Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Политически диалог с конкретни региони и страни по света

Как Комисията си сътрудничи с други държави в тази област? 

ЕС е създал редица форуми за диалог относно политиките за висше образование с държави и региони извън ЕС. 

В рамките на тези разговори се срещат висши служители и експерти от ЕС и от конкретната страна или регион и те често включват провеждането на конференции, семинари и проучвания по конкретни теми. 

Диалогът за политиките проправя пътя към засилено сътрудничество и мобилност между ЕС и държавите или регионите партньори. Информационни документи по държави и региони показват как по програма „Еразъм+“ се финансират мобилността и сътрудничеството между Европа и други части на света.

Контекст на политиката

Източното партньорство е съвместна политическа инициатива, която има за цел да задълбочи и укрепи отношенията между Европейския съюз, неговите държави членки и шестте държави от Източното партньорство: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна. 

Въпросите на политиката се обсъждат в четири тематични платформи: 

 • Укрепване на институциите и добро управление
 • Икономическо развитие и пазарни възможности
 • Свързаност, енергийна ефективност, околна среда и действия в областта на климата
 • Мобилност и контакти между хората

Диалог за политиките

Образованието, младежта и културата са разгледани в платформа 4, която обхваща също политическите диалози по въпросите на миграцията, мобилността, интегрираното управление на границите и научните изследвания и иновациите. 

Дискусионната група по образованието, културата и младежта бе одобрена на срещата на високо равнище на Източното партньорство през 2017 г. Групата съсредоточава усилията си върху изпълнението на цели 18 и 19 в рамките на пакета за младежта и образованието, като води дискусиите по въпросите на образованието, културата и секторите на творчеството, уменията на младите хора, предприемачеството и пригодността за заетост. 

Дискусионната група насърчава модернизацията, интернационализацията и цифровизацията (предлагането на електронно обучение) на системите за образование и обучение. Работи се и за по-широкото признаване на неформалното образование и за подпомагане на развитието на секторите на културата и творчеството в страните от Източното партньорство. 

Основни приоритети са: 

 • подкрепата и оправомощаването на младите хора чрез принос за създаване на приобщаваща и базирана на факти политика за младежта, 
 • партньорският диалог относно политиките и институциите в подкрепа на образованието и обучението на младите хора и прехода към заетост.

Контекст на политиката

В рамките на засилената европейска политика за съседство и съгласно съобщението от 2011 г. и оценката на тази политика от 2016 г. Европейската комисия се ангажира да: 

 • подкрепя модернизирането на системите за висше образование;
 • засили подкрепата за мобилността на студенти, преподаватели, университетски служители и млади хора от страните от Южното Средиземноморие.

Инструменти на ЕС за сътрудничество

Комисията насърчава целите за висшето образование, професионалното образование, обучението и младежта чрез редица програми и инициативи за международно сътрудничество, включително:

Контекст на политиката

Инициативата на ЕС за сътрудничество в областта на образованието с Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Косово*, Черна гора и Сърбия стартира през 2012 г. 

Всяка година се организират срещи на равнище министри с цел идентифициране на общи приоритети, обсъждане на последните политически мерки и мерки за реформа и вземане на решения по въпроси, свързани с регионалното сътрудничество и съдействието от страна на ЕС. 

Деветата министерска среща в рамките на Платформата за Западните Балкани за образование и обучение беше организирана онлайн на 2 декември 2020 г. заедно с платформата за научни изследвания и иновации. Основната цел на тази съвместна среща на министрите беше обсъждането и постигането на съгласие по текста на новата програма за Западните Балкани в областта на иновациите, научните изследвания, образованието, културата, младежта и спорта

Чрез министерската платформата се насърчават регионалното сътрудничество и комуникацията, включително обединяването на ресурси и обмена на добри практики с други държави от Западните Балкани, институциите на ЕС и държавите от Съюза. Предвиждат се също последващи действия по отношение на съвместни проекти, проучвания и събития. 

В дългосрочен план целта на този диалог е да се подпомогнат страните от Западните Балкани в техните усилия за провеждане на реформи, за да бъдат готови да поемат своите отговорности като бъдещи държави — членки на ЕС, включително да участват пълноценно в образователните програми на Съюза.

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Контекст на политиката

Основната тема на срещата на високо равнище между Африканския съюз и ЕС през 2017 г. беше „Инвестиране в младежта за ускорен приобщаващ растеж и устойчиво развитие“. Демографският растеж, миграцията, младежта, заетостта и уменията бяха в центъра на обсъжданията. 

Държавни ръководители от двата континента потвърдиха своя ангажимент за инвестиране в младите хора, образованието и уменията. Европейският съюз вече изпълнява този ангажимент с приемането на Панафриканската програма за периода 2018—2020 г. с бюджет от 400 милиона евро. 

