Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Het Europees hoger onderwijs in de wereld

Waarom is internationale samenwerking in het hoger onderwijs belangrijk? 

Het hoger onderwijs beseft dat het de hand moeten reiken naar de rest van de wereld, over de grenzen heen, om zijn doel, het ontwikkelen van doeltreffende vaardigheden bij de professionals en besluitvormers van de toekomst, te bereiken. 

De EU heeft een lange traditie van samenwerking op het gebied van hoger onderwijs tussen haar lidstaten, maar nu worden bij deze internationale academische netwerken steeds vaker ook partnerlanden buiten Europa betrokken. De EU moet deze internationale dimensie bevorderen door samenwerking en beleidsdialogen te ondersteunen.

Daar vaart iedereen wel bij. Die internationale dimensie van het EU-beleid op het stuk van hoger onderwijs helpt de interne beleidsdoelstellingen van de EU op het gebied van onderwijs en opleiding te verwezenlijken. De samenwerking tussen universiteiten binnen en buiten de EU helpt de EU de beste talenten aan te trekken en stimuleert intercollegiaal leren en internationale vergelijkingen. Dit bevordert op zijn beurt de excellentie in onderzoek en onderwijs.

Internationale samenwerking op dit gebied stimuleert bovendien de innovatie en werkgelegenheid in de EU, doordat mensen met een goede opleiding makkelijker naar het buitenland kunnen gaan voor werk of studie. Algemeen wordt erkend dat een studie- of onderwijsperiode in het buitenland de individuele inzetbaarheid verbetert. Deze mobiliteit moedigt de komende generaties aan om zich over de nationale grenzen te oriënteren met een internationaal perspectief.

Bovendien is internationale samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs een doeltreffend middel om het imago van de EU in de wereld te verbeteren. Het zorgt voor steun voor het EU-beleid buiten de grenzen van de Unie, met name op het gebied van uitbreiding, nabuurschap, internationale ontwikkeling, migratie en interculturele dialoog. Zo worden duurzame persoonlijke contacten gelegd tussen academici en afgestudeerden die gemeenschappelijke uitdagingen proberen aan te pakken. 

Voor partnerlanden wereldwijd is samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs van cruciaal belang voor de verwerving en ontwikkeling van vaardigheden, in overeenstemming met de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN), met name de vierde doelstelling: kwaliteitsonderwijs. Veel projecten voor samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs zorgen voor de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om ten aanzien van andere doelstellingen vooruitgang te boeken, zoals energie-efficiëntie, de bescherming van het mariene milieu en voedselzekerheid.

In 2014 kregen alle landen in de wereld toegang tot het Erasmus+-programma, dat nu een essentieel onderdeel vormt van de regionale samenwerking van de EU wereldwijd, met als doel bij te dragen tot armoedebestrijding en de bevordering van inclusieve groei. 

Erasmus+ ondersteunt de modernisering van onderwijsprogramma’s, draagt bij tot de verbetering van de onderwijskwaliteit, en ondersteunt een transparantere governance van onderwijs en samenwerking op dit gebied in de publieke en de private sector. 

Lees meer over de rol van Erasmus+ bij de wereldwijde internationale samenwerking in regionale factsheets voor dit vlaggenschipprogramma van de EU op het gebied van onderwijs.