Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropsko visokošolsko izobraževanje v svetu

Pomen mednarodnega sodelovanja v visokem šolstvu 

Visokošolske ustanove se zavedajo, kako pomembno je sodelovanje z drugimi ustanovami v svetu, da bi bodoči strokovnjaki in snovalci politik lahko razvili učinkovite spretnosti. 

EU ima že dolgoletno tradicijo visokošolskega sodelovanja med državami članicami, vendar se v mednarodno akademsko mreženje vse bolj vključujejo partnerske države zunaj Evrope. EU mora zato spodbujati mednarodno razsežnost, tako da krepi sodelovanje in politični dialog.

To koristi vsem deležnikom. Ko EU dodaja mednarodno razsežnost politikam v visokem šolstvu, s tem podpira doseganje notranjih političnih ciljev EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Zlasti sodelovanje med univerzami znotraj in zunaj Unije pomaga pritegniti najbolj talentirane ljudi v visokem šolstvu v EU ter spodbujati vrstniško učenje ter mednarodne primerjave. Posledično se s tem krepi odličnost na področju raziskav in poučevanja.

Mednarodno sodelovanje na tem področju tudi podpira inovacije in ustvarjanje delovnih mest v EU, saj omogoča mobilnost znanj in spretnosti. Na splošno velja, da študijsko obdobje ali obdobje poučevanja v tujini povečuje zaposljivost posameznika. Mobilnost tudi spodbuja prihodnje generacije, da presegajo nacionalne meje in izkazujejo mednarodno usmerjenost.

Mednarodno sodelovanje v visokem šolstvu je učinkovito orodje za krepitev prizadevanj javne diplomacije EU v svetu. Krepi podporo politikam EU zunaj meja Unije, zlasti politikam na področju širitve in sosedstva, mednarodnega razvoja, migracij in medkulturnega dialoga. Razvija in ohranja trajne kontakte med visokošolskimi delavci in diplomanti, ki želijo reševati skupne izzive. 

Za partnerske države po vsem svetu velja, da je podpora sodelovanju v visokem šolstvu ključnega pomena za pridobivanje znanj in spretnosti ter razvoj v skladu s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov ter zlasti cilja 4: kakovostno izobraževanje. Številni projekti sodelovanja v visokem šolstvu razvijajo spretnosti, ki so potrebne za učinkovito doseganje ciljev, denimo izboljšanje energetske učinkovitosti, varstvo morskega okolja in zagotavljanje prehranske varnosti.

Leta 2014 je bil vsem državam na svetu omogočen dostop do programa Erasmus+, ki je zdaj bistveni del regionalnega sodelovanja EU v svetu. Namen je zmanjšati revščino in spodbujati vključujočo rast. 

Program Erasmus+ podpira modernizacijo učnih načrtov, pomaga izboljšati kakovost poučevanja in izobraževanja, podpira preglednejše upravljanje izobraževanja ter sodelovanje javnih in zasebnih sektorjev na tem področju. 

Več o vlogi programa Erasmus+ na področju mednarodnega sodelovanja v regionalnem informativnem pregledu tega vodilnega izobraževalnega programa EU.