Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Приложение към диплома

Какво представлява приложението към дипломата?

Приложението към дипломата се изготвя от висшите учебни заведения в съответствие със стандартите, договорени от Европейската комисия, Съвета на Европа и Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО). То също така е част от инструментите за прозрачност в рамките на Europass

Приложението към дипломата е създадено с цел подпомагане на признаването на академичните квалификации. Приложението към дипломата е важен инструмент на европейското пространство за висше образование, чрез който се гарантира на завършилите висше образование, че техните академични степени са признати от институциите за висше образование, публичните органи и работодателите в родните им страни и в чужбина. То обаче не представлява автобиография и не замества оригиналния документ за квалификация.

Приложението към дипломата съдържа осем рубрики с информация по отношение на: 

  • притежателя на дипломата,
  • вида квалификация и образователната институция
  • степента на квалификация
  • съдържанието на курса и постигнатите резултати
  • функцията на квалификацията
  • удостоверението на приложението
  • информация за съответната система за висше образование (осигурена от националните информационни центрове за академично признаване (NARIC))
  • друга важна информация

Всички, завършили висше образование в страните, които участват в Болонския процес, имат право автоматично и безплатно да получат приложение към дипломата си на някой от основните европейски езици. 

Какви са ползите? 

Благодарение на приложението към дипломата студентите могат по-лесно да сравняват квалификациите и учебните програми в европейските държави. То предлага подробно описание на завършеното обучение и осигурява информация за компетентностите, придобити до завършването на учебния курс. 

Приложението може също да улесни достъпа на притежателите до работа и по-нататъшни възможности за обучение в чужбина чрез насърчаване на признаването на академичните квалификации както от институциите за висше образование, така и от работодателите в международен план.

За институциите за висше образование то предлага по-широко признаване на академичните квалификации, които те предоставят. По този начин се подобрява видимостта на институциите от страна на други институции за висше образование и на работодателите. Приложението спомага и за запазване на институционалната автономност на висшите учебни заведения чрез осигуряване на обща рамка за признаване на академични квалификации и спомага за намаляване на административната тежест, с която се сблъскват много институции.