Стратегическото партньорство между Африка и ЕС, в което участват 107 университета от 41 африкански държави, регионални органи и студенти, е прекрасен пример за сътрудничеството между ЕС и Африканския съюз. В резултат на диалога бяха приети следните инициативи:

 • Tuning Africa — процес на сътрудничество, при който се прави преглед на компетентностите и уменията, необходими за дадена дисциплина. В рамките на процеса се преразглеждат например учебни програми, за да могат учащите се да придобиват умения, които ще повишат шансовете им за успех на пазара на труда.
 • Чрез Хармонизацията на осигуряването на качество и акредитацията във висшето образование в Африка (HAQAA) се подкрепя Панафриканската рамка за акредитация и осигуряване на качеството. По-конкретно, HAQAA има за цел разработването на панафрикански стандарти и насоки за осигуряване на качеството във висшето образование, изграждането на капацитет в националните и регионалните организации за висше образование и подобряването на институционалната оценка.

Тези две инициативи бяха подновени съгласно настоящата рамка, а през 2019 г. започват и две нови водещи инициативи. ЕС ще подкрепи създаването на Асоциация на африканските студенти и бивши университетски възпитаници, имаща за цел да гарантира, че идеите на младите хора се вземат предвид в образователните процеси, политики и новаторски практики. Допълнително финансиране от ЕС бе отпуснато за пилотна инициатива за мобилност между африканските и европейските институти и доставчици на ПОО. Целите на инициативата са да се подобри професионалното развитие на преподавателите и ръководителите в областта на ПОО, като по този начин се разширят и уменията на учащите се.

Африка също участва активно в програмата „Еразъм+“, а африканските изследователи получават подкрепа чрез действията „Мария Склодовска-Кюри“. По линия на Вътрешноафриканската програма за академична мобилност се финансират партньорства и мобилност между университетите в Африка.

Диалог за политиките

ЕС и Бразилия подписаха съвместна декларация за сътрудничество в областта на образованието и обучението. Европейската комисия и бразилските органи за образование и обучение проведоха два политически диалога на правителствено равнище и един симпозиум.

Контекст на политиката

Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония обхваща редица политически диалози за по-нататъшно укрепване на тесните връзки между ЕС и Япония. Един от тях е политическият диалог между ЕС и Япония в областта на образованието, културата и спорта.

Този политически диалог се проведе за пръв път в Будапеща през юли 2018 г. и доведе до споразумение за отправяне на съфинансирана покана за съвместни магистърски програми ЕС-Япония, като се използва моделът „Еразмус Мундус“. През лятото на 2019 г. бяха избрани три съвместни програми.

Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония организира втората среща в рамките на политическия диалог между ЕС и Япония в областта на образованието, културата и спорта на 10 май 2021 г. в онлайн формат. 

В срещата участваха европейският комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел и г-н Коичи Хагиуда, японският министър на образованието, културата, спорта, науката и технологиите. 

По време на срещата ЕС имаше възможност да очертае настоящите приоритети на политиките и инициативите в областта на образованието, културата и спорта и да научи за приоритетите на Япония. 

Беше обърнато специално внимание на мерките за устойчивост и възстановяване във връзка с COVID-19 в тези три тежко засегнати сектора. 

Сътрудничеството с Япония в рамките на досегашните програми на ЕС, най-вече „Еразъм+“, е високо ценено и двете страни постигнаха споразумение за ново сътрудничество за мобилност на изследователи.

Съвместно изявление за пресата
 

Контекст на политиката

През последното десетилетие ЕС и Китай си сътрудничат тясно в областта на образованието и обучението, културата, многоезичието и младежта. 

Сътрудничеството досега се състои от редовни политически диалози на правителствено равнище, както и от конкретни резултати по отношение на съвместни проекти и събития.

От 2012 г. насам всички тези дейности са включени в междуличностния диалог на високо равнище между ЕС и Китай, третия стълб на отношенията между ЕС и Китай.

Той допълва другите два стълба: икономическия и търговски диалог на високо равнище и стратегическия диалог на високо равнище. 

Заседанията на междуличностния диалог на високо равнище се провеждат приблизително на всеки две години и се организират последователно от ЕС и Китай. Генерална дирекция „Образование и култура“ организира петата среща на междуличностния диалог на високо равнище между ЕС и Китай на 9 и 10 ноември 2020 г. Предишната среща се проведе в Шанхай през 2017 г.

Междуличностният диалог на високо равнище е общият механизъм, който обхваща всички съвместни инициативи между ЕС и Китай в областта на междуличностния обмен. Тези инициативи произтичат от заключенията от диалозите на лидерите и срещите на високопоставени служители, на които се определят дългосрочни цели, обменят се добри практики и се обсъждат области за бъдещо сътрудничество.

Диалогът има за цел да помогне за изграждането на взаимно доверие и укрепване на междукултурното разбирателство между ЕС и Китай.

Съвместно изявление за пресата

Контекст на политиката

ЕС и Индия си сътрудничат по редица образователни въпроси, включително: 

 • модернизацията на висшето образование;
 • високите академични постижения;
 • мобилността на преподаватели и студенти;
 • професионалното образование и обучение;
 • ученето през целия живот;
 • прозрачността;
 • качеството и равнопоставеността в образованието; 
 • взаимното признаване на квалификации.

По време на срещата на високо равнище между ЕС и Индия през 2008 г. двете страни обявиха намерението си да насърчават диалога и сътрудничеството в областта на образованието и културата. Идентифицираните области включват: професионалното обучение, техническото образование, признаването на квалификации, популяризирането на езиците и модернизацията на висшето образование с акцент върху качеството, прозрачността и партньорствата.

Контекст на политиката

От 2010 г. насам Европейската комисия и съответните мексикански органи за образование и обучение са провели два политически диалога на правителствено равнище.

Целта на тези диалози бе да се обсъдят въпроси от общ интерес на високо равнище, като по този начин се обменят добри практики и се идентифицират конкретни области за бъдещо сътрудничество. В по-дългосрочен план диалогът има за цел да насърчи сътрудничеството в областта на висшето образование и мобилността между ЕС и Мексико.

Контекст на политиката

В съвместната си декларация от май 2012 г. ЕС и Република Южна Африка признаха решаващия принос на образованието и обучението за изграждане на базирани на знанието общества и икономики и за стимулиране на растежа и заетостта.

Оттогава насам по време на четири срещи висши служители от ЕС и Южна Африка се съсредоточиха върху обмена на добри практики по теми като интернационализацията на висшето образование, иновациите и модернизацията на преподаването и изследванията в областта на висшето образование. 

Стратегическият диалог бе повод за обсъждане на теми от общ интерес, обмен на добри практики, преглед на сътрудничеството по програми и идентифициране на конкретни области от общ интерес за следващия период.

Контекст на политиката

ЕС и Република Корея си сътрудничат, най-вече в областта на висшето образование, тъй като съзнават решаващия му принос за изграждане на конкурентоспособна в световен мащаб, основана на знанието икономика и за стимулиране на растежа и заетостта. 

Към днешна дата програмите за сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели се провеждат с успех. Бяха идентифицирани обаче допълнителни възможности за взаимодействие. Ето защо на своята среща на върха през 2013 г. ЕС и Република Корея обявиха намерението си да засилят сътрудничеството чрез насърчаване на политическия диалог и съвместните проекти във висшето образование. 

По време на първия политически диалог бяха обсъдени практическите методи за засилване на сътрудничеството във висшето образование чрез обмен на добри практики, преглед на политиките и изграждане на знания. Вторият диалог се проведе в Южна Корея в края на 2018 г.

Контекст на политиката

Сътрудничеството със Съединените американски щати се подкрепя чрез програми на ЕС за академично сътрудничество, достъпни за участници от целия свят, и чрез допълнителни инициативи, като например двустранен клон на програма „Фулбрайт“ за сътрудничество с ЕС. 

Програма Фулбрайт-Шуман

Програмата „Фулбрайт-Шуман“, управлявана от Комисията за образователен обмен между Съединените щати и Белгия, се финансира съвместно от Държавния департамент на САЩ и Генерална дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия. От 1991 г. насам съвместната програма финансира следване по магистърски и докторски програми, научни изследвания, както и предложения за лекции в областта на отношенията между САЩ и ЕС, политиките или институциите на ЕС за заинтересовани американски граждани и граждани на ЕС.

Семинар за млади лидери ЕС — САЩ

Семинарът за млади лидери ЕС — САЩ е платформа за насърчаване на междуличностните контакти между ЕС и САЩ в резултат на сътрудничеството между Европейската комисия и Държавния департамент на САЩ. В първото издание на този семинар участваха петдесет млади лидери от САЩ и Европа, а акцентът бе поставен върху предизвикателствата и възможностите, свързани с икономическата, образователната и културната интеграция на мигрантите и бежанците. Във втория семинар участва подобна група млади лидери, която обсъди бъдещето на труда, като се съсредоточи върху ролята на технологиите, уменията на бъдещата работна сила и социалните последици от променящата се работна среда.

Модернизация на висшето образование: сравнително проучване на сближаването между ЕС и САЩ

Като част от процеса от Болоня за реформа на висшето образование, европейските министри постигнаха съгласие висшите учебни заведения да дадат нови определения на своите програми от гледна точка на резултатите и да ориентират в по-голяма степен тези програми към студентите, за да ги подготвят възможно най-добре за бъдещата им роля в обществото. Бе създаден проектът „Сближаване на образователните структури в Европа“ (Tuning Educational Structures in Europe) за разработване на инструментите, които ще позволят на учащите се да бъдат по-добре подготвени за пазара на труда, като подобна методология все по-често се използва в световен мащаб.