Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa kõrgharidus maailmas

Miks on vaja rahvusvahelist koostööd kõrghariduse valdkonnas? 

Kõrgkoolid tunnistavad vajadust vaadata ülikoolilinnakust väljapoole ning üle piiride, et nad saaksid täita oma ülesannet pakkuda tulevaste praktikute ja poliitikakujundajate jaoks vajalikke tõhusaid oskusi. 

Kui ELi liikmesriikide vahelisel kõrgharidusalasel koostööl on juba pikk ajalugu, siis rahvusvahelised akadeemilised võrgustikud kaasavad üha enam partnerriike väljastpoolt Euroopat. EL peab seega edendama seda rahvusvahelist mõõdet koostöö ja poliitiliste dialoogide toetamise kaudu.

Sellest saavad kasu kõik osapooled. ELi kõrghariduspoliitikale rahvusvahelise mõõtme lisamine aitab kaasa haridust ja koolitust käsitlevate ELi sisepoliitikaalaste eesmärkide saavutamisele. Eelkõige aitab nii liidusiseste kui ka -väliste ülikoolide vaheline koostöö meelitada ELi tipptasemel talente ja edendada vastastikust õpet ja rahvusvahelist võrdlust. See omakorda parandab teadustöö ja õpetamise kvaliteeti.

Samuti aitab rahvusvaheline koostöö kõnealuses valdkonnas kaasa innovatsioonile ja töökohtade loomisele ELis, võimaldades riikidevahelist oskuste liikuvust. Välismaal veedetud õppe- või õpetamisperioodi tunnustatakse üldiselt kui inimeste tööalast konkurentsivõimet suurendavat elementi. Laiemas plaanis julgustab selline liikuvus tulevasi põlvkondi vaatama riigipiiridest kaugemale ning omama rahvusvahelist perspektiivi.

Rahvusvaheline koostöö kõrghariduse valdkonnas on samuti tõhus vahend avaliku diplomaatia alaste ELi jõupingutuste toetamiseks kogu maailmas. Selle vahendusel toetatakse ELi poliitikat väljaspool liidu piire, eelkõige laienemis- ja naabruspoliitika, rahvusvahelise arengukoostöö, rände ja kultuuridevahelise dialoogi valdkondades. Selle kaudu luuakse ja säilitatakse püsivad inimestevahelised kontaktid ühistele probleemidele lahendusi leida püüdvate akadeemiliste ringkondade esindajate ja kõrghariduse omandanute vahel. 

Kogu maailma partnerriikide jaoks on kõrghariduse valdkonnas tehtava koostöö toetamine võti oskuste omandamise tõhustamiseks ja nende arendamiseks kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkidega ning eelkõige 4. eesmärgiga: kvaliteetne haridus. Paljude kõrghariduse valdkonna koostööprojektide vahendusel arendatakse oskusi, mida on vaja ka teiste eesmärkide saavutamiseks: näiteks energiatõhususe parandamiseks, merekeskkonna kaitsmiseks ja toiduga kindlustatuse tagamiseks.

2014. aastal anti kõigile riikidele maailmas juurdepääs Erasmus+ programmile, mis on nüüd väga oluline osa ELi piirkondlikust koostööst kogu maailmas ning mille eesmärk on aidata kaasa vaesuse vähendamisele ja kaasava majanduskasvu soodustamisele. 

Erasmus+ raames toetatakse õppekavade ajakohastamist, aidatakse parandada õpetamise ja hariduse kvaliteeti, toetatakse läbipaistvamat haridus- ja koostööalast juhtimist avalikus ja erasektoris. 

Lisateavet Erasmus+ programmi rolli kohta üleilmses rahvusvahelises koostöös leiate ELi haridusalast juhtprogrammi käsitlevatest piirkondade teabelehtedest.