistyön merkitys korkea-asteen koulutuksessa 

Korkeakouluissa ollaan tietoisia siitä, että niiden olisi hyvä tehdä rajatylittävää yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tämä auttaisi niitä kehittämään opetustaan niin, että ne pystyvät tarjoamaan parasta mahdollista koulutusta tulevaisuuden ammattilaisille ja päättäjille. 

EU-jäsenmaissa on jo pitkään tehty korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Nyt kansainvälisessä akateemisen alan verkostoitumisessa on yhä useammin mukana myös Euroopan ulkopuolisia kumppanimaita. EU:n olisikin edistettävä tätä korkea-asteen koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta tukemalla yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua.

Korkeakoulupolitiikan kansainvälinen ulottuvuus hyödyttää kaikkia osapuolia. Lisäksi se tukee EU:n sisäpoliittisten tavoitteiden saavuttamista koulutuksen alalla. Tästä hyvänä esimerkkinä on yliopistojen välinen yhteistyö niin unionissa kuin sen ulkopuolella: sen avulla EU:n korkeakouluihin saadaan houkuteltua lahjakkaimmat opiskelijat ja edistetään vertaisoppimista ja kansainvälistä vertailua. Tämä puolestaan edistää huippuosaamista tutkimuksessa ja opetuksessa.

Koulutusalan kansainvälinen yhteistyö tukee innovointia ja työpaikkojen luomista EU:ssa, koska se mahdollistaa taitojen liikkuvuuden maiden välillä. Ulkomailla suoritetun opiskelu- tai opetusjakson katsotaan yleisesti parantavan yksilön työllistymismahdollisuuksia. Liikkuvuus koulutusalalla myös kannustaa tulevia sukupolvia tutustumaan oman maansa tarjoamien mahdollisuuksien ohella kansainväliseen koulutustarjontaan.

Lisäksi kansainvälinen koulutusyhteistyö on tehokas väline, jolla voidaan tukea EU:n julkisen diplomatian toimia eri puolilla maailmaa. Sen avulla parannetaan EU:n toimintapolitiikkojen tunnettuutta unionin ulkopuolella erityisesti laajentumis- ja naapuruuspolitiikan, kansainvälisen kehityksen, muuttoliikkeen ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun alalla. Samoihin ongelmiin ratkaisuja etsivät tutkijat ja tutkinnon suorittaneet voivat kansainvälisen yhteistyön ansiosta luoda ja ylläpitää kestäviä oman alan verkostoja. 

Eri puolilla maailmaa sijaitseville kumppanimaille puolestaan yhteistyön tukeminen on edellytys vahvemman osaamisen hankkimiselle ja kehittämiselle Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden ja erityisesti laadukasta koulutusta koskevan tavoitteen 4 mukaisesti. Lisäksi monilla korkea-asteen koulutusalan yhteistyöhankkeilla kehitetään taitoja, jotka ovat hyödyksi myös muiden tavoitteiden saavuttamisessa, kuten energiatehokkuuden parantamisessa, meriympäristön suojelemisessa ja elintarviketurvallisuuden varmistamisessa.

Vuonna 2014 kaikki maailman maat otettiin mukaan Erasmus+ -ohjelmaan, joka on nykyisin olennainen osa alueellista yhteistyötä, jota EU tekee köyhyyden vähentämiseksi ja osallistavan kasvun edistämiseksi kaikkialla maailmassa. 

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan opetussuunnitelmien nykyaikaistamista ja laadukkaan opetuksen ja koulutuksen lisäämistä. Sillä myös kannustetaan julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita avoimempaan hallintoon koulutuksen ja yhteistyön alalla. 

Erasmus+ on EU:n koulutusalan lippulaivaohjelma, jolla on tärkeä rooli kansainvälisen yhteistyön edistäjänä. Lisätietoja annetaan ohjelman alueellisilla tietosivuilla.