Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Препоръка на Съвета относно общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването

Човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона, както и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства, са ценности, които държавите от ЕС споделят. Те представляват свързващата тъкан между държавите, общностите и хората, както се посочва в член 2 от Договора от Лисабон

Приобщаващото и качествено образование и обучение на всички равнища, както и европейското измерение на преподаването играят важна роля за създаване и поддържане на по-сплотено европейско общество. Изучаването на общото културно наследство и разнообразието на Европа и доброто разбиране на произхода и функционирането на Европейския съюз са важни за всеки гражданин на ЕС. 

Препоръката на Съвета относно общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването бе предложена от Комисията и приета от Съвета по реда на обикновената законодателна процедура. Целта на препоръката е да се насърчава чувство на принадлежност — предаване на общите ценности, упражняване на приобщаващо образование и обучение за Европа и нейните държави членки с цел повишаване на чувството за принадлежност към дадено училище, местност, държава, както и към европейското семейство.

Препоръката също така има за цел да се подпомогне социалното сближаване и борбата с ксенофобията, радикализацията, водещия до разделение национализъм и разпространяването на фалшиви новини. Това следва да бъде постигнато чрез:

  • популяризиране на общите ценности на всички образователни равнища;
  • насърчаване на по-приобщаващо образование;
  • поощряване на европейското измерение на преподаването наред с подобряване на компетенциите на националните власти в тази област
  • предлагане на най-различни видове подкрепа за преподавателите и образователните институции.

Тези действия са в съответствие с текущата работа на равнище ЕС за прилагане на Европейския стълб на социалните права. Инструментариумът на ЕС и неговите инструменти за финансиране — по-специално програмата „Еразъм+“ и европейските структурни и инвестиционни фондове — продължават да допринасят в значителна степен за изпълнението на препоръката.