Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Ключови компетентности

Европейската комисия работи със страните членки на ЕС, за да подпомага и укрепва развитието на ключови компетентности и основни умения за всички от ранна възраст и през целия живот. Ключовите компетентности включват знания, умения и нагласи, които са нужни на всеки човек за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие. 

Развитието на ключовите компетентности се насърчава чрез: 

  • осигуряване на висококачествено образование, обучение и учене през целия живот за всички;
  • подкрепа за преподавателите при прилагането на основани на компетентности подходи за преподаване и учене 
  • насърчаване на разнообразни подходи и условия за учене през целия живот
  • проучване на подходи за оценяване и валидиране на ключови компетентности

Какво е направено 

Съветът прие Препоръка относно ключовите компетентности за учене през целия живот въз основа на предложение на Комисията. В препоръката са посочени осем ключови компетентности, необходими за личностна реализация, здравословен и устойчив начин на живот, пригодност за заетост, активно гражданско участие и социално приобщаване: 

• Грамотност 
• Многоезичие
• Математическа, научна и инженерна компетентност 
• Цифрови и технологични умения
• Междуличностни умения и способност за усвояване на нови компетентности 
• Активно гражданско участие 
• Предприемачество 
• Културна осведоменост и изява 

Препоръката на Съвета предоставя обща европейска референтна рамка за ключовите компетентности, предназначена за лицата, изготвящи политики, за доставчиците на образование и обучение, за социалните партньори, както и за самите учащи. В нея също така са представени успешни начини за насърчаване на усвояването на компетентности чрез новаторски подходи за учене, методи за оценяване и подкрепа за преподавателите.