Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europsko visoko obrazovanje u svijetu

Zašto je međunarodna suradnja u visokom obrazovanju važna? 

Kako bi visoka učilišta ispunila svoju svrhu u razvoju vještina budućih stručnjaka i donositelja odluka, važno je da njihov doseg ne ostane u okvirima kampusa nego da se proširi i preko granica. 

Države članice EU-a imaju dugu povijest suradnje u području visokog obrazovanja, ali međunarodna akademska mreža obuhvaća i sve više partnerskih zemalja izvan Europe. EU stoga treba promicati tu međunarodnu dimenziju podupiranjem suradnje i dijaloga o politikama.

Koristi bi od toga imale sve strane. Međunarodna dimenzija politika EU-a za visoko obrazovanje ide u prilog ostvarivanju ciljeva unutarnje politike EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja. Konkretno, suradnja sveučilišta unutar i izvan Unije pomaže da se u visoko obrazovanje u EU-u privuku oni najtalentiraniji te promiče uzajamno učenje i međunarodnu usporedivost. To pak potiče izvrsnost u istraživanju i poučavanju.

Nadalje, međunarodna suradnja u tom području pospješuje inovacije i otvaranje radnih mjesta u EU-u jer omogućuje mobilnost vještina između zemalja. Razdoblje studiranja ili poučavanja u inozemstvu svuda u svijetu povećava zapošljivost pojedinca. Ta mobilnost i na globalnoj razini potiče buduće generacije da nadilaze nacionalne granice i razmišljaju u međunarodnom kontekstu.

Osim toga, međunarodna suradnja u području visokog obrazovanja vrlo djelotvorno podupire rad EU-a u području javne diplomacije diljem svijeta. Priskrbljuje potporu politikama EU-a i izvan njegovih granica, posebno politikama proširenja i susjedstva, međunarodnog razvoja, migracija i međukulturnog dijaloga. Razvija i održava trajne međuljudske kontakte između akademskog osoblja i osoba s visokoškolskom diplomom koji se bave zajedničkim temama. 

Za partnerske zemlje diljem svijeta podupiranje suradnje u visokom obrazovanju ključno je za stjecanje vještina i jačanje razvoja u skladu s ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN) – osobito s 4. ciljem: kvalitetno obrazovanje. U mnogim se projektima suradnje u području visokog obrazovanja razvijaju vještine potrebne za postizanje napretka i prema drugim ciljevima, primjerice poboljšanju energetske učinkovitosti, zaštiti morskog okoliša i sigurnosti opskrbe hranom.

Sve su zemlje svijeta 2014. dobile pristup programu Erasmus+, koji je sada ključan dio regionalne suradnje EU-a s ciljem smanjenja siromaštva i promicanja uključivog rasta. 

Program Erasmus+ podupire modernizaciju obrazovnih programa, poboljšava kvalitetu poučavanja i obrazovanja, podupire transparentnije upravljanje obrazovanjem i suradnju u javnom i privatnom sektoru u tom području. 

Više o ulozi programa Erasmus+, glavnog obrazovnog programa EU-a, saznat ćete iz regionalnih informativnih listića.