Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Образование за работни места и растеж

Значение на образованието за заетостта и икономиката на ЕС

Като гарантираме предоставянето на ефективно образование, можем по-добре да съобразим уменията на работната сила с нуждите на икономиката на ЕС.

ЕС се нуждае от квалифицирана работна ръка за постигане на максимална производителност и непрекъснатост на иновациите в съвременната все по-глобализирана икономика. Ефективните политики за образование и обучение могат също така да допринесат за по-добро личностно развитие, насърчаване на активната гражданска позиция и укрепване на справедливостта, както и за насърчаване на социалното приобщаване и интеграцията

Наскоро получени данни обаче сочат нарастващо разминаване между уменията, които хората придобиват в рамките на образованието и обучението, и уменията, които са нужни на трудовия пазар. Трябва да се отбележи, че 20% от населението на ЕС в трудоспособна възраст имат ниска езикова и математическа грамотност.

Това ограничава възможностите на хората за личностно развитие и шансовете им да си намерят работа, а също така води до по-слаб икономически растеж.

Ролята на ЕС в подобряването на образованието и обучението 

Страните членки отговарят за системите за образование и обучение, а ЕС играе важна роля, като подпомага и допълва техните усилия за подобряване и модернизиране на националните образователни системи.

В стратегията „Европа 2020“ се поставят цели на равнище ЕС да бъде понижен броят на преждевременно напускащите училище до под 10% и да се увеличи делът на завършилите висше образование на поне 40% до 2020 г.

Целите, инструментите и договореностите за съвместна работа на европейско равнище са описани в стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“). Тази рамка е валидна до 2020 г.

Напредъкът се контролира с помощта на показатели и се сравнява с набор от критерии. В рамките на стратегията „Европа 2020“ и европейския семестър:

  • ЕС извършва анализи по държави, за да подкрепи страните членки в разработването на техните политики в областта на образованието и обучението и да следи напредъка по отношение на реформите. Тези анализи дават отговори на предизвикателствата, определени на европейско, национално и регионално равнище, и имат за цел да подкрепят взаимното обучение и обмена на най-добри практики, включително чрез определяне на областите, които се нуждаят от инвестиции.
  • Всяка година страните от ЕС могат да получат специфични насоки относно приоритетните реформи — т. нар. специфични за всяка държава препоръки.
  • ЕС също така насърчава множество консултации и дейности за сътрудничество, включващи заинтересовани страни като институции за образование и обучение, гражданското общество, предприятия, социални партньори и асоциации в областта на заетостта.

Европейският форум за образованието, обучението и младежта е платформа за обмен на гледни точки между различните заинтересовани страни в областта на образованието, обучението и младежта